Ny sökning
LK0417

Projektledning för landskapsingenjörer 2

I den här kursen får du arbeta med utmaningar kopplade till hållbar planering och förvaltning av framtidens städer. Utmaningarna för framtidens landskapsingenjörer är komplexa, inte minst för att det finns många aktörer att hantera och starka, ibland motstridiga intressen. Vårt redskap när det gäller att arbeta tillsammans med människor i komplexa situationer är kommunikation.Under kursen får du lära sig använda verktyg för att kunna hantera olika situationer som yrkesverksamma landskapsingenjörer möter. Föreläsningar och litteraturseminarier ger dig fördjupad teoretisk förståelse och nya förhållningssätt. Till hjälp kommer vi att fokusera på ett antal centrala begrepp: Aktör, delaktighet, demokrati, dialog, information, intressemotsättning, kommunikation, komplexitet, metod, perspektivtagande, process, professionell, projekt, samtal, samverkan, utvärdering och yrke.Genom studiebesök och gästföreläsningar samt i projektarbeten i grupp får du möjlighet att reflektera över olika yrkesroller såsom myndighets- samt ledarrollen och dess förutsättningar med fokus på kommunikativa aspekter.

Kursplan

LK0417 Projektledning för landskapsingenjörer 2, 15,0 Hp

Project Management for Landscape Engineers 2

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Projektarbete 10,0 0102
Litteraturseminarium och obligatoriska övningar 5,0 0103

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 30 hp i landskapsarkitektur.

Mål

Syftet med kursen är att utveckla kunskaper och färdigheter inom byggprocessen, projektledning och kommunikation för att kunna hantera olika situationer som yrkesverksamma landskapsingenjörer möter.Efter avslutad kurs ska studenten kunnaKunskap och förståelse

- översiktligt beskriva grundläggande teorier om och modeller för kommunikation, speciellt i relation till planering, anläggning och skötsel av offentliga miljöer

- beskriva hur ett projekt inom anläggningsområdet planeras, organiseras och genomförs

- översiktligt beskriva entreprenadjuridik kopplad till anläggningsprojekt och olika upphandlingsformerFärdighet och förmåga

- visa förmåga att analysera olika aktörers intressen och perspektiv inom anläggningsprojekt

- visa förmåga till samverkan i grupper med olika sammansättning

- visa förmåga att analysera ett projekt utifrån genus- och jämställdhetsperspektiv

- reflektera över hur viktiga faktorer så som till exempel ledarskap inverkar på projekt- och processarbeten samt visa hur intressemotsättningar kan hanteras

- utforma en projektplan för ett anläggningsprojekt

- reflektera över risker och begränsningar som kan finnas i ett pågående projekt

- visa förmåga att läsa och tolka olika handlingar och kvalitetsdokument tillhörande ett anläggningsprojektVärderingsförmåga och förhållningssätt

- utvärdera ett projekt med fokus på aspekter som kommunikation, organisation och juridik vilka har behandlats under kursen.

Innehåll

Landskapsingenjörer arbetar inom den gröna sektorn med utmaningar kopplade till hållbar planering och förvaltning av framtidens städer. Utmaningarna för framtidens landskapsingenjörer är komplexa, inte minst för att det finns många aktörer att hantera och starka, ibland motstridiga intressen. Vårt redskap när det gäller att arbeta tillsammans med människor i komplexa situationer är kommunikation.Kursen behandlar yrkesroller såsom myndighets- och projektledarrollen samt dess förutsättningar med fokus på kommunikativa aspekter och projektledning i praktiken. Detta genomförs genom studiebesök och gästföreläsningar samt i projektarbeten i grupp.Under kursen tränas färdigheter i de praktiska övningarna, medan föreläsningar och litteraturseminarier främst syftar till fördjupad teoretisk förståelse och nya förhållningssätt.Under kursen genomförs en större gruppuppgift där gruppen följer och analyserar ett verkligt projekt med fokus på hur projektet har styrts och utvecklats.Obligatoriska moment är litteraturseminarier, presentation av projekt och opposition på projekt.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig redovisning av projektarbetet.

Godkänd individuell redovisning av projektarbetsprocessen (endast för betyg 4-5).

Godkänt deltagande i obligatoriska moment.

Godkända muntliga och skriftliga övningar.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kunskaper i kalkylering motsvarande kursen Projektledning för landskapsingenjörer 1 rekommenderas.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0364

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0417 Anmälningskod: SLU-20023 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 100%