Ny sökning
LU0091

Forskningsprocessen: kvalitativa metoder, dataanalys och akademiskt skrivande

Att skapa en övertygande forskningsdesign är en av de viktigaste delarna av den forskning du ska genomföra eftersom det bildar ramverket för hur andra färdigheter sammanställs och kopplas till varandra. Kursen är inriktad på att hjälpa dig att designa, genomföra och rapportera din forskning. I kursen diskuteras olika metoder för forskning samt problem, erfarenheter och utmaningar som tenderar att komma upp i forskningsprocessen. Syftet är att utrusta dig med metoder, färdigheter och verktyg som hjälper dig att fatta välgrundade beslut i din egen forskning samt utvecklar dina kunskaper i att analysera och skriva akademiska texter. Kursen försöker placera teori och metoder i en mängd olika empiriska sammanhang från både det globala nord och syd med exempel från både landsbygdsutveckling och miljökommunikation. Kursens inriktning handlar framförallt om kvalitativ forskning även om vi även diskuterar andra tillvägagångssätt. Vi ser fram emot intressanta diskussioner under kursens gång som stöder din utveckling och ger dig möjlighet att utföra och presentera din forskning på bästa möjliga sätt.

Kursplan

LU0091 Forskningsprocessen: kvalitativa metoder, dataanalys och akademiskt skrivande, 15,0 Hp

The Process of Research: Qualitative Methods, Data Analysis and Academic Writing

Ämnen

Landsbygdsutveckling Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Forskningsdesign och process 5,0 0302
Metoder för datainsamling 5,0 0303
Analysmetoder 5,0 0304

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Motsvarande 120 hp varav 90 hp i något ämne inom naturvetenskap, samhälls- eller humanvetenskap.

Kunskaper motsvarande Engelska B/6 från gymnasieskolan.

Mål

Syftet med denna kurs är att förse studenter med nödvändiga kunskaper och förmågor för att kunna använda relevanta forskningsmetoder och tillvägagångssätt för analys av data, i syfte att producera klart strukturerade forskningstexter.Efter avklarad kurs skall studenterna besitta följande förmågor;

- välja relevanta forskningsmetoder i förhållande till ett specifikt forskningsproblem

- använda dessa metoder i specifika kontexter och även göra relevanta etiska bedömningar

- strukturera och skriva en akademisk forskningstext

- presentera ett forskningsförslag för ett forskningsprojekt om rurala och/eller miljömässiga frågor, t ex rurala försörjningssystem och naturresurshantering, som även inkluderar en tematisk och teoretisk bakgrund

- presentera en analys av publicerade forskningstexter, som handlar om rurala och/eller miljömässiga frågor, t ex rurala försörjningssystem och naturresurshantering eller miljömässiga problem

Innehåll

Kursen består av föreläsningar och övningar individuellt och i grupp.Kursen ger studenterna förmåga att identifiera och välja ut metoder för att kunna planera och skriva en masteruppsats.

De forskningsmetoder som studenterna kan välja täcker kvalitativa forskningsmetoder, med ett fokus på primär datainsamling, via till exempel etnografiska metoder. Kvantitativa metoder, bland annat enkätundersökningar, kommer också att kort diskuteras. Kursens fokus är att träna studenter att skriva analytiskt och akademiskt.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

För att bli godkänd på kursen måste studenten delta i obligatoriska moment och lämna in de examen och övningar som är obligatoriska.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: LU0039, LU0059

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 27500 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Landsbygdsutveckling Miljövetenskap
Kurskod: LU0091 Anmälningskod: SLU-20064 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 100%