Ny sökning
LU0094

Entreprenörskap och landsbygdsutveckling

Kursen innehåller olika moment som delvis går i varandra: I en del av kursen fördjupar vi oss i de teoretiska begreppen kring entreprenörskap, ur såväl företagsekonomiskt som socialt och samhälleligt hänseende. Frågan om värdeskapande i processer i och mellan företag, förvaltning och bygd diskuteras, liksom entreprenörskapet och samspelet med kontexten. I den andra delen av kursen kommer de teoretiska begreppen att prövas mot praktiken genom ett konkret uppdrag gentemot en extern uppdragsgivare, oftast en kommun. Här studeras företag och bygder explorativt i grupp: hur uppfattas entreprenörskapet, värdeskapandet, resursmobiliseringen och inte minst samspelet mellan aktörerna? Uppdraget redovisas skriftligt och muntligt för uppdragsgivaren.

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-10-24 och 2022-11-14

Andra kursvärderingar för LU0094

Läsåret 2021/2022

Entreprenörskap och landsbygdsutveckling (LU0094-10257)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Entreprenörskap och landsbygdsutveckling (LU0094-10231)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Entreprenörskap och landsbygdsutveckling (LU0094-10160)

2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Entreprenörskap och landsbygdsutveckling (LU0094-10161)

2018-09-03 - 2018-11-05

Kursplan

LU0094 Entreprenörskap och landsbygdsutveckling, 15,0 Hp

Entrepreneurship and rural development

Ämnen

Landsbygdsutveckling

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0201

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 45 hp landsbygdsutveckling.

Mål

Kursens syfte är att ge studenterna en god förståelse för entreprenörskapets roll för landsbygdsutveckling och att tillämpa detta i ett konkret uppdrag gentemot en extern uppdragsgivare.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- redogöra för och förklara innebörden av begrepp som entreprenörsforskningen använder sig av

- redogöra för, förklara och ge exempel på faktorer som forskningen visat har betydelse för de mindre företagens respektive bygders utvecklingsmöjligheter

- redogöra för olika entreprenörsstödjande aktörer och funktioner i såväl företags- som bygdeutvecklande sammanhang

- analysera utvecklingssituationen i en bygd med särskilt fokus på stöd (affärsmässigt och socialt) till företagsamhet och innovation samt föreslå utvecklingsåtgärder

- tillämpa sin teoretiska förståelse och genomföra ett konkret uppdrag för extern uppdragsgivare

Innehåll

Kursen innehåller olika moment som delvis går i varandra: I en del av kursen fördjupar vi oss i de teoretiska begreppen kring entreprenörskap, ur såväl företagsekonomiskt som socialt och samhälleligt hänseende. Frågan om värdeskapande i processer i och mellan företag, förvaltning och bygd diskuteras, liksom entreprenörskapet och samspelet med kontexten. I den andra delen av kursen kommer de teoretiska begreppen att prövas mot praktiken genom ett konkret uppdrag gentemot en extern uppdragsgivare, oftast en kommun. Här studeras företag och bygder explorativt i grupp: hur uppfattas entreprenörskapet, värdeskapandet, resursmobiliseringen och inte minst samspelet mellan aktörerna? Uppdraget redovisas skriftligt och muntligt för uppdragsgivaren.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

För godkänd kurs krävs godkänt deltagande i obligatoriska seminarier, godkända skriftliga inlämningsuppgifter och godkänd skriftlig uppdragsredovisning samt godkänt deltagande i arbetet med uppdraget för en extern uppdragsgivare.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: LU0062

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 27500 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Landsbygdsutveckling
Kurskod: LU0094 Anmälningskod: SLU-10111 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 100%