Ny sökning
LU0092

Globala försörjningssystem och matsäkerhet

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LU0092

Läsåret 2021/2022

Globala försörjningssystem och matsäkerhet (LU0092-40119)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Globala försörjningssystem och matsäkerhet (LU0092-M4119)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Globala försörjningssystem och matsäkerhet (LU0092-40106)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Globala försörjningssystem och matsäkerhet (LU0092-M4106)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Globala försörjningssystem och matsäkerhet (LU0092-40043)

2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Globala försörjningssystem och matsäkerhet (LU0092-40095)

2019-03-26 - 2019-06-09

Kursplan

LU0092 Globala försörjningssystem och matsäkerhet, 15,0 Hp

Global food systems and food security

Ämnen

Landsbygdsutveckling

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0101

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 180 hp på grundnivå, varav 90 hp ämnesfördjupning inom samhällsvetenskap, naturvetenskap eller humaniora. Kunskaper motsvarande Engelska 6.

Mål

Syftet med kursen är att ge studenterna en förståelse för globala livsmedelskedjor, d.v.s. hur mat produceras, marknadsförs, distribueras och uppfattas på global och lokal nivå. Kursen kommer att diskutera hur livsmedelssystem är sammankopplade globalt samtidigt som livsmedelsproduktion ingår också i lokal försörjning. Uppmärksamhet kommer att ägnas frågor om global jämvikt och ojämvikt i både produktion och konsumtion, med fokus på hur livsmedelssystem är "inbäddade" i ekonomiska, sociala, kulturella och politiska miljöer. Kursen ska göra det möjligt för studenterna att analysera de förutsättningar som krävs för att uppnå matsäkerhet och dagens utmaningar som orsakas av klimatförändringar samt ekonomiska, politiska och sociala tendenser och påfrestningar. Kursen ska ge studenterna kunskaper och förmågor som behövs både i forskarutbildning och i yrken som fokuserar på globala livsmedelssystem och matsäkerhet. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Förstå och analysera produktion och marknadsföring av jordbruks- och djurprodukter på regional och global nivå liksom hur dessa nivåer är sammankopplade ekonomiskt, politiskt och socialt.
- Förstå och redogöra för den historiska omvandlingen från självförsörjning till agro-industrialisering och dess inverkan på jordbruksproducenter och samhällen.
- Förstå och analysera hur internationella politiska relationer och den gradvisa internationaliseringen av marknader har påverkat livsmedelsproduktion, marknadsföring, transport och konsumtion.
- Förstå och analysera betydelsen av matsäkerhet, hur matsäkerhet är beroende av ekologiska, ekonomiska, politiska och sociala faktorer, hur förändringar i dessa faktorer riskerar att påverka uppkomsten av rörelser som "rätten till mat" och äventyra matsäkerheten.
- Förstå och redogöra för sociala teorier som syftar till att analysera globala förändringar och kopplingar mellan livsmedelsproduktion, marknadsföring, transport och konsumtion, såsom världssystemteori, matregimteori och politisk ekologi.

Innehåll

Kursen introducerar studenterna till globala livsmedelssystem och utmaningarna i att säkerställa matsäkerhet för alla i en värld av klimatförändringar, globalisering, skiftande demografi och ny teknik. Mat utgör en viktig produkt i den globala globala råvarukedjan och kursen ger studenterna analytiska verktyg för att kunna förstå och analysera effekterna av globala krafter på lokal livsmedelsproduktion, på marknadsföring, transport och konsumtion av mat. Kursen bygger på teorier och metoder från sociologi, socialantropologi, kulturgeografi, ekonomi, statsvetenskap och agroekologi. Kursen ska göra det möjligt för studenterna att kritiskt analysera kontext, perspektiv och rumslighet i de globala livsmedelssystemen och matsäkerheten samt tydliga strategier för moraliska interventioner, till exempel utveckling av certifieringar och rörelser som "rätten till mat".

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd hemtentamen, godkänt deltagande i obligatoriska seminarier och godkända övningar och uppgifter.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Ekologi
Ersätter: LU0082

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 27500 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Landsbygdsutveckling
Kurskod: LU0092 Anmälningskod: SLU-40064 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 100%