Ny sökning
LK0416

Trädgårdsdesignens metod och material

LK0416 Trädgårdsdesignens metod och material, 15,0 Hp

Garden design - method and material

Kursplan fastställd

2021-11-15

Ämnen

Landskapsarkitektur Trädgårdsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande
• Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
• Naturkunskap 2
• Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1

Mål

Syftet med kursen är att ge studenten kunskaper om och färdigheter i att använda metoder och material såsom plats- och rumsanalys, illustrationsteknik och digitala verktyg inom trädgårdsdesignens kontext.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

- uppvisa grundläggande färdigheter i tillämpningen av designprocessens verktyg och metoder, såsom platsanalys, skissteknik och modellbygge,
- genom reflektion och skisser uppvisa grundläggande färdigheter i rumsgestaltning och visuell kommunikation, samt att tillämpa skalor och planer,
- uppvisa grundläggande färdigheter i tillämpningen av digitala verktyg.
- uppvisa grundläggande färdigheter i referenshantering och källkritik, samt förståelse för regelverket kring plagiering.

Innehåll

I kursen introduceras studenten till de verktyg, metoder och material som är grundläggande inom trädgårdsdesign. Dessa tillämpas i konkreta exempel och övningar där studenten steg för steg tar sig an designprocessens olika delar. Teoretiska avsnitt varvas med praktiska övningar där kunskapen fördjupas och befästs genom reflektioner över den egna arbetsprocessen.

Schemalagda övningar, seminarier och studiebesök är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända inlämningsuppgifter och närvaro vid obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0244
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Trädgårdsingenjör: design - kandidatprogram Trädgårdsingenjörsprogrammet – design Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Landskapsarkitektur Trädgårdsvetenskap
Kurskod: LK0416 Anmälningskod: SLU-20001 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%