Ny sökning
LU0084

Introduktion till landsbygdsutveckling

Den här kursen ger en bred introduktion till fältet landsbygdsutveckling och tar upp dess mångvetenskapliga karaktär, förutsättningar för landsbygders utveckling, globaliseringens betydelse för lokala samhällen samt olika intressen och maktförhållanden som berör landsbygden.

Andra viktigt områden kursen behandlar är lantbrukssektorns resurser, olika funktioner, metoder för produktion av varor och tjänster, samt hur lantbrukssektorns komplexa system fungerar. Kursen består av en blandning av föreläsningar och självständigt arbete enskilt och i grupp utifrån fall, både konstruerade och hämtade från verkligheten, som redovisas och diskuteras under seminarier.

I kursen presenteras såväl programmens uppläggning som ett antal central begrepp, metoder och arbetsområden samt framtida arbetsmarknader.

2020-08-27
Välkomna till kursen Introduktion till landsbygdsutveckling LU0084
Hej alla ni som är antagna till agronom-landsbygdsutveckling! Vi ser fram emot att träffa er nästa vecka! På måndag 31/8 kl.13 samlas vi först för upprop och information från programstudierektorerna. Det är i sal Are, i den stora runda byggnaden på Ulls väg (Veterinär och Husdjurscentrum). Det är en stor lokal, så att vi ska kunna hålla avstånd, för coronans skull. På onsdag är det kursstart för den första kursen - Introduktion landsbygdsutveckling - kl.9.15 i sal V i Ulls Hus. Det är obligatorisk närvaro. Men om du har symptom eller är riskgrupp för covid-19, så kan du vara med på zoom istället. Länk kommer i ett nytt meddelande senare, Ni bör ha fått meddelande på mejlen med inbjudan till "Canvas", som är den plattform där vi lägger information om kursen löpande, de inlämningsuppgifter ni ska göra, kompletterande litteratur etc. Ni behöver acceptera den inbjudan. Schemat har uppdaterats och ligger här och på Canvas. Ni är mycket välkomna! Malin Beckman och Emil Sandström malin.beckman@slu.se; 073 957 1371

2020-07-07
Välkomna till kursen Introduktion till landsbygdsutveckling LU0084
Måndag 31/8 är det introduktion till agronomprogrammet. Då ses vi kl. 13 - 15 på Ultuna campus. Salen är ännu ej fastställd. Information kommer att finns tillgänglig via studentwebben på SLUs hemsida. Onsdag 2/9 är det kursstart för Introduktionskursen kl.9.15 - 12 i sal V i Ulls Hus. Obligatoriskt. Men om du har coronasymptom ska du inte komma. I kurslitteraturen ingår tre böcker. Dessa tre böcker kommer att användas under fler kurser under utbildningen. Dessa är: * Schött, K., Hållsten, S., Moberg,B., Strand,H., 2007 eller 2015. Studentens skrivhandbok. Stockholm: Liber. 176 sidor. * Woods, Michael (2011) Rural. Routledge (kapitel 1,3,4,5 och 9) * Pain, A. and Hansen, K. (2019) Rural Development. Routledge Artiklar tillkommer. Fullständig litteraturlista är tillgänglig senast vid kursstart. Ni ska också läsa en skönlitterär bok som ni väljer själv, och som handlar om landsbygden (nutid eller historiskt, i Sverige eller någon annanstans) Preliminärt schema läggs upp nästa vecka. Ni är mycket välkomna! Malin Beckman och Emil Sandström - kursledning

Kursvärderingen är avslutad

LU0084-10227 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LU0084

Läsåret 2019/2020

Introduktion till landsbygdsutveckling (LU0084-10227), Uppsala 2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Introduktion till landsbygdsutveckling (LU0084-10227), Uppsala 2018-09-03 - 2018-11-05

Läsåret 2017/2018

Introduktion till landsbygdsutveckling (LU0084-10227), Uppsala 2017-08-28 - 2017-10-30

Läsåret 2016/2017

Introduktion till landsbygdsutveckling (LU0084-10227), Uppsala 2016-08-29 - 2016-10-31

LU0084 Introduktion till landsbygdsutveckling, 15,0 Hp

Introduction to Rural Development

Kursplan fastställd

2016-02-01

Ämnen

Landsbygdsutveckling

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Alla examinerande moment utom uppsatsen 10,00 1002
Uppsats 5,00 1003

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier, krävs särskild behörighet enligt områdesbehörighet 3:
Matematik C, Samhällskunskap A, Naturkunskap B (alternativt Fy A, Ke A, Bi A som ersätter Na A+B).

Mål

Kursens syfte är att ge studenterna en introduktion till studierna vid SLU, agronomprogrammet i landsbygdsutveckling samt yrkesrollen som agronom. Kursens syfte är även att ge studenterna förståelse av centrala begrepp och teorier kring landsbygders utveckling. Vikt läggs även vid generella färdigheter, såsom vetenskapligt skrivande, som förknippas med anställningsbarhet inom framtida verksamhetsområden.

Efter avslutad kurs skall studenterna kunna:
• redogöra för begrepp och teorier kring förutsättningar för landsbygders utveckling, inklusive hållbar utveckling
• diskutera möjligheter och utmaningar för landsbygder i Sverige och övriga världen
• redogöra för samhällets organisering vad gäller landsbygdsutveckling och kunna diskutera intressen och maktförhållanden, lokalt såväl som globalt
• översiktligt beskriva naturbruk, med fokus på jordbruk och djurskötsel, och dess betydelse i samhället
• diskutera lantbrukets roller för landsbygders utveckling
• söka, kritiskt bearbeta och diskutera vetenskaplig litteratur, i tal och skrift
• förstå och använda kriterierna för vetenskaplig framställning i skrift

Innehåll

Kursen består av en blandning av föreläsningar, seminarier, studiebesök och egna arbeten, enskilt och i grupp. De egna arbetena redovisas muntligt eller skriftligt samt diskuteras under seminarier.

Kursen, som är obligatorisk i agronomprogrammet i landsbygdsutveckling, ger en bred introduktion till fältet landsbygdsutveckling med dess mångvetenskapliga karaktär. Kursen tar upp förutsättningar för landsbygders utveckling samt de aktörer, intressen, organisering och maktförhållanden som berör landsbygden, lokalt såväl som globalt. Kursen tar upp hållbar utveckling och introducerar etik, lantbrukets historia och "lantbrukarens år" (lantbruksproduktionens årscykel).

Kursen lägger särskild vikt vid generella färdigheter med fokus på skriftlig och muntlig framställning, kritiskt tänkande, studieteknik samt agronomgemensamma moment.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Kursens mål examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga presentationer samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kostnader för studiebesök kan tillkomma. Vissa föreläsningar kan genomföras på engelska.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: LU0037, LB0068.1, LB0068.2 och delar av LU0065
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Studentens skrivhandbok
Författare: Schött, K., Hållsten, S., Moberg,B., Strand,H.
Kommentar: Boken är utgiven av Liber förlag och finns i olika upplagor från 2007 och framåt.
2) Rural
Författare: Michael Woods
Kommentar: Boken är utgiven av Routledge 2011. De kapitel som ingår är kap. 1,3,4,5 och 9.
3) Rural Development
Författare: Adam Pain och Kjell Hansen
Kommentar: Boken är utgiven av Routledge 2019. De kapitel som ingår fastställs 1/8.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 27500 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Landsbygdsutveckling
Kurskod: LU0084 Anmälningskod: SLU-10227 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%