Ny sökning
LU0093

Naturresursernas organisering och samhällsstyrning

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LU0093

Läsåret 2021/2022

Naturresursernas organisering och samhällsstyrning (LU0093-20132)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2021/2022

Naturresursernas organisering och samhällsstyrning (LU0093-M2132)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Naturresursernas organisering och samhällsstyrning (LU0093-20132)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Naturresursernas organisering och samhällsstyrning (LU0093-20043)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Naturresursernas organisering och samhällsstyrning (LU0093-20108)

2018-11-06 - 2019-01-20

Kursplan

LU0093 Naturresursernas organisering och samhällsstyrning, 15,0 Hp

Governance of Natural Resources

Ämnen

Landsbygdsutveckling

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0201

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 180 hp på grundnivå, varav 90 hp ämnesfördjupning inom samhällsvetenskap, naturvetenskap eller humaniora. Kunskaper motsvarande Engelska 6.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Skilja mellan olika teoretiska förhållningssätt till förståelsen av hållbarhetsdilemman och de underliggande antaganden som de bygger på.

- Applicera begrepp och teorier från politisk ekologi och andra samhällsvetenskapligt relaterade områden för att förstå olika miljödilemman.

- Bedöma hur olika politikområden och institutioner påverkar resursstyrning i olika sammanhang och skalor.

- Skilja mellan olika hållbarhetsdiskurser och sätta detta i relation till förståelsen av olika naturresursdilemman

Innehåll

Kursen behandlar relevanta teoretiska begrepp och metoder för naturresursernas förvaltning som gör det möjligt för studenterna att reflektera och använda dessa i gruppdiskussioner och individuella gruppövningar. Övningarna tas från exempel från fallstudier som kommer från olika kontrasterande sammanhang. Utvecklingen av studentens generiska kompetens och förmågor utgör en viktig del av kursen och kursen består av en blandning av föreläsningar, individuella övningar och grupparbeten som presenteras och diskuteras under seminarier.Kursen utgår från insikten att naturresursförvaltning handlar lika mycket om att hantera människor som det handlar om att förvalta naturen. Kursen ger studenterna verktyg för att förstå olika sätt på vilket kontroll och tillgång över naturresurserna organiseras och förvaltas samt de olika sociala, ekonomiska och ekologiska förhållandena som ligger till grund för olika former av miljödillemman.Kursen behandlar sambanden mellan naturresursförvaltning och landsbygdsutveckling ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Genom en utforskning av olika begrepp och perspektiv från samhällsvetenskaplig teori och politisk ekologi analyserar kursen kritiskt olika teoretiska perspektiv.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd hemtentamen, godkänt deltagande i obligatoriska seminarier och godkända skriftliga uppgifter.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: LU0058

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 27500 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Landsbygdsutveckling
Kurskod: LU0093 Anmälningskod: SLU-20067 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 100%