Ny sökning
LK0426

Träden i staden

Syftet med kursen är att ge studenten fördjupade kunskaper om träd i urbana miljöer, hur de kan bidra till en hållbar stad och vad som krävs för att nå dit.

Kursplan och övrig information

Kursplan

LK0426 Träden i staden, 15,0 Hp

Trees in the city

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Introduktion träden i staden 7,5 0001
Projektarbete träd 7,5 0002

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 60 hp landskapsarkitektur.

Mål

Syftet med kursen är att ge studenten fördjupade kunskaper om träd i urbana miljöer, hur de kan bidra till en hållbar stad och vad som krävs för att nå dit.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

*Kunskap och förståelse*

- identifiera förutsättningar, behov och problematik i olika skeden av arbetet med träd i urbana miljöer

*Färdighet och förmåga*

- muntligt och skriftligt argumentera för trädens roll och betydelse för en hållbar stad

*Värderingsförmåga och förhållningssätt*

- värdera komplexa och ibland motstridiga aspekter relaterade till träd i urban miljö
- motivera sina ställningstaganden baserat på kunskaper förvärvade under kursen och programmet

Innehåll

#### Ämnesmässigt innehåll

Kursen består av två delar. En inledande teoridel följd av ett avslutande projektarbete där studenten får fördjupa sig ytterligare inom vald aspekt på stadens träd.

Första delen av kursen behandlar:

- Planering; Studenten får fördjupa sina kunskaper om översiktligt strategiskt perspektiv såsom grönstrukturplanering då och nu samt trädens sociala och estetiska värden. Riktlinjer och verktyg för att organisera och styra hanteringen av träd i urbana projekt tas upp. Studenten får också utveckla sin förmåga att bygga argumentation.
- Gatuträden; I denna del får studenten fördjupa sina kunskaper om förhållningssätt och tekniska lösningar för träd i gatumiljö. Studenten får ökad förståelse för komplexiteten i urbana miljöer såsom konkurrens om utrymme över och under mark samt hur trädens behov kan tillgodoses i dessa miljöer.
- Förvaltning; I den här delen fördjupar studenten sina kunskaper om skötsel och förvaltning av träd i urbana miljöer. Studenten får kunskap om metoder och verktyg för inventering, bedömning av trädstatus och ekonomisk värdering av träd, samt hur förvaltning av träden kan organiseras, utföras och följas upp. 
- Ekologisk funktion och potential; Här behandlas trädens hela livscykel och inbegriper stadens alla träd, från det enskilda gatuträdet till sparad natur . Studenten får fördjupa sin kunskap om trädens viktiga roll för ekosystemtjänsterna, klimatomställningen, stadsmiljön och i bevarandet av biologisk mångfald.

Andra delen av kursen innehåller en fördjupning i form av ett projektarbete där studenten själv väljer inriktning med utgångspunkt i de områden som behandlats i kursens inledande del.

#### Genomförande

Kursen utnyttjar olika undervisningsformer för att främja studenternas lärande och diskussioner genom föreläsningar, litteraturstudier, exkursioner, praktiska moment och seminarier. Kursens andra del består av en större övningsuppgift som till stor del är studentdriven. Arbetet görs med fördel i grupp. Uppgiften presenteras muntligt och visuellt vid ett obligatoriskt seminarium.

I kursen fokuseras på de generella kompetenserna informationskompetens, kritiskt tänkande, muntlig kommunikation, vetenskapliga metoder, samarbete och självständighet.

Kursen innehåller obligatoriska seminarier och exkursioner

Samverkan med det omgivande samhället sker genom gästföreläsare och/eller guider vid studiebesök

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända muntliga och skriftliga övningar, godkänd muntlig och visuell redovisning av projektarbetet samt godkänt deltagande i seminarier och obligatoriska moment.
- Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
- Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

För att på ett meningsfullt sätt kunna tillgodogöra sig kursinnehållet i denna kurs rekommenderas grundläggande kunskaper om träd, växtbäddar, ekologi samt skötsel och förvaltning av urban utemiljö motsvarande kurserna MV0220, BI1361 och LK0409.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: PN-LTV

Litteraturlista

Sjöman, H. och Slagstedt, J. (red.). (2015) Träd i urbana landskap. Studentlitteratur AB, Lund. ISBN 9789144073385

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0426 Anmälningskod: SLU-20056 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 100%