Ny sökning
LK0422

Innovation och implementering

Kursplan

LK0422 Innovation och implementering, 15,0 Hp

Innovation and Implementation

Ämnen

Landskapsarkitektur Food Studies

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav(A1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 150 hp, varav 90 hp inom något av följande:- naturvetenskap

- samhällsvetenskap

- teknologi

- mat- och måltidsvetenskapoch minst 15 hp i food studies på avancerad nivå

samt Engelska 6.

Mål

Kursen ska ge studenterna förståelse för teoretiska verktyg i innovationsprocessen och i samarbete som används i ett realistiskt projekt. Det är ett grupparbete med utmaningar från livsmedelssystemets verkliga aktörer.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:- visa förståelse och tillämpa tillhandahållna verktyg i en innovationsprocess

- utifrån en utmaning göra ett förslag för framtiden med utgångspunkt i teoretiska ramar som diskuterats i kursen

- visa förmåga att kritiskt analysera och ge feedback till andra studenters projekt

- utvärdera och diskutera processen för både utmaningen och grupparbetet

- presentera resultatet av projektet i en skriftlig rapport samt en muntlig presentation

- visa förmåga att söka och finna akademisk litteratur och andra källor relevanta för projektet

Innehåll

Kursen består av en teoretisk del och en praktisk del.Kursens praktiska del är ett grupparbete där gruppen tar sig an en utmaning som tillhandahålls av en aktör av det faktiska livsmedelssystemet. Med hjälp av verktyg från den teoretiska delen i kursens introduktion arbetar grupperna sig igenom innovationsprocessen för att lösa utmaningen i projektform. Gruppdynamik undervisas och handleds under hela kursen.Parallellt arbetar studenten individuellt med personliga reflektioner av processen.Schemalagda seminarier, studiebesök och redovisningar är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd på obligatoriska inlämningsuppgifter i grupp och individuellt arbete, både i muntliga redovisningar och skriftliga rapporter.

Delta aktivt och bidra i gruppuppgiften.

Aktivt deltagande i obligatoriska seminarier, workshops, handledningar och presentationer.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Medansvariga:

Institutionen för människa och samhälle

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Landskapsarkitektur Food Studies
Kurskod: LK0422 Anmälningskod: SLU-20136 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%