Ny sökning
LK0412

Klimatförändringar - landskap i förändring

Kursplan

LK0412 Klimatförändringar - landskap i förändring, 15,0 Hp

Climate Change - Landscape in Transition

Ämnen

Biologi Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp, varav 90 hp i ett av följande huvudområden:• arkitektur

• landskapsarkitektur

• landskapsplanering

• byggd miljö

• design

• fysisk planering

• geografi

• landskapsvetenskap

• miljövetenskap

• biologi

• skogsvetenskap

• trädgårdsvetenskap

• lantbruksvetenskap

• samhällsbyggnadsteknik

samtEngelska 6 eller motsvarande

Mål

Efter genomgången kurs ska studenterna:

- kunna förklara och beskriva viktiga processer som leder till mönster och förändringar i det globala klimatet

- kunna redogöra för lokala direkta och indirekta potentiella effekter av klimatförändringar

- kunna identifiera effektiva åtgärder för mildrande av och anpassning till klimatförändringar i olika skalor

- känna till potentiella drivkrafter till beslutsfattande som syftar till mildrande och anpassning till klimatförändringar i landskapet

- kunna ta fram underlag för att kommunicera effektivt angående anpassning till klimatförändringar och kunna samarbeta med andra yrkeskategorier i projekt kring klimatförändringar

Innehåll

Kursen ger en bred introduktion till klimatologi, effekter av klimatförändringar och drivkrafter till avsiktligt beslutsfattande för att mildra klimatförändringar eller anpassning till deras effekter, från global till lokal nivå. Huvudfokus är på landskapsnivån där effekterna av klimatförändringar äger rum och där en stor del av de relevanta besluten inom planering och förvaltning fattas. De frågeställningar som behandlas inom kursen är: introduktion till klimatologi, hastigheten av de klimatförändringar som orsakats av människan, direkta och indirekta effekter, hur kan vi mildra klimatförändringar? Hur kan samhället anpassas till förändringar? Vilka typer av kommunikation krävs för att motivera till mildrande av klimatförändringar och anpassning till klimatförändringar?Kursen bygger på föreläsningar (där vissa är obligatoriska), övningar (obligatoriska), projektarbete: planering och presentation (obligatoriskt), grupparbete och litteraturstudier.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Bedömningen baseras på skriftlig examination, seminarier, övningar och projektarbete.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kurser i huvudområde landskapsplanering från SLU räknas som landskapsarkitektur vid behörighetsgranskningen.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Biologiområde: Övriga biologikurser
Ersätter: LK0287, LK0377

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Biologi Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0412 Anmälningskod: SLU-30021 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%