Ny sökning
LU0089

Förberedande webbaserad kurs: Att arbeta med lokal naturresursförvaltning i låginkomstländer

2021-01-11

Hi:

We will have an introductory session on Monday 18 January at 10 am. You will find the Zoom link in the course page in Canvas. If you have questions, please contact Margarita.Cuadra@slu.se

2020-11-17
Welcome to the online course 2021!
Please find below the list of course literature. All literature will be available in Canvas by course start

Course literature

All literature will be available in Canvas by course start

Key readings:

 1. Armson, R. 201 Growing Wings on the Way: Systems Thinking for Messy Situations. Triarchy Press Limited, 2011. Chapters 3, 4 and pages 149-153.
 2. Holland, J. 2007. Tools for institutional, political, and social analysis of policy reform: a sourcebook for development practitioners.
 3. Geir Lieblein, Edvin Østergaard & Charles Francis. 2004. Becoming an Agroecologist through Action Education. International Journal of Agricultural Sustainability, 2:3, 147-153, https://doi.org/10.1080/14735902004.9684574
 4. Wells, S. 2006. Force Field Analysis. Mini-Tutorial Quality Management. 4 p.
 5. Wilson, J. 1992. Changing Agriculture. Kangaroo Press, Kenthurst, pp.80 (pages in the course: 7-15, 24-26, 36-38 and 40-54).

Additional readings:

 1. Berry, W. 1990. The Pleasure of Eating. In: Robert Clark (Ed) Our Sustainable Table, North Point Press, 1990.
 2. Gliessman, S. R. 2015. Agroecology. The ecology of food systems. Third edition. CRC Press. 371 pp. Chapters 1, 2, 24, 25, 26.
 3. Kloppenburg et al., (1996). Coming in to the Foodshed. Agriculture and Human Values. 13, 33-42.
 4. IPES-Food. 2016. From uniformity to diversity: a paradigm shift from industrial agriculture to diversified agroecological systems. International Panel of Experts on Sustainable Food systems. www.ipes-food.org

Kursvärderingen är avslutad

LU0089-30219 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LU0089

LU0089 Förberedande webbaserad kurs: Att arbeta med lokal naturresursförvaltning i låginkomstländer, 7,5 Hp

Online preparation course: Working with local natural resource management in low-income countries

Kursplan fastställd

2016-12-02

Ämnen

Biologi Landsbygdsutveckling

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

120 hp naturvetenskap, samhällsvetenskap eller teknik. Engelska B.

Mål

Syftet med kursen är att ge studenter intresserade av global utveckling en introduktion till att arbeta med komplex naturresursförvaltning i resursanvändningssystem.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- Applicera ett systematiskt tillvägagångssätt på ett komplext resursanvändarsystem.
- Förstå de steg som krävs för att förstå och förbättra en komplex resursanvändning systemet.
- Identifiera och använda lämpliga metoder vid de olika stegen i en systematisk strategi.
- Delta i en konstruktiv återkopplingsprocess med andra kursdeltagare.
- Reflektera över eget lärande och gruppdynamik baserat på erfarenheter från kursen.

Innehåll

I kursen lär studenter sig en metod för att systematiskt arbeta med komplexa situationer i en hållbar förvaltning av naturresurser. Kursen bygger på fallstudier av resursanvändning i utvecklingsländerna. Studenterna lär sig också om praktiska metoder för att beskriva och analysera ett fall och dess mål, och kommer att träna i att analysera och föreslå förbättringar.

Med hjälp av dessa fallstudier har eleverna möjlighet att utforska komplexiteten i en hållbar förvaltning av naturresurser genom att använda begrepp som system, multifunktionalitet och ekosystemtjänster.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända inlämningsuppgifter, projektarbeten och bidrag till gruppdiskussioner över internet.

Kursen har inga obligatoriska moment, men det finns strikta leveranstider som måste följas för att kunna fortsätta delta i kursen.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen är en förberedande fältkurs och kan följas online. Kursen har inga obligatoriska moment, men det finns strikta leveranstider som måste följas för att kunna fortsätta delta i kursen.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land
Medansvariga:
Institutionen för ekologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Övriga biologikurser
Ersätter: LB0082
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) See literature list in course message above

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - ekonomi (270 hp) Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Agronomprogrammet - livsmedel (270 hp) Agronomprogrammet - mark/växt (270 hp) Jägmästarprogrammet Agronomprogrammet - ekonomi Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling (270 hp) Agronomprogrammet - livsmedel Agronomprogrammet - mark/växt Agronomprogrammet - husdjur Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13750 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Biologi Landsbygdsutveckling
Kurskod: LU0089 Anmälningskod: SLU-30219 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%