Ny sökning
LK0423

Vegetationsdesign

Information från kursledaren

Dear Forest & Landscape students!

I hope you are all enjoying your summer vacation, but soon it is time to study Vegetation Design!

The premiminary schedule you find attached here, under "Timetable". Probably there will only be minor changes, if any.

The course literature will be "Designing Sustainable Forest Landscapes" by Simon Bell and Dean Apostol (Bell, S. and Apostol, D. (2008). Designing Sustainable Forest Landscapes. Abingdon, Oxfordshire: Routledge), in which you are supposed to read the following pages; pp 1-98, pp 125-158, pp 173-193 and pp 299-325.

During the following days we will put up a Canvas page with more course info. You will be announced when it is up and running!

Looking forward to meet you all!

Anders

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-09-21 och 2022-10-12

Andra kursvärderingar för LK0423

Läsåret 2022/2023

Vegetationsdesign (LK0423-M1170)

2022-08-29 - 2022-09-28

Kursplan

LK0423 Vegetationsdesign, 7,5 Hp

Vegetation design

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Introduktionsdel och skrivuppgift 2,5 0102
Designuppgift i grupp 2,5 0103
Individuell designuppgift 2,5 0104

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå samt kunskaper motsvarande:

- 7,5 hp skogsbruksvetenskap

- 7,5 hp landskapsarkitektur

- Engelska B.Då kursens undervisningsspråk är engelska medges undantag från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Mål

Kursen syftar till att ge grundläggande förståelse för vegetationsdynamik, grundläggande insikter i designteori, förståelse för de faktorer som kan påverka en skogs utformning samt grundläggande färdigheter i att utforma skogslandskap. I kursen övas i fallstudier de olika moment som normalt ingår i processen att utforma en skogsplantering samt att ta designmässiga hänsyn vid vidareförädling av planteringen under efterföljande utvecklingsstadier, fram till mogen skog. Detta med målet att skapa förståelse för hur olika aspekter såsom virkesproduktion och därtill hörande ekonomi, estetik, rekreation och andra brukaraspekter, biologisk mångfald samt gallrings- och andra erforderliga skötselinsatser alla kan inlemmas i en god helhetslösning.Efter avslutad kurs skall studenten kunna- uppvisa grundläggande förståelse för hur olika arter utvecklas och samspelar med varandra i ett skogssystem över tid, och hur denna utveckling kan styras med hjälp av planering, gestaltning och skötsel

- redogöra för sådana grundläggande gestaltningsteoretiska begrepp som kan vara aktuella i ett skogligt sammanhang

- kritiskt granska litteratur inriktad mot gestaltning av skogslandskap

- redogöra för olika funktioner och krav som behöver tas hänsyn till och samordnas i samband med utformning av olika typer av skogsmiljöer

- tillämpa gestaltningsteoretiska teorier i en enkel designuppgift

- omsätta insikter om olika funktioner och krav på en skogsmiljö till ett gestaltningsförslag

- kommunicera ett gestaltningsförslag.

Innehåll

Genom litteratur, föreläsningar och exkursioner ges inledningsvis insikt i dels hur olika arter i ett skogssystem konkurrerar och samverkar med varandra från ung plantering till mogen skog, dels hur människan kan påverka och styra denna dynamik genom planering, utformning och skötselåtgärder. Vidare förmedlas via litteratur, föreläsningar och platsbesök olika gestaltningsmässiga aspekter som kan behöva adresseras när en skog planeras och förvaltas samt vilka möjligheter det finns att via medveten gestaltning och skötsel skapa upplevelsemässigt och funktionellt rika skogsmiljöer. I en skrivuppgift ska studenten kritiskt diskutera innehållet i kurslitteraturen. Förståelsen för att genom gestaltning skapa upplevelsemässigt rika skogsmiljöer befästs och övas genom kortare övningar, enskilt eller i grupp. I ett följande skede diskuteras under platsbesök och seminarier hur de olika funktioner som en skog kan fylla kan balanseras mot varandra genom medveten planering, gestaltning och skötsel. I en avslutande fallstudie, en gestaltningsuppgift, övar studenterna att omsätta de ansamlade kunskaperna. Det färdiga gestaltningsförslaget presenteras som en poster. Obligatoriska moment i kursen är exkursioner, seminarier och redovisningstillfälle för gestaltningsuppgiften.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

För godkänd kurs fordras godkänd skrivuppgift, godkänd gestaltningsuppgift samt fullgjorda obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Medansvariga:

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)

Betygskriterier

Grading criteria LK0423, Vegetation Design, 7,5 HP

Grading scale: 5: Pass with Distinction, 4: Pass with Credit, 3: Pass, U: Fail

Learning outcomes according to syllabus

1. Demonstrate a basic understanding of how different species develop and interact with each other in a forest system over time, and how this development can be controlled through planning, design and management.

2. Explain basic design theoretical concepts that may be relevant in a forest context.

3. Critically review literature on design of forested landscapes.

4. Account for different functions and requirements that need to be taken into account and coordinated in connection with the design of different types of forest environments

5. Apply design theories in a simple design task

6. Translate insights about different functions and requirements for a forest environment into a design proposal.

7. Communicate a design proposal.

Assignments

(and their connection to the different learning outcomes)

Critical review on course literature (individual writing assignment)

(learning outcomes 2,3)

Strategies for the Tranemåla forest (design assignment in group)

(learning outcomes 1,2,4,5,6,7)

Design of urban forest in S. Sandby (individual design assignment)

(learning outcomes 1,2,4,5,6,7)

5

Assignment submitted in accordance with instructions, and containing all parts that has been asked for. Assignment handed in in due time. The submitted material reveals excellent critical thinking. Relevant and reliable sources are used. Language is very good.

Only pass/fail (3/U)

Assignment submitted in accordance with instructions, and containing all parts that has been asked for. Assignment handed in in due time.The submitted material is very well structured and communicates in an excellent way. The design meets many aspects/demands in an innovative way.

4

Assignment submitted in accordance with instructions, and containing all parts that has been asked for. Assignment handed in in due time. The submitted material reveals good critical thinking. Relevant sources are used. Language is good.

Only pass/fail (3/U)

Assignment submitted in accordance with instructions, and containing all parts that has been asked for. Assignment handed in in due time.The submitted material is well structured and communicates well. The design meets several aspects/demands.

3

Assignment submitted in accordance with instructions, and containing all parts that has been asked for. Language is acceptable.

Assignment submitted in accordance with instructions, and containing all parts that has been asked for

Assignment submitted in accordance with instructions, and containing all parts that has been asked for

U

Relative weight in overall grading judgement

30%

30%

40%

Participation in mandatory lessons

  1. in at least 90 % of the mandatory lessons is required for passing the course.

Litteraturlista

The course literature will be "Designing Sustainable Forest Landscapes" by Simon Bell and Dean Apostol (Bell, S. and Apostol, D. (2008). Designing Sustainable Forest Landscapes. Abingdon, Oxfordshire: Routledge), in which you are supposed to read the following pages; pp 1-98, pp 125-158, pp 173-193 and pp 299-325.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 37491 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0423 Anmälningskod: SLU-10170 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%