Ny sökning
LK0414

Tema kurs 2023

LK0414 Tema kurs 2023, 15,0 Hp

Theme Course 2023

Kursplan fastställd

2021-11-15

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp, varav 90 hp i ett av följande huvudområden:

• arkitektur
• landskapsarkitektur
• landskapsplanering
• byggd miljö
• design
• fysisk planering
• geografi
• landskapsvetenskap
• miljövetenskap
• samhällsbyggnadsteknik

samt

Engelska 6 eller motsvarande

Mål

Kursen syftar till en teoretisk, konstnärlig och/eller praktisk fördjupning av ett aktuellt tema som presenteras av kursledningen inför varje kursstart. Kursens flexibla karaktär innebär att kursens generella lärandemål bör förtydligas vid varje kursstart.

Lärandemål
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- teoretiskt, konstnärligt och/eller praktiskt fördjupa sig i ett tema
- presentera resultatet av en temafördjupning på ett övertygande sätt
- reflektera över arbetsmetoder, använda teorier och resultat med avseende på aktuell temafördjupning

Innehåll

Kursen tillvaratar tillfälliga projekt och uppslag som kan bidra till mångfald och kvalitet i utbildningen. Teman kan omfatta såväl praktiknära uppgifter som forskningsanknutna frågeställningar. Ett annat område som lämpar sig som tema är deltagande i arkitekttävling. Studenterna ges i samråd med kursledningen ett stort ansvar för upplägg och genomförande av kursen. Temafördjupningen kan genomföras individuellt eller i grupp. I kursen betonas kvalitet, teori/reflektion samt redovisning och presentation.

Kursen innehåller fördjupning inom relevanta teman. Dessa studier är antingen i form av grupparbete eller individuellt arbete, och är ibland schemalagda och då är de i de flesta fall obligatoriska. Detta förklaras närmare vid kursstart.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd temafördjupning
Godkända redovisningar av temafördjupningen
Godkänt deltagande i obligatoriska moment
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kurser i huvudområde landskapsplanering från SLU räknas som landskapsarkitektur vid behörighetsgranskningen.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landscape Architecture- Master´s Programme Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0414 Anmälningskod: SLU-40011 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%