Ny sökning
LU0087

Naturresursförvaltning

Välkomna till kursen Naturresursförvaltning kära studenter!

Det lackar inte bara mot jul utan också mot kurstart för kursen "Naturresursförvaltning". Kursstarten går av stapeln den 18 januari kl. 9.30 och vi kommer att hålla till på Zoom och en länk till zoomrummet kommer att läggas upp på kursidan på Canvas inom kort. En preliminär kurslitteraturlista finns också tillgänglig på Canvas och av tomten kan ni redan nu passa på att önska er följande verk:

Vi ser framemot att dra igång kursen och lära känna er allesammans!

Med vänliga hälsningar

//Emil och Malin

Kursvärderingen är avslutad

LU0087-30218 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LU0087

Läsåret 2019/2020

Naturresursförvaltning (LU0087-30159) 2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Naturresursförvaltning (LU0087-30149) 2019-01-21 - 2019-03-25

Läsåret 2017/2018

Naturresursförvaltning (LU0087-30043) 2018-01-15 - 2018-03-20

LU0087 Naturresursförvaltning, 15,0 Hp

Natural resource governance

Kursplan fastställd

2016-12-02

Ämnen

Biologi Landsbygdsutveckling

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier, krävs särskild behörighet enligt områdesbehörighet 3: Matematik C, Samhällskunskap A, Naturkunskap B (alternativt Fy A, Ke A, Bi A som ersätter Na A+B).

Mål

Kursens mål är att ge studenterna en grundläggande översikt i centrala begrepp och teorier inom ekologi och naturresursförvaltning som bidrar till förståelsen av komplexa naturresursdilemman.

Efter avslutad kurs ska studenten, muntligt och skriftligt, kunna:
- Redogöra för centrala begrepp och grundläggande teorier inom naturresursförvaltning och ekologi
- Redogöra för och kritiskt diskutera begreppet hållbar utveckling
- Redogöra för hur olika naturresurser är institutionellt inbäddade i sammanhang av olika tidsmässiga och rumsliga skalor
- Redogöra för olika målkonflikter i naturresursförvaltningssammanhang och diskutera dessa utifrån ekologiska- och samhälleliga perspektiv
- Redogöra för ekologiska och samhälleliga konsekvenser av människans nyttjande av naturresurser

Innehåll

Kursens huvudinnehåll utgörs av en bred introduktion av olika teoretiska perspektiv inom ekologi och naturresursförvaltning. Med utgångspunkt från grundläggande teorier och begrepp syftar kursen till att belysa relationerna "människa - natur" och naturresursernas förvaltning. Under kursen behandlas aktuella naturresursdilemman och hur dessa hanteras i samhälleliga kontexter på lokal-, nationell- och internationell nivå. Vidare tar kursen upp ekologiska effekter av olika former av naturresurshantering och hur förvaltningen av resurserna är inbäddad institutionellt på lokal, regional och global nivå. Kursen består av en blandning av föreläsningar och självständigt arbete enskilt och i grupp, som redovisas och diskuteras under seminarier. Litteraturen behandlas dels i föreläsningar, dels på seminarier och förväntas utnyttjas i olika former av självständigt arbete och diskussioner.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Kursen examineras genom skriftliga tentamina och seminarieuppgifter. För godkänd kurs krävs godkänd examination och godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land
Medansvariga:
Institutionen för ekologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Ekologi
Ersätter: LU0066 och delar av BI1085
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 27500 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Landsbygdsutveckling
Kurskod: LU0087 Anmälningskod: SLU-30218 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%