Ny sökning
LU0100

Landsbygder i klimatomställning

Kursens syfte är att ge dig förståelse av centrala teorier och begrepp kring samhälleliga konsekvenser av klimatförändringar med fokus på landsbygder. I kursen får du en förståelse för hur samhällen påverkas av ett förändrat klimat, för olika pågående åtgärder och anpassningar, för omställningsåtgärder som föreslås samt för de utmaningar, målkonflikter och etiska dilemman som kan uppstå när samhällen ställs om.

Hej!

Välkomna till kursen Landsbygder i klimatomställning!

Kursstart är 17/1 kl.10.00 - 12.00 i sal A132 i Ulls Hus på Ultuna.

Om du har symptom som kan vara covid kan du vara med på zoomlänk istället.

Kontakta isåfall kursledningen.

Vi kan ta emot fler studenter. Om du inte är anmäld än, kan du göra en sen anmälan.

Ni som redan är antagna: Uppdateringar i schema, litteratur och information kommer löpande att publiceras i kursens Canvasrum. NI bör ha fått en inbjudan till detta Canvasrum. Om inte: kontakta IT-stöd på SLU.

Vi ser fram emot att genomföra denna kurs tillsammans med er!

Gott Nytt År!

Cristian Alarcon Ferrari och Malin Beckman

cristian-alarcon.ferrari@slu.se och malin.beckman@slu.se

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-03-16 och 2022-04-06

LU0100 Landsbygder i klimatomställning, 15,0 Hp

Rural areas in climate mitigation and adaptation

Kursplan fastställd

2020-12-10

Ämnen

Landsbygdsutveckling

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Tentamen, seminarier och obligatoriska moment 10,00 1002
Projektarbetet 5,00 1003

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Mål

Kursens syfte är att ge studenterna förståelse av centrala teorier och begrepp kring samhälleliga konsekvenser av klimatförändringar med fokus på landsbygder. I kursen får studenterna en förståelse för hur samhällen påverkas av ett förändrat klimat, för olika pågående åtgärder och anpassningar, för omställningsåtgärder som föreslås samt för de utmaningar, målkonflikter och etiska dilemman som kan uppstå när samhällen ställs om.

Efter avslutad kurs skall studenterna kunna

- redogöra för teorier och begrepp kring klimatförändringarnas och klimatpolitikens samhälleliga konsekvenser, med fokus på landsbygder
- redogöra för utmaningar, möjligheter och målkonflikter för landsbygder kopplade till klimatförändringar
- diskutera maktförhållanden i relation till klimatförändringar, inklusive olika dimensioner av ojämlikhet och rättvisa samt etiska dilemman med avseende på sårbarhet och ansvar för klimatanpassningar och klimatåtgärder
- diskutera och jämföra samhällens organisering vad gäller både klimatpolitiska åtgärder och annat arbete för att motverka klimatförändringar.

Innehåll

Kursen består av föreläsningar, seminarier och projektarbete.

Klimatförändringar, som till stor del orsakas av människors agerande, verkar långsiktigt och utgör hot mot människors livsvillkor. Omfattande förändringar kommer att behöva ske gällande sociala och ekonomiska relationer på samhällens olika arenor. Klimatförändringarna reser viktiga frågor om landsbygders och städers framtider.

I den här kursen studerar studenterna hur klimatets förändringar påverkar landsbygder samt hur samhällen och människor hanterar klimatförändringar genom internationella avtal, politik, samhällsplanering, organisationers förändringsarbete samt aktivism – på globala, nationella, regionala och lokala nivåer i det globala Syd och det globala Nord. Landsbygder studeras som centrala arenor för klimatomställning.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen, godkänt projektarbete, godkänt deltagande i seminarier och godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Samhällsutveckling - landsbygd Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 27500 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Landsbygdsutveckling
Kurskod: LU0100 Anmälningskod: SLU-30222 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%