Ny sökning
LU0085

Forskningsprocessens kontext och process I: teorier och metoder

Detta är en kurs i social teori, där dels grundläggande sociala teorier presenteras och diskuteras och dels studenterna tränas i att kunna använda och applicera teorierna på ett empiriskt material, det vill säga att lära sig att teoretisera. Kursen fokuserar även på sammankopplingen av teori och metod. Under kursen ska studenterna också börja arbeta på sina individuella forskningsproblem. De ska formulera ett forskningsproblem och välja vilka teorier som kan användas för att teoretisera runt både problemet och det potentiella empiriska materialet
Kursen ger studenterna en grundläggande förståelse för teoretiska och metodologiska kontexter och för vilka perspektiv olika teorier, begrepp och metoder bidrar med till datainsamling och analys. Kursens huvudsakliga fokus ligger på kvalitativa metoder, men den teoretiska kontexten för kvantitativa metoder presenteras också. Kursen presenterar de teoretiska grunderna för social analys, samspelet mellan struktur och handling, hermeneutik, fenomenologi, genusanalys, marxistisk social teori och social rättvisa.
Kursen består av föreläsningar samt individuella och gruppövningar, som diskuteras under seminarier.

LU0085 Forskningsprocessens kontext och process I: teorier och metoder, 7,5 Hp

The Context and Process of Research I: Theories and Methods

Kursplan fastställd

2016-12-02

Ämnen

Landsbygdsutveckling Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Motsvarande 120 hp, varav 90 hp i något ämne inom naturvetenskap, samhälls- eller humanvetenskap.
Kunskaper motsvarande Engelska B/6 från gymnasieskolan.

Mål

Målet med denna kurs är att utrusta studenterna med en grundläggande vetenskaplig förståelse för samhällsvetenskaplig teori och dess koppling till forskningsprocessen, vilket ska göra det möjligt för studenterna att undersöka olika aspekter av landsbygdsutveckling och miljökommunikation, samt samhällsvetenskap generellt.

Efter avklarad kurs skall studenterna besitta följande förmågor:
- kunna beskriva de huvudsakliga teoretiska skolorna inom samhällsvetenskap och hur de är kopplade till metodologiska aspekter och olika forskningsmetoder
- formulera forskningsproblem och syften som är relevanta för studiet av landsbygdsutveckling och miljökommunikation samt samhällsvetenskap generellt.
- identifiera relevanta metodologiska aspekter i relation till specifika forskningsproblem
- uttrycka i skriftlig eller muntlig form grundläggande kunskap och dilemman om metodologiska aspekter och skilda forskningsmetoder, både kvalitativa och kvantitativa. Denna kunskap ska täcka teoretiska och metodologiska förutsättningar och perspektiv inom följande områden: etnografiska metoder, som deltagande observation och olika former av intervjuer, aktionsforskning, statistiska metoders kontext och bakgrund samt analyser av källor och diskurser
- urskilja olika nivåer och former av vetenskaplig analys och kunna redogöra deras epistemologiska förutsättningar
- värdera och diskutera vetenskapens roll och etiska dilemman i relation till studiet av rurala kontexter och miljökommunikation samt samhällsvetenskap generellt.

Innehåll

Kursen består av föreläsningar samt individuella och gruppövningar, som diskuteras under seminarier.

Kursen fokuserar på sammankopplingen av teori och metod. Dessutom erbjuder kursen studenterna en generell introduktion till de huvudsakliga teoretiska ramverken till samhällsvetenskap och till kvalitativ och kvantitativ forskningsmetodik. Under kursen ska studenterna också börja arbeta på sina individuella forskningsproblem. De ska formulera ett forskningsproblem och välja lämpliga metoder, i relation till problemet. Kursen ger studenten en grundläggande förståelse för teoretiska och metodologiska kontexter och för vilka perspektiv olika metoder bidrar med till datainsamling och analys. Kursens huvudsakliga fokus ligger på kvalitativa metoder, men den teoretiska kontexten för kvantitativa metoder presenteras också. Kursen presenterar de teoretiska kontexterna för etnografisk metod, aktionsforskning, skapandet av enkäter, grundläggande statistisk metod, kritisk diskursanalys och intervjutekniker.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Seminarier, övningar, skriftlig textkritik, obligatoriskt reflektionspapper, skriftlig examination.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: delvis LU0060, LU0078
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: EnvEuro - European Master in Environmental Science Miljökommunikation - masterprogram Landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning - masterprogram Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling (270 hp) Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Landsbygdsutveckling Miljövetenskap
Kurskod: LU0085 Anmälningskod: SLU-10103 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%