Ny sökning
LK0432

Introduktion till landskapsarkitektur

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2023-10-23 och 2023-11-13

Kursplan och övrig information

Kursplan

LK0432 Introduktion till landskapsarkitektur, 15,0 Hp

Explorations into landscape architecture

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Introduction: workshops, exkursioner, seminarier 3,0 0001
Projekt: Platsen 3,0 0002
Projekt: Grannskapet 3,0 0003
Projekt: Stora landskap 3,0 0004
Portfolio och kunskapsredogörelse 3,0 0005

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskravAvancerad nivå (A1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp varavsärskild behörighet: 90 hp i ett av följande huvudområden:• arkitektur

• landskapsarkitektur

• landskapsplanering

• byggd miljö

• design

• fysisk planering

• geografi

• landskapsvetenskap

• miljövetenskap

• samhällsbyggnadsteknik.SamtEngelska 6 eller motsvarande.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- ha en grundlig förståelse för landskapsarkitektur både avseende akademiskt ämne och yrkesliv
- visa en viss förtrogenhet med skissen som arbetsredskap för att undersöka och pröva rumsliga egenskaper och problem genom att ge form åt tankar och idéer
- kunna göra en individuell studieplan med ett urval av kurser som passar sin nuvarande kompetens

Innehåll

Kursen behandlar landskapsarkitekturens mål, metoder och praktik, vilket introduceras teoretiskt och tillämpas praktisk genom övningar och projekt. I projekten arbetar studenterna med fall där de kommer att addera kunskap och resultat till ett sammanhang i olika skalor och dimensioner.

Landskapsarkitektur undersöks genom en kombination av fallstudier, projekt, föreläsningar, litteraturstudier, workshops och exkursioner. Iakttagelser och insikter diskuteras i seminarier.*I kursen fokuseras på följande generella kompetenser:*

Kritiskt tänkande, problemlösning, kreativitet, visuell kommunikation, självständighet.*Följande moment är obligatoriska:*

Obligatoriska övningar, seminarier och exkursioner markeras i schema.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänt deltagande i obligatoriska moment, godkänt utfört projektarbete, godkänd kursportfolio.
- Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
- Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Kursen riktar sig till studenter som har för avsikt att studera kurser på avancerad nivå inom landskapsarkitektur och som har examen på grundnivå inom ett närliggande ämnesområde.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: PN-LT
Ersätter: LK0185, LK0369

Litteraturlista

All litterature will either be handed out free of charge at the start of the course or be available online.

Full book

Thompson, Ian H, Landscape Architecture: A Very Short Introduction, Oxfor University Press, 2014.

Ecerpts and short texts

Oles ,Thomas, Abelman, Jacques, Timmermans, Marieke, Go With Me: 50 Steps to Landscape Thinking, Architectura & Natura, 2014.

Spirn, Anne Whiston, The language of landscape. Yale University Press, 1998.

The European Landscape Convention.

Suggested reading

Suggested reading will be published at the course learning platform during the course.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landscape Architecture- Master's Programme Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0432 Anmälningskod: SLU-10240 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%