Ny sökning
LU0092

Globala försörjningssystem och matsäkerhet

Information från kursledaren

Dear all

The course 'Global Food Systems and Food Security' starts on Thursday 24 March. This course will consist of both teaching and seminars live, but the majority of lectures will be held live at SLU. Lectures and seminars which are online will be transmitted through the communication tool Zoom. We will use the same Zoom link and password throughout the entire course:
Passcode: 808815

Zoom Link

https://slu-se.zoom.us/j/63463812191

The venues of the lectures at SLU will soon be added to the schedule.

The lectures will be held on Mondays 10.15-12.00 and 13.15-15.00 and the seminars on Thursdays (except when an occasional lecture or seminar clashes with a holiday). There will also be a couple of extra lectures on Tuesdays.

However, the first week the course will start on Thursday 25 March with an administrative introduction 9.15- 10.00. Then Professor Adam Pain and Örjan Bartholdson will hold two lectures, 10.15-12.00 and 13.15-15.00.
The first seminar will be held the next day, on Friday 25, and will consist of a presentation of the course by the teachers and a subsequent discussion with the students.

You will be divided into either a morning or afternoon seminar group on Thursdays.

The literature is uploaded on Canvas, except for the books that you have either to purchase or borrow. See the literature list.

Welcome!

Örjan and Kristina

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LU0092-40119 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LU0092

Läsåret 2021/2022

Globala försörjningssystem och matsäkerhet (LU0092-M4119)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Globala försörjningssystem och matsäkerhet (LU0092-40106)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Globala försörjningssystem och matsäkerhet (LU0092-M4106)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Globala försörjningssystem och matsäkerhet (LU0092-40043)

2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Globala försörjningssystem och matsäkerhet (LU0092-40095)

2019-03-26 - 2019-06-09

Kursplan

LU0092 Globala försörjningssystem och matsäkerhet, 15,0 Hp

Global food systems and food security

Ämnen

Landsbygdsutveckling

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

A1N

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 180 hp på grundnivå, varav 90 hp ämnesfördjupning inom samhällsvetenskap, naturvetenskap eller humaniora. Kunskaper motsvarande Engelska 6.

Mål

Syftet med kursen är att ge studenterna en förståelse för globala livsmedelskedjor, d.v.s. hur mat produceras, marknadsförs, distribueras och uppfattas på global och lokal nivå. Kursen kommer att diskutera hur livsmedelssystem är sammankopplade globalt samtidigt som livsmedelsproduktion ingår också i lokal försörjning. Uppmärksamhet kommer att ägnas frågor om global jämvikt och ojämvikt i både produktion och konsumtion, med fokus på hur livsmedelssystem är "inbäddade" i ekonomiska, sociala, kulturella och politiska miljöer. Kursen ska göra det möjligt för studenterna att analysera de förutsättningar som krävs för att uppnå matsäkerhet och dagens utmaningar som orsakas av klimatförändringar samt ekonomiska, politiska och sociala tendenser och påfrestningar. Kursen ska ge studenterna kunskaper och förmågor som behövs både i forskarutbildning och i yrken som fokuserar på globala livsmedelssystem och matsäkerhet. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Förstå och analysera produktion och marknadsföring av jordbruks- och djurprodukter på regional och global nivå liksom hur dessa nivåer är sammankopplade ekonomiskt, politiskt och socialt.
- Förstå och redogöra för den historiska omvandlingen från självförsörjning till agro-industrialisering och dess inverkan på jordbruksproducenter och samhällen.
- Förstå och analysera hur internationella politiska relationer och den gradvisa internationaliseringen av marknader har påverkat livsmedelsproduktion, marknadsföring, transport och konsumtion.
- Förstå och analysera betydelsen av matsäkerhet, hur matsäkerhet är beroende av ekologiska, ekonomiska, politiska och sociala faktorer, hur förändringar i dessa faktorer riskerar att påverka uppkomsten av rörelser som "rätten till mat" och äventyra matsäkerheten.
- Förstå och redogöra för sociala teorier som syftar till att analysera globala förändringar och kopplingar mellan livsmedelsproduktion, marknadsföring, transport och konsumtion, såsom världssystemteori, matregimteori och politisk ekologi.

Innehåll

Kursen introducerar studenterna till globala livsmedelssystem och utmaningarna i att säkerställa matsäkerhet för alla i en värld av klimatförändringar, globalisering, skiftande demografi och ny teknik. Mat utgör en viktig produkt i den globala globala råvarukedjan och kursen ger studenterna analytiska verktyg för att kunna förstå och analysera effekterna av globala krafter på lokal livsmedelsproduktion, på marknadsföring, transport och konsumtion av mat. Kursen bygger på teorier och metoder från sociologi, socialantropologi, kulturgeografi, ekonomi, statsvetenskap och agroekologi. Kursen ska göra det möjligt för studenterna att kritiskt analysera kontext, perspektiv och rumslighet i de globala livsmedelssystemen och matsäkerheten samt tydliga strategier för moraliska interventioner, till exempel utveckling av certifieringar och rörelser som "rätten till mat".

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd hemtentamen, godkänt deltagande i obligatoriska seminarier och godkända övningar och uppgifter.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Ekologi
Ersätter: LU0082

Betygskriterier

Grading criteria for the course 'Global Food Systems and Food Security' of the Master's Programme; Rural Development and Natural Resource Management.

Spring semester 2022
Course code LU 0092.

Course learning objectives

The aim of the course is to provide students with an understanding of global food chains, i.e. how food is produced, sold, distributed and apprehended on global and local levels. The course discusses how food systems are linked globally, while food production simultaneously is part of local livelihoods. The course deals with questions of global balances and imbalances in production and consumption with a specific focus on how food systems are integrated into social, cultural, and political contexts. The course provides students with abilities to analyze the challenges caused by climate change as well as economic, political and social challenges as well as what is needed to establish food security. The course gives students knowledge and capabilities needed for further studies as well as professions centering on global food systems and food security.

After finishing the course students should be able to:

- understand and analyze production and marketing of agricultural products on regional a global levels, and understand how the global and the regional is intertwined;

- understand and analyze the historical transformation of agriculture from subsistence to industry, and the effects of these transformations on producers and communities;

- understand and analyze how international political relations and the globalization of markets have influenced food production, marketing, transportation and consumption;

- understand and analyze the importance of food security and its dependence on ecological, economic, political and social factors;

- understand and discuss the social theories needed to analyze global changes in food production, marketing, transportation and consumption.


Examination and demands for approval (grade 3):

The course is graded through a written home exam. The students are required to obtain a minimum number of points to pass the examination.

In order to pass the course students must also participate actively in weekly discussion seminars.

Comments to the grading criteria:

Using the learning objectives as a frame, the following areas of assessment are being used to evaluate the quality of the exam:

The ability to combine empirical material/descriptions with analytical reasoning

The ability to analyze

The ability to coherently understand and deal with complex questions

The ability to describe and analyze the importance of theorizing for understanding the complexity of global food systems and food security

The ability to produce a scientific and well-written text

The grading criteria should be regarded as comprehensive descriptions of different levels of quality. The assessment of the totality is the most important factor. This means that single weaknesses within one area to be assessed may be balanced by strengths in other areas. The grading criteria specifies the minimum level to achieve a specific grading level (3 - 5).

Grading criteria

3. In writing: be able to account for different aspects of and perspectives on global food systems and food security, according to the specified learning objectives of the course.

Participate actively in weekly discussion seminars.

4. In writing: be able to account for, compare or evaluate different aspects of and perspectives on global food systems and food security, according to the specified learning objectives of the course.

Participate actively in weekly discussion seminars.

5. In writing: be able to account for, compare, evaluate and theorize on different aspects of and perspectives on global food systems and food security, according to the specified learning objectives of the course.

Participate actively in weekly discussion seminars.

Litteraturlista

  1. Literature of the course Global Food Systems and Food Security Kommentar: The literature list is found in the end of the document 'Schedule and Reading Instructions', which you find when you open the site 'Timetable'.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 27500 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Landsbygdsutveckling
Kurskod: LU0092 Anmälningskod: SLU-40119 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 100%