Ny sökning
LU0090

Forskningsprocessens kontext och process II: teorier och metoder

Detta är en fortsättningskurs i social teori, som bygger på kursen ”Forskningsprocessens kontext och process I”. I denna kurs presenteras dels grundläggande och fördjupande sociala teorier och dels tränas studenterna i att kunna använda och applicera teorierna på ett empiriskt material, det vill säga att lära sig att teoretisera. Kursen analyserar även sammankopplingen av teori och metod. Under kursen fortsätter studenterna att arbeta teoretiskt med sina individuella forskningsproblem. Dessutom övar de på att formulera och teoretisera runt olika forskningsproblem för att fördjupa sina kunskaper i praktisk teoretisk användning.
Kursen ger studenterna en fördjupad förståelse för teoretiska och metodologiska kontexter och för vilka perspektiv olika teorier, begrepp och metoder bidrar med till datainsamling och analys. Kursens huvudsakliga fokus ligger på kvalitativa metoder, men den teoretiska kontexten för kvantitativa metoder presenteras också. Kursen presenterar de teoretiska grunderna för diskurs- och världssystemanalys, sociala analyser av byråkratier och förvaltning, actor-network-theory (ANT), strukturalism och poststrukturalism, kritisk teori och genusteori.
Kursen består av föreläsningar samt individuella och gruppövningar, som diskuteras under seminarier.

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2021-10-25 och 2021-11-15

Andra kursvärderingar för LU0090

LU0090 Forskningsprocessens kontext och process II: teorier och metoder, 7,5 Hp

The Context and Process of Research II: Theories and Methods

Kursplan fastställd

2016-12-02

Ämnen

Landsbygdsutveckling Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Motsvarande 120 hp varav 90 hp i något ämne inom naturvetenskap, samhälls- eller humanvetenskap. Grundläggande kunskap om samhällsvetenskaplig teori och dess koppling till forskningsprocessen.
Kunskaper motsvarande Engelska B/6 från gymnasieskolan.

Mål

Målet med denna kurs är att utrusta studenterna med en fördjupad förståelse för den teoretiska och metodologiska kontexten av den samhällsvetenskapliga forskningsprocessen, i syfte att studera aspekter av landsbygdsutveckling och miljökommunikation samt samhällsvetenskap generellt. Kursen fokus är både på kunskap om samhällsvetenskaplig teori samt dess praktiska användning; både avseende deras egen och de övriga studenternas forskning.

Efter avklarad kurs skall studenterna besitta följande förmågor:
- Förstå och analysera de logiska och teoretiska premisserna för de grundläggande paradigmen av social teori och beskriva deras koppling till olika forskningsmetoder
- Förstå och använda sig av relevanta sociala teorier för att skapa ett forskningssynopsis och identifiera relevanta forskningsmetoder, som är kopplade till teorierna.
- Identifiera, diskutera och analysera relevanta metodologiska aspekter i relation till specifika forskningsproblem, samt avgöra vilka forskningsmetoder som bör användas för att kunna svara på frågor som problemet skapar
- Analysera vetenskapliga texter i syfte att identifiera och kritiskt analysera explicita och/eller implicita teorier, vilka genomsyrar valet och användningen av forskningsmetoder; bland annat deltagande observation och olika former av intervjuer, aktionsforskning, skapandet av enkäter, användningen av grundläggande statistiska metoder samt analys av källor och diskurser
- Demonstrera i skriftlig och muntlig form grundläggande kunskap om användningen av olika forskningsmetoder, i syfte att kunna identifiera relevant empiriskt material i relation till en analys av specifika forskningsfrågor
- Utvärdera och reflektera över styrkor och svagheter hos olika forskningsmetoder samt reflektera över forskarstudentens egen position inom forskningsprocessen
- Göra bedömningar av etiska dilemman och ageranden i konkreta forskningsprojekt och inom olika metoder, i landsbygdsutveckling och miljökommunikation samt samhällsvetenskap generellt.

Innehåll

Kursen består av föreläsningar, individuella och gruppövningar, som diskuteras under seminarier.

Denna kurs utgör en fortsättning av kursen " The Context and Process of Research I: Theories and Methods". Syftet med kursen är att studenten efter avslutad kurs ska kunna skapa ett forskningsprojektssynopsis och välja relevanta forskningsmetoder, fullt medveten om deras teoretiska och metodologiska förutsättningar och konsekvenser. Kursen erbjuder studenter en fördjupad kunskap om de grundläggande teorierna inom samhällsvetenskap samt deras koppling till kvalitativa och kvantitativa metoder. Under kursen så kommer studenterna att fortsätta arbeta på sina individuella forskningsprojekt; främst genom att formulera och förtydliga ett forskningsproblem, välja och analysera relevanta forskningsmetoder i relation till forskningsproblemet, samt beskriva och analysera deras teoretiska och metodologiska förutsättningar och konsekvenser i både skriftlig och muntlig form. Dessutom så ger kursen också en fördjupad förståelse av kontexter och perspektiv på olika metoder för datainsamling och analys. Kursen är huvudsakligen fokuserad på kvalitativa metoder samt forskningsprocessers möjliga etiska dilemma.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

För att framgångsrikt kunna avsluta kursen måste studenten delta i de obligatoriska momenten, som omfattar gruppövningar, skriftliga övningar, diskussionsseminarier och en hemtenta.
Den avslutande hemtentan avgör vilket betyg studenten kommer att få på kursen.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Förkunskapskravet på grundläggande kunskap om samhällsvetenskaplig teori och dess koppling till forskningsprocessen kan uppfyllas genom kursen "The Context and Process of Research I: Theories and Methods", 7,5 hp.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: delvis LU0060, LU0079

Grading criteria for the course 'The Context and Process of Research II: Theories and Methods' of the Master's Programme; Rural Development and Natural Resource Management.
Course code LU0090.

5

Be able to analyze and critically discuss the main content, arguments, concepts and assumptions of the scientific study of social organization, practices and construction of meaning

Be able to analyze, evaluate and critically discuss - using philosophy of science - the role of science related to rural development, natural resource management and environmental communication

Be able to account for and critically discuss the historic and current contexts of the major traditions of philosophy of science.

Be able to analyze and critically discuss the interconnection between theory, methodology and specific methods

Be able to conduct and critically account for a basic process of social theorizing in relation to a specific research project

Be able to demonstrate excellent understanding of the literature of the course.

Submit the final home exam within the stipulated time frame

Submit the auto-ethnography when required

Participate actively in weekly discussion seminars

4

Be able to present a basic analysis of the main content, arguments, concepts and assumptions of the scientific study of social organization, practices and construction of meaning

Be able to present a basic analysis and critically discuss - using philosophy of science - the role of science related to rural development, natural resource management and environmental communication

Be able to account for and critically discuss the historic and current contexts of the major traditions of social theory

Be able to critically discuss the interconnection between theory, methodology and specific methods

Be able to conduct a basic process of social theorizing in relation to a specific research project

Be able to demonstrate substantial understanding of the literature of the course.

Submit the final home exam within the stipulated time frame

Submit the auto-ethnography when required

Participate actively in weekly discussion seminars

3

Be able to describe the main content, arguments, concepts and assumptions of the scientific study of social organization, practices and construction of meaning
Be able to explain - using philosophy of science - the role of science related to rural development, natural resource management and environmental communication
Be able to give a basic account of the historic and current contexts of the major traditions of social theory

Be able to understand the interconnection between theory, methodology and specific methods

Be able to understand how social theorizing is conducted in relation to a specific research project

Be able to demonstrate adequate understanding of the literature of the course.

Submit the auto-ethnography when required

Participate actively in weekly discussion seminars

Insufficient (U)

1) The literature list is located in the end of the schedule
Kommentar: Dear all The literature list is located in the end of the schedule. Best regards Örjan and Ildiko

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: EnvEuro - European Master in Environmental Science Miljökommunikation - masterprogram Landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning - masterprogram Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling (270 hp) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13750 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Landsbygdsutveckling Miljövetenskap
Kurskod: LU0090 Anmälningskod: SLU-10256 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%