Ny sökning
LK0415

Markbyggnad - Material och projektering

Information från kursledaren

Välkomna till Markbyggnad - Material och projektering!

All kursinformation och nödvändigt material kommer att finnas till hands på kursens Canvassida. Där finns även material för att repetera CAD-kunskaper under sommaren, för den som känner behovet.

Om du som student har frågor inför kursen, eller har beviljats särskilt studiestöd, hör av dig till mig i god tid!

Önskar er en härlig sommar, så ses vi måndagen 29 augusti!

Vänlig hälsning
Stefan Lindberg, kursledare

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-10-24 och 2022-11-14

Kursplan

LK0415 Markbyggnad - Material och projektering, 15,0 Hp

Landscape Construction - materials and design

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Markbyggnad 7,5 0202
Bygghandlingar 3,5 0203
Ritteknik 4,0 0201

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 90 hp i landskapsarkitektur.

Mål

Kursens syfte är att studenten ska tillgodogöra sig grundläggande kunskap och färdighet för att utveckla en gestaltningsidé till färdig anläggning.Efter genomgången kurs ska studenten kunna:- prestera ett gestaltningsförslag utifrån givna förutsättningar i form av program och anvisningar- göra medvetna val av ingående delar och material samt kunna argumentera för och motivera dessa val- med datorstöd bearbeta sitt förslag till bygg- och kalkylerbara handlingar med avseende på markbyggnad, konstruktioner och utrustningar- utföra ett praktiskt sten- eller plattläggningsarbete med en given höjdsättning

Innehåll

Genom litteraturstudier, föreläsningar, seminarier, exkursioner och övningar ges en grundläggande kunskap om landskapsarkitekturens hårda material, markbyggnadsteknik, samt viktiga moment i projekterings- och anläggningsprocessen. Några av de moment som behandlas i kursen är materialval, höjdsättning, hantering av dagvatten, dimensionering av överbyggnader, detaljkonstruktion, datorstödd ritteknik i AutoCAD, teknisk beskrivning enligt AMA samt praktiskt anläggningsarbeteKunskapen tillämpas i kursens individuella projektarbete: Ett gestaltningsförslag som utvecklas till rationella och entydiga markbyggnadshandlingar, med utförandebeskrivningar avpassade till standard och vedertagen praxis i anläggningsarbeten.Seminarier, exkursioner, övningar och projektarbete är obligatoriska.Kursen ger 10 färdighetstränande högskolepoäng i landskapsarkitektexamen

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Aktivt deltagande i obligatoriska moment

Godkänt projektarbete

Godkända övningsuppgifter
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Ersätter: LK0289, LK0356

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

Kursens litteratur kommer att finnas tillgänglig i pdf-format på kursens Canvassida. Studenten förväntas ägna ungefär en dag per vecka åt egna studier av litteratur och annat tillgängligt studiematerial.

Användbara komplement till kurslitteraturen:

  • CAD Övningsbok (2020) av A. Westin
    (kan köpas i Alnarpsgårdens reception)
  • Arkitektens handbok 2022 (2022) av A. Bodin, J. Hidemark, M. Stintzing, S. Nyström

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0415 Anmälningskod: SLU-10024 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%