Ny sökning
LU0088

Samhällsvetenskaplig teori för landsbygdsutvecklare

I den här kursen får du en grundläggande översikt över samhällsvetenskapliga teorier med särskild tonvikt på hur teorier fungerar som analytiska verktyg. Stor vikt läggs vid metodiska och etiska frågor.

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-10-24 och 2022-11-14

Andra kursvärderingar för LU0088

Läsåret 2021/2022

Samhällsvetenskaplig teori för landsbygdsutvecklare (LU0088-10255)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Samhällsvetenskaplig teori för landsbygdsutvecklare (LU0088-10229)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Samhällsvetenskaplig teori för landsbygdsutvecklare (LU0088-10159)

2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Samhällsvetenskaplig teori för landsbygdsutvecklare (LU0088-10158)

2018-09-03 - 2018-11-05

Läsåret 2017/2018

Samhällsvetenskaplig teori för landsbygdsutvecklare (LU0088-10054)

2017-08-28 - 2017-10-30

Kursplan

LU0088 Samhällsvetenskaplig teori för landsbygdsutvecklare, 15,0 Hp

Social science theory for rural developers

Ämnen

Landsbygdsutveckling

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0201

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 30 hp landsbygdsutveckling.

Mål

Kursens mål är att ge studenterna en grundläggande översikt över samhällsvetenskapliga teorier med särskild tonvikt på hur teorier fungerar som analytiska verktyg. Stor vikt läggs vid metodiska och etiska frågor.Efter avslutad kurs ska studenten:

- muntligt och skriftligt kunna redogöra för olika teoretiska samhällsvetenskapliga sammanhang

- muntligt och skriftlig kunna beskriva och analysera samhällelig heterogenitet, inklusive frågor kring globalisering

- muntligt och skriftligt kunna resonera kring strukturella respektive handlingsorienterade perspektiv

- muntligt och skriftligt kunna redogöra för huvuddragen i den samhällsvetenskapliga forskningshistoriken

- muntligt och skriftligt kunna redogöra för olika samhällsvetenskapliga perspektiv och metoder

- muntligt och skriftligt kunna diskutera konsekvenserna av val mellan olika teoretiska utgångspunkter för problemformulering och analys

Innehåll

Kursens huvudinnehåll utgörs av en bred introduktion till sociologiska och kulturanalytiska perspektiv som en grund för att förstå samhällen i allmänhet och landsbygder i synnerhet. Generiska kunskaper och färdigheter är en väsentlig del av kursen, inte minst i fråga om att kunna beskriva, presentera och generalisera kring konkreta exempel.Kursen består av en blandning av föreläsningar och självständiga arbeten enskilt och i grupp utifrån fall, både konstruerade och hämtade från verkligheten, som redovisas och diskuteras under seminarier. Litteraturen behandlas dels i föreläsningar, dels på seminarier och förväntas utnyttjas aktivt i diskussionen av fallstudierna.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Kursen examineras genom skriftliga tentamina, samt seminarieuppgifter. För godkänd kurs krävs godkänd examination, samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: LU0070 samt delar av LU0063

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista


1) **Globalization: the human consequences. Oxford: Polity Press.**
**Författare: **Bauman, Zygmunt 1998:

2) : Sociologiska perspektiv - grundläggande begrepp och teorier. Lund: Studentlitteratur (hela boken)
**Författare: **Engdahl, Oskar & Bengt Larsson 2011

3) Inledning. I: Hansen, Kjell & Karin Salomonsson (red): Fönster mot Europa. Platser och identiteter. Lund: Studentlitteratur.
**Författare: **Hansen, Kjell & Karin Salomonsson 2001:

4) Neoliberalism as Creative Destruction. The Annals of the American Academy of Political and Social Science.
**Länk: **http://ann.sagepub.com/content/610/1/21
**Författare: **Harvey, David 2007

5) An Invitation to Social Theory. Cambridge: Polity Press.
**Författare: **Inglis, David with Christopher Thorpe 2014

6) Vetenskapsteori för nybörjare. Stockholm: Runa förlag. (144 sidor).
**Författare: **Thurén, Torsten 1992 (eller senare upplaga

7) Dessutom tillkommer ett originalverk av någon mer framstående sociologisk/etnologisk/antropologisk teoretiker. (Ska godkännas av kursansvarig.)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 27500 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Landsbygdsutveckling
Kurskod: LU0088 Anmälningskod: SLU-10099 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 100%