Ny sökning
LU0096

Landsbygd, försörjning och genus

2020-08-18
Welcome to the course Rurality, Livelihoods and Gender 2020!
Picninc lunch on Tuesday the 1:st of September . We will bring food, so no need for you to bring any lunch that day! There will be potato salad (gluten free) and pasta salad (dairy free) plus bread and butter, everything vegetarian. If you have any allergies so that you cannot eat this, please bring something for yourself. Dear all, Welcome to the course Rurality, Livelihoods and Gender 2020! The Rurality, Livelihoods and Gender course runs from 31st August to 1st November, 2020. It is one of the core courses of the Master Program in Rural Development offered at the Department of Urban and Rural Development at SLU. This year, and due to the coronavirus situation and SLU’s covid19 policies, we have made the necessary arrangements to keep social distancing and some of the course’s lectures will be offered online. This is a course designed to synthesize and discuss several theoretical and analytical approaches to the intersections between rurality, livelihoods and gender. This will include familiarizing you with current research perspectives on local and global dynamics and the use of different case studies representing contexts from both the global South and Global North. The course leaders are Johanna Bergman Lodin and Cristián Alarcón based at the division of Rural Development at the Department of Urban and Rural Development of the Swedish University of Agricultural Sciences in Uppsala. We are fully aware that we will face important challenges dealing with the Covid19 situation, but we are confident that working together and having good communication with you, we will be able to have a great course. Please see information below, to see the schedule for the course and the literature list. Take care and we look forward to meeting you shortly, Johanna and Cristian

Kursvärderingen är avslutad

LU0096-10232 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LU0096

Läsåret 2019/2020

Landsbygd, försörjning och genus (LU0096-10232), Uppsala 2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Landsbygd, försörjning och genus (LU0096-10232), Uppsala 2018-09-03 - 2018-11-05

LU0096 Landsbygd, försörjning och genus, 15,0 Hp

Rurality, Livelihood and Gender

Kursplan fastställd

2017-12-05

Ämnen

Landsbygdsutveckling Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 180 hp på grundnivå, varav 90 hp ämnesfördjupning inom samhällsvetenskap, naturvetenskap eller humaniora. Kunskaper motsvarande Engelska 6.

Mål

Kursen tillhandahåller studenterna teoretiska begrepp och praktiska redskap för att analysera försörjning på landsbygden i genus- och utvecklingsperspektiv. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- beskriva och kritiskt diskutera de dominerande teorierna och perspektiven som ligger bakom politik och program inom landsbygdsutveckling
- uvärdera och kritiskt diskutera rollen som institutioner, politik och program som syftar till att förbättra matsäkerhet och social trygghet för landsbygdens försörjning
- beskriva och kritiskt diskutera sambandet mellan landsbygds- och stads-, jordbruks- och icke-jordbruksstrategier för att skapa försörjning för hushåll
- utvärdera och kritiskt diskutera människors motiv och försörjningsstrategier, i relation till landsbygdsutveckling
- beskriva och kritiskt diskutera, skriftligt och muntligt, genom att använda genus- och utvecklingsteori, förhållandet mellan landsbygdsutveckling, livsmedelssäkerhet och social trygghet för landsbygdens försörjning

Innehåll

Kursen syftar till att ge en överblick över livsmedelsförsörjningen och social trygghet för landsbygdens försörjning, delvis i genusperspektiv. Under kursen diskuteras inbördes samband mellan landsbygds- och stads-, gårds- och icke-gårdsstrategier för att skapa försörjning för hushållen. Fokus ligger på låginkomstländer och marginaliserade produktionsområden, särskilt regioner i Asien och Afrika söder om Sahara som drabbas av fattigdom. Kursen behandlar kopplingarna mellan landsbygdsutveckling, genus, institutioner, matsäkerhet, social trygghet och fattigdom.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga och muntliga prov, godkända presentationer och övningar.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: LU0052, LU0055, LU0081

Grading criteria can be found at the end of the schedule document

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: EnvEuro - European Master in Environmental Science Landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 27500 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Landsbygdsutveckling Miljövetenskap
Kurskod: LU0096 Anmälningskod: SLU-10232 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%