Ny sökning
LV0102

Projektledning för innovation i hållbara livsmedelssystem

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LV0102

Läsåret 2021/2022

Projektledning för innovation i hållbara livsmedelssystem (LV0102-30158)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2021/2022

Projektledning för innovation i hållbara livsmedelssystem (LV0102-M3158)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2020/2021

Projektledning för innovation i hållbara livsmedelssystem (LV0102-30263)

2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Projektledning för innovation i hållbara livsmedelssystem (LV0102-30063)

2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Projektledning för innovation i hållbara livsmedelssystem (LV0102-30065)

2019-01-21 - 2019-03-25

Kursplan

LV0102 Projektledning för innovation i hållbara livsmedelssystem, 15,0 Hp

Project management for innovation in sustainable food systems

Ämnen

Livsmedelsvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0101

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav(A1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

* 120 hp på grundnivå

* 15 hp livsmedelsvetenskap på avancerad nivå

* engelska 6

Mål

Syftesbeskrivning

Syftet med kursen är att skapa förståelse för hur innovationssystem ser ut och fungerar, och hur processer för innovation och produktutveckling inom livsmedelsområdet kan se ut och ledas. Projekt- och processledning och förståelse för hur organisationer och grupper fungerar är viktiga komponenter som ingår i kursen som syftar till att ge yrkesförberedande färdigheter. Utifrån verkliga fall skall kursdeltagarna kunna presentera realistiska och genomförbara förslag till projekt med koppling till livsmedelsområdet. Kursen bygger på Action Learning för att träna ledarskap, problemlösning i grupp, hållbarhet ur ett systemperspektiv samtidigt som ett problem skall lösas. Hållbarhetsaspekter utifrån olika nivåer i livsmedelssystemet, från företagets perspektiv till globala hållbarhetsmål, integreras i kursen i alla delar.Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenterna:

* kunna beskriva, förklara och redogöra för kunskaps- och innovationssystem inom livsmedelsområdet

* ha kännedom om processer för innovation och produktutveckling i livsmedelssystemet, och utvecklat färdigheter om hur dessa processer kan ledas och organiseras

*

* förstå och bedöma hur innovation och produktutveckling kan ske utifrån långsiktiga hållbarhetsperspektiv

* kunna sammankoppla innovations- och utvecklingsprocessen med slutanvändarnas behov, önskemål och efterfrågan

* ha ökat sin kompetens kring systemtänkande och förmåga att integrera flera olika systemperspektiv (e.g. innovationssystem, kunskapssystem, livsmedelssystem, produktionssystem, företag/organisationer som system)

* kunna samla in, analysera, utvärdera och sammanställa material från olika källor med syftet att föreslå och genomföra ett innovations-/produktutvecklingsprojekt inom livsmedelsområdet

* genom erhållen strategisk kompetens kunna utvärdera olika alternativa utvecklingsvägar eller scenarier utifrån långsiktiga hålbarhetsvisioner

* ha stärkt sina kompetenser kring skriftlig- och muntlig kommunikation och kunna lägga fram förslag på genomförbara innovations- och utvecklingsprojekt

Innehåll

Kursen är innehåller föreläsningar, seminarier och eget arbete. Under dessa moment ingår teoriavsnitt rörande innovationsprocesser och innovationssystem, innovationsmanagement, projektledning och –organisation, samt bedömning av olika scenarier utifrån hållbarhetsperspektiv. Kursen är uppbyggd kring projekt med verkliga fall där studenter i grupp skall arbeta fram en egen projektplan för ett innovationsprojekt med koppling till ett hållbart livsmedelssystem. Projekten ska ha en helhetssyn och därför samarbetar studenterna med representanter för livsmedelsindustri, rådgivare och lantbrukare. Under projektets gång har gruppen kontakt med fallföretag/-organisation och löpande handledning och delredovisningar/workshops sker löpande. Web-baserade kommunikationsverktyg kommer att användas under kursen och kursen kan läsas från fler campus samtidigt.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

För godkänd kurs krävs närvaro på obligatoriska moment (e.g. seminarier/workshops/presentationer/handledning), inlämningar, samt godkänt på projektarbete (skriftlig och muntlig presentation, samt utvärdering av projektarbete).
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för människa och samhälle

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Ekologi

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Livsmedelsvetenskap
Kurskod: LV0102 Anmälningskod: SLU-30052 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för människa och samhälle Studietakt: 100%