Ny sökning
LK0425

Miljödiskurser och kommunikation

Kursplan

LK0425 Miljödiskurser och kommunikation, 15,0 Hp

Environmental discourses and communication

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå samt kunskaper motsvarande- 15 hp skogsvetenskap eller

- 15 hp skogsbruksvetenskap eller

- 15 hp biologi eller

- 15 hp miljövetenskap eller

- 15 hp miljökommunikation eller

- 15 hp landskapsarkitektur eller

- 15 hp lantbruksvetenskap eller

- 15 hp naturresurshushållning.För särskild behörighet krävs även Engelska B eller motsvarande. Då kursens undervisningsspråk är engelska medges undantag från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Mål

Kursens mål är att ge studenterna en förståelse för hur skog och landskap kan ses ur perspektiv som rör etik och val, samt att träna studenternas förmåga att kritiskt problematisera och kommunicera möjligheterna i dessa val.Efter avslutad kurs ska studenten kunna– identifiera hur olika diskurser kring miljö kan vara förenade med olika förståelser av och följder för hållbar utveckling

– uppvisa en förmåga att beskriva, skilja mellan och diskutera olika vetenskapsgrenars förhållningssätt till skog och landskap

– analysera utmaningar i att översätta Globala målen för hållbar utveckling till konkreta åtgärder

– kritiskt bedöma etik och värderingar inom skogs- och landskapsdynamiker ur ett globalt perspektiv

– diskutera det tidsmässiga, rumsliga och kulturella i hur etiska vägval idag kan påverka generationer av människor, biosfärer, växtliv och ekosystem.

Innehåll

Under kursen utvecklar studenten en förståelse för hur skog och landskap är en del av samhället. Socialkritiska perspektiv anläggs på förhållanden som rör t. ex. relationerna mellan människa och natur, etik, kultur, jämlikhet, politik och makt. Perspektiv från olika discipliner och samhällssektorer diskuteras.Kursen är indelad i tre moduler om 5 hp vardera. Den första modulen handlar om förhållningssätt till diskurser kring miljö, sedda genom olika vetenskapsgrenars glasögon och i olika geografiska sammanhang (t. ex. urbant – ruralt, nord-sydkonflikten). Forskning och teori som rör etik och maktrelationer introduceras genom litteratur och seminarier. I den här modulen tränas också studentens förståelse för sambanden mellan etik och kommunikation, narrativ och storytelling.I den andra modulen är målet att utforska hur diskurser, värderingar, normer och världsbilder översätts till retorik, handlingar och beslutsfattande. Med Agenda 2030 som raster och genom att arbeta kritiskt med Globala målen för hållbar utveckling tränas studenten i att analysera sätt att hantera etiska konflikter. Här introduceras också de verkliga fallexempel från vilka studenten väljer till fallstudieuppgiften i modul 3.De två första modulerna syntetiseras i den tredje genom att de teoretiska och kommunikativa verktygen tillämpas på fallexemplen. Studenterna identifierar ett etiskt dilemma och utvecklar möjliga förhållningssätt för att hantera dilemmat. Uppgiften presenteras genom att de kommunikativa verktygen tillämpas på kreativa och medvetna sätt. Med en tonvikt på reflektion kring etik återkopplar den här modulen till de föregående.Obligatoriska utbildningsmoment för de tre modulerna är: närvaro vid litteraturseminarier och presentation av skriftlig reflektion; utveckling av argumentation i en skriftlig uppgift kopplad till etiska konflikter och de Globala målen för hållbar utveckling; samt presentation och kommunikation av fallstudieuppgift.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänt grupparbete och muntlig redovisning, samt godkänd individuell uppgift. Fullgjorda obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Många av våra kurser behandlar kunskaper och färdigheter som bidrar positivt till miljön. För att stärka detta ytterligare har vi specifika miljömål för utbildningen. Studenterna är välkomna att ge förslag på åtgärder i kursens upplägg och genomförande som leder till förbättringar för miljön. För mer information se SLUs hemsida, www.slu.se

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Medansvariga:

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0425 Anmälningskod: SLU-40101 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%