Ny sökning
LU0080

Samhällsvetenskapliga metoder för landsbygdsutveckling

I den här kursen får du utveckla din förmåga att samla in, ordna och analysera empiriska material, samt förmågan att kunna presentera resultaten i vetenskaplig text. Du ska också kunna resonera kring styrkor och svagheter vid olika metoder. Både kvantitativa och kvalitativa sätt att analysera empirin behandlas. Exempel på metoder som du får möta under kursen är intervjuer, deltagande observation, enkäter, statistisk bearbetning- och diskursanalys. Stor vikt läggs vid generella kompetenser.

Hej alla - och en riktigt god fortsättning!!!

Ett klargörande om kurslitteraturen: i den lista som jag lagt ut är det för en del av böckerna angett äldre upplagor (det har kommit nyare senare). Det är helt okej att välja en senare upplaga om det är det ni får tag på.

Ha ett fortsatt fint julfirande, så ses vi i januari.

Kjell

Kursvärderingen är avslutad

LU0080-30217 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LU0080

LU0080 Samhällsvetenskapliga metoder för landsbygdsutveckling, 15,0 Hp

Social Science Methodology for Rural Development

Kursplan fastställd

2015-01-21

Ämnen

Landsbygdsutveckling

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 60 hp landsbygdsutveckling varav 10 hp samhällsvetenskaplig teori.

Mål

Kursen syftar till att utveckla studenternas förmåga att samla in, ordna och analysera empiriska material, samt förmågan att kunna presentera resultaten i vetenskaplig text. Studenterna ska också kunna resonera kring styrkor och svagheter vid olika metoder. Både kvantitativa och kvalitativa sätt att analysera empirin behandlas. Exempel på metoder som studenterna får möta under kursen är intervjuer, deltagande observation, enkäter, statistisk bearbetning- och diskursanalys. Stor vikt läggs vid generella kompetenser.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- göra en enkel forskningsplan;
- utföra självständiga insamlingar av empiriska material;
- diskutera relationerna mellan uppställda problem och vilket empiriskt material som krävs;
- redogöra för och praktiskt genomföra de viktigaste stegen i forskningsprocessen: problemformulering, empirisk materialinsamling, analytiska metoder, samt vetenskapligt författande;
- behärska de grundläggande reglerna kring formalia i vetenskapligt skrivande.

Innehåll

Kursens huvudvikt ligger på att studenterna ska lära sig några vanliga samhällsvetenskapliga metoder genom en kombination av introducerande föreläsningar och övningar av workshop-karaktär, vilka redovisas och diskuteras under seminarier. Litteraturen behandlas dels i föreläsningar, dels på seminarier och förväntas utnyttjas aktivt i diskussionen av fallstudierna.
Kursen avslutas med dels en muntlig utvärdering, dels en genomgång av rättade tentamenssvar.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Kursen examineras genom skriftliga och/eller muntliga tentamina, samt seminarieuppgifter och redovisning av lärandedagbok.
Godkänd enligt punkten examination, samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Förkunskapskraven 10 hp samhällsvetenskaplig teori, uppfylls om studenten är godkänd på LU0070 Sociologiska och kulturella perspektiv (eller tidigare versioner av kursen).

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: LU0052, LU0069
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. Lund: Studentlitteratur (536 s)
Författare: Bergström, Göran & Kristina Boréus (red.) 2012:
2) Från tanke till text. En språkhandbok för uppsatsskrivande studenter. Lund: Studentlitteratur. (133 s.)
Författare: Jarrick, Arne & Olle Josephson 1996:
3) Etnologiskt fältarbete. Lund: Studentlitteratur. (126 s.)
Författare: Kaijser, Lars & Magnus Ölander (red.) 1999
4) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. (370 s.)
Författare: Kvale, Steinar & Svend Brinkmand 2009:
5) Text & stil: om konsten att berätta med vetenskap. Sthlm: Natur och Kultur. (239 s)
Författare: Linton, Magnus 2019:
6) Att fråga och att svara. Samhällsvetenskaplig metod. Malmö: Liber. (296 s.)
Författare: Teorell, Jan & Torsten Svensson 2007:
7) Självvalt skönlitterärt verk

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling (270 hp) Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 27500 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Landsbygdsutveckling
Kurskod: LU0080 Anmälningskod: SLU-30217 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%