Ny sökning
LV0102

Projektledning för innovation i hållbara livsmedelssystem

Schedule, digital course room in Zoom, and important note on the first two weeks - LV0102

Welcome to the course "project management for innovaiton in sustainable food systems", spring 2022.

Due to the current spread of Covid in Sweden after the holidays, we have come to the decision to move all course online the first two weeks of the course. This mean that we will not have any lessons in Uppsala until the first week in February.

It is unfortunate that we will not be able to meet in real life, as we build the course together as a group. But we hope that the situation will get better soon and we in the teacher team will do our very best to facilitate your course activities online the first weeks.

we will use one Zoom room for all course activities unless something else has been announced. You find the link to the digital course room below.

We are looking forward to meet you at course start the 17th of January - Online.

If you have any questions or concerns, please contact me.

Kind regards, Fredrik (course leader)

Digital course room (Zoom)

Join Zoom Meeting

https://slu-se.zoom.us/j/65187429454

Meeting ID: 651 8742 9454

Passcode: LV0102

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-03-16 och 2022-04-06

Andra kursvärderingar för LV0102

LV0102 Projektledning för innovation i hållbara livsmedelssystem, 15,0 Hp

Project management for innovation in sustainable food systems

Kursplan fastställd

2017-12-05

Ämnen

Livsmedelsvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav (A1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

* 120 hp på grundnivå
* 15 hp livsmedelsvetenskap på avancerad nivå
* engelska 6

Mål

Syftesbeskrivning
Syftet med kursen är att skapa förståelse för hur innovationssystem ser ut och fungerar, och hur processer för innovation och produktutveckling inom livsmedelsområdet kan se ut och ledas. Projekt- och processledning och förståelse för hur organisationer och grupper fungerar är viktiga komponenter som ingår i kursen som syftar till att ge yrkesförberedande färdigheter. Utifrån verkliga fall skall kursdeltagarna kunna presentera realistiska och genomförbara förslag till projekt med koppling till livsmedelsområdet. Kursen bygger på Action Learning för att träna ledarskap, problemlösning i grupp, hållbarhet ur ett systemperspektiv samtidigt som ett problem skall lösas. Hållbarhetsaspekter utifrån olika nivåer i livsmedelssystemet, från företagets perspektiv till globala hållbarhetsmål, integreras i kursen i alla delar.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenterna:
* kunna beskriva, förklara och redogöra för kunskaps- och innovationssystem inom livsmedelsområdet
* ha kännedom om processer för innovation och produktutveckling i livsmedelssystemet, och utvecklat färdigheter om hur dessa processer kan ledas och organiseras
*
* förstå och bedöma hur innovation och produktutveckling kan ske utifrån långsiktiga hållbarhetsperspektiv
* kunna sammankoppla innovations- och utvecklingsprocessen med slutanvändarnas behov, önskemål och efterfrågan
* ha ökat sin kompetens kring systemtänkande och förmåga att integrera flera olika systemperspektiv (e.g. innovationssystem, kunskapssystem, livsmedelssystem, produktionssystem, företag/organisationer som system)
* kunna samla in, analysera, utvärdera och sammanställa material från olika källor med syftet att föreslå och genomföra ett innovations-/produktutvecklingsprojekt inom livsmedelsområdet
* genom erhållen strategisk kompetens kunna utvärdera olika alternativa utvecklingsvägar eller scenarier utifrån långsiktiga hålbarhetsvisioner
* ha stärkt sina kompetenser kring skriftlig- och muntlig kommunikation och kunna lägga fram förslag på genomförbara innovations- och utvecklingsprojekt

Innehåll

Kursen är innehåller föreläsningar, seminarier och eget arbete. Under dessa moment ingår teoriavsnitt rörande innovationsprocesser och innovationssystem, innovationsmanagement, projektledning och –organisation, samt bedömning av olika scenarier utifrån hållbarhetsperspektiv. Kursen är uppbyggd kring projekt med verkliga fall där studenter i grupp skall arbeta fram en egen projektplan för ett innovationsprojekt med koppling till ett hållbart livsmedelssystem. Projekten ska ha en helhetssyn och därför samarbetar studenterna med representanter för livsmedelsindustri, rådgivare och lantbrukare. Under projektets gång har gruppen kontakt med fallföretag/-organisation och löpande handledning och delredovisningar/workshops sker löpande. Web-baserade kommunikationsverktyg kommer att användas under kursen och kursen kan läsas från fler campus samtidigt.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

För godkänd kurs krävs närvaro på obligatoriska moment (e.g. seminarier/workshops/presentationer/handledning), inlämningar, samt godkänt på projektarbete (skriftlig och muntlig presentation, samt utvärdering av projektarbete).
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för människa och samhälle

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)

Grading criteria is avialable at the Canvas course page

1) Innovation management and new product development, 7th ed. (Pearson)
Författare: Paul Trott
ISBN: 978-1-292-25153-3 (print)
Kommentar: This is the main course book and it will be used throughout the course. The previous edition (6th ed.) also works, but the newer version has been restructured quite much, which mean that the contents within the chapters does not correspond with each other. The earlier version is available at the SLU library.
2) Innovation in agri-food systems
Författare: Editors: Jongen & Meulenberg
ISBN: 978-90-76998-65-7
Kommentar: Selected parts (e.g. chapter 2). Book is available if logged in to the SLU network, wither at campus or through VPN

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Sustainable Food Systems – Master´s Programme Masterprogrammet Hållbara livsmedelssystem Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Livsmedelsvetenskap
Kurskod: LV0102 Anmälningskod: SLU-30158 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för människa och samhälle Studietakt: 100%