Ny sökning
LK0424

Skogens och landskapets governance

Kursplan

LK0424 Skogens och landskapets governance, 7,5 Hp

Forest and landscape governance

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0101

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå och- 7,5 hp landskapsarkitektur

- Engelska BFör särskild behörighet krävs även Engelska B eller motsvarande. Då kursens undervisningsspråk är engelska medges undantag från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Mål

Kursens syfte är att fördjupa förståelsen för hur olika samskapande governance-processer, strukturer och arrangemang påverkar olika landskap och förvaltningsstrukturer och hur dessa kan analyseras, med fokus på både skogens och landskapets governance och relaterade aspekter.Efter slutförd kurs ska studenten kunna- identifiera och beskriva relevanta aktörer och organisationer, spelregler, makt och resurser samt diskurser, som relaterar till förvaltning inom skogs- och landskapssammanhang

- analysera governance-typer samt strukturer och arrangemang i en bredd av skogs- och landskapssammanhang, med hjälp av relevant teori

- beskriva hur centrala policyer och teorier inom skogens och landskapets governance används, förstås och relaterar till varandra

- skriva, omarbeta och applicera analyser av governance-strukturer och arrangemang i skrivuppgifter

- kommunicera central kunskap om skogens och landskapets governance muntligt och visuellt.

Innehåll

Kursen syftar till att ge en orientering i hur olika former av samskapande och governance-strukturer påverkar förvaltning och planering av landskap och skog samt hur dessa kan analyseras och beskrivas.Kursens innehåll är uppbyggt kring teori om governance inom skog och landskap och relaterad policy. Den så kallade policy arrangement approach (PAA) är central med sina fyra aspekter: aktörer, spelregler, makt och resurser samt diskurser. Dessa aspekter analyseras och beskrivs för flera konkreta fall och sammanhang; skogliga och icke skogliga, rurala och urbana, lokala och i olika delar av världen.Kursens innehåll omfattar föreläsningar och litteraturstudier on governance-teori och PAA med dess aspekter. Exempel och fall av governance inom skog och landskap introduceras i föreläsningar och exkursioner och analyseras i gruppdiskussioner eller seminarier. Exempel som ges i exkursioner och föreläsningar omfattar modellskogar, avrinningsområden samt olika initiativ till samskapande i urbana miljöer. Genom kursen kommer governance-teori användas i analytiskt skrivande och omskrivande efter feedback under seminarier, vilket leder fram till en skriftlig inlämning och en avslutande presentation. Exkursioner, seminarier och presentationer är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig uppgift samt fullgjorda obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Denna kurs bygger vidare på kursen "Analys av skogslandskap" där konceptet governance introduceras.Kursen använder principerna för Writing Across the Curricuum (WAC) för skrivuppgifter.Exkursioner kan innebära extra kostnader.SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Många av våra kurser behandlar kunskaper och färdigheter som bidrar positivt till miljön. För att stärka detta ytterligare har vi specifika miljömål för utbildningen. Studenterna är välkomna att ge förslag på åtgärder i kursens upplägg och genomförande som leder till förbättringar för miljön. För mer information se SLUs hemsida, www.slu.se.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Medansvariga:

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 37491 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0424 Anmälningskod: SLU-10171 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%