Ny sökning
LU0099

Politik och förvaltning

Kursens huvudinnehåll utgörs av kunskaper om relationerna mellan samhällsinstitutionerna och landsbygdernas förändring.

Syftet är att ge studenterna breda kunskaper kring hur samhällsapparaten fungerar och insyn i såväl offentligt som civilt samhälle, liksom i relationerna mellan samhälleliga och privata livssfärer. Med utgångspunkt i den breda överblicken fokuserar kursen på hur samhällsinstitutioner och policybeslut influerar och influeras av landsbygdens förhållanden. Särskild vikt läggs vid förvaltningskunskap (myndighetsutövning); innehåll i EU- och nationella program; globalisering och transnationella rörelser; samt på lokala perspektiv på politiken.

Kursen består av en blandning av föreläsningar och självständigt arbete enskilt och i grupp utifrån fall, både konstruerade och hämtade från verkligheten, som redovisas och diskuteras under seminarier.

LU0099 Politik och förvaltning, 15,0 Hp

Politics, policies and public administration

Kursplan fastställd

2020-12-10

Ämnen

Landsbygdsutveckling

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Mål

Kursens syfte är att ge studenterna breda kunskaper kring hur det politiska systemet fungerar och insyn i såväl offentlig sektor som civilsamhället. Med utgångspunkt i den breda överblicken fokuserar kursen på hur det politiska systemet och politiska program influerar och influeras av landsbygdens förhållanden. Särskild vikt läggs vid innehåll i EU- och nationella program; förvaltningskunskap (myndighetsutövning) samt på lokala perspektiv på politiken.

Efter avslutad kurs skall studenterna, muntligt och skriftligt, kunna

- redogöra för teoretiska perspektiv på politik och förvaltning inom det fält som ämnet landsbygdsutveckling utgör
- beskriva hur beslutsfattande sker i det svenska politiska systemet inklusive EU-nivån samt beskriva den offentliga förvaltningens roll i det politiska systemet
- göra bedömningar som rör policybaserade förutsättningar för landsbygdsutveckling och förhålla sig analytiskt och kritiskt till politiska system och politiska program.

Innehåll

Kursens huvudinnehåll utgörs av kunskaper om relationerna mellan samhällsinstitutionerna och landsbygdernas förhållanden. Generiska kunskaper i form av kritiskt tänkande, muntlig och skriftlig framställning utgör väsentliga delar av kursen.

Kursen består av en blandning av föreläsningar och självständigt arbete enskilt och i grupp utifrån fall, både konstruerade och hämtade från verkligheten, som redovisas och diskuteras under obligatoriska seminarier. Litteraturen behandlas dels i föreläsningar, dels på seminarier och förväntas utnyttjas aktivt i diskussionen av fallstudierna.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamina, redovisning av projektarbete samt seminarieuppgifter.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: LU0026, LU0077
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Samhällsutveckling - landsbygd Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 27500 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Landsbygdsutveckling
Kurskod: LU0099 Anmälningskod: SLU-40120 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%