Ny sökning
LV0102

Projektledning för innovation i hållbara livsmedelssystem

Information från kursledaren

Welcome to the course Project management for innovation in sustainable food systems!

Below you will find the zoom-link and password for the course introduction on Monday.

You have a preliminary schedule at the course home page, as well as on our Canvas page. You will notice that times are always written in full hours, but we normally begin 15 minutes past each hour. This mean that we start 13:15 on Monday the 18th of January. However, the digital classroom will be open a couple of minutes before we start.

Note that some lectures may have alternative starting times. You will get a notice if any of the scheduled times differ from the normal.

Topic: LV0102: Course introduction and Introductory workshop

Time: Jan 18, 2021 01:15 PM Stockholm

Join Zoom Meeting

https://slu-se.zoom.us/j/67875176365

Meeting ID: 678 7517 6365

Passcode: 730397

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LV0102-30263 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LV0102

Läsåret 2022/2023

Projektledning för innovation i hållbara livsmedelssystem (LV0102-30052)

2023-01-16 - 2023-03-21

Läsåret 2021/2022

Projektledning för innovation i hållbara livsmedelssystem (LV0102-30158)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2019/2020

Projektledning för innovation i hållbara livsmedelssystem (LV0102-30063)

2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Projektledning för innovation i hållbara livsmedelssystem (LV0102-30065)

2019-01-21 - 2019-03-25

Kursplan och övrig information

Kursplan

LV0102 Projektledning för innovation i hållbara livsmedelssystem, 15,0 Hp

Project management for innovation in sustainable food systems

Ämnen

Livsmedelsvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0101

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskravAvancerad nivå (A1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

* 120 hp på grundnivå

* 15 hp livsmedelsvetenskap på avancerad nivå

* engelska 6

Mål

Syftesbeskrivning

Syftet med kursen är att skapa förståelse för hur innovationssystem ser ut och fungerar, och hur processer för innovation och produktutveckling inom livsmedelsområdet kan se ut och ledas. Projekt- och processledning och förståelse för hur organisationer och grupper fungerar är viktiga komponenter som ingår i kursen som syftar till att ge yrkesförberedande färdigheter. Utifrån verkliga fall skall kursdeltagarna kunna presentera realistiska och genomförbara förslag till projekt med koppling till livsmedelsområdet. Kursen bygger på Action Learning för att träna ledarskap, problemlösning i grupp, hållbarhet ur ett systemperspektiv samtidigt som ett problem skall lösas. Hållbarhetsaspekter utifrån olika nivåer i livsmedelssystemet, från företagets perspektiv till globala hållbarhetsmål, integreras i kursen i alla delar.Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenterna:

* kunna beskriva, förklara och redogöra för kunskaps- och innovationssystem inom livsmedelsområdet

* ha kännedom om processer för innovation och produktutveckling i livsmedelssystemet, och utvecklat färdigheter om hur dessa processer kan ledas och organiseras

*

* förstå och bedöma hur innovation och produktutveckling kan ske utifrån långsiktiga hållbarhetsperspektiv

* kunna sammankoppla innovations- och utvecklingsprocessen med slutanvändarnas behov, önskemål och efterfrågan

* ha ökat sin kompetens kring systemtänkande och förmåga att integrera flera olika systemperspektiv (e.g. innovationssystem, kunskapssystem, livsmedelssystem, produktionssystem, företag/organisationer som system)

* kunna samla in, analysera, utvärdera och sammanställa material från olika källor med syftet att föreslå och genomföra ett innovations-/produktutvecklingsprojekt inom livsmedelsområdet

* genom erhållen strategisk kompetens kunna utvärdera olika alternativa utvecklingsvägar eller scenarier utifrån långsiktiga hålbarhetsvisioner

* ha stärkt sina kompetenser kring skriftlig- och muntlig kommunikation och kunna lägga fram förslag på genomförbara innovations- och utvecklingsprojekt

Innehåll

Kursen är innehåller föreläsningar, seminarier och eget arbete. Under dessa moment ingår teoriavsnitt rörande innovationsprocesser och innovationssystem, innovationsmanagement, projektledning och –organisation, samt bedömning av olika scenarier utifrån hållbarhetsperspektiv. Kursen är uppbyggd kring projekt med verkliga fall där studenter i grupp skall arbeta fram en egen projektplan för ett innovationsprojekt med koppling till ett hållbart livsmedelssystem. Projekten ska ha en helhetssyn och därför samarbetar studenterna med representanter för livsmedelsindustri, rådgivare och lantbrukare. Under projektets gång har gruppen kontakt med fallföretag/-organisation och löpande handledning och delredovisningar/workshops sker löpande. Web-baserade kommunikationsverktyg kommer att användas under kursen och kursen kan läsas från fler campus samtidigt.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

För godkänd kurs krävs närvaro på obligatoriska moment (e.g. seminarier/workshops/presentationer/handledning), inlämningar, samt godkänt på projektarbete (skriftlig och muntlig presentation, samt utvärdering av projektarbete).
- Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
- Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för människa och samhälle

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)

Litteraturlista

  1. Innovation management and new product development Författare: Paul Trott ISBN: 978-1-292-13342-3 [Innovation management and new product development] (https://www.pearson.com/uk/educators/higher-education-educators/program/Trott-Innovation-Management-and-New-Product-Development-6th-Edition/PGM1101395.html) Kommentar: This is the main course book
  2. Parts of "Management innovation - Integrating technological, market and organizational change" Författare: Tidd, J. & Bessant, J. ISBN: 978-1-118-36063-7 [Parts of "Management innovation - Integrating technological, market and organizational change"] (https://www.wiley.com/en-se/Managing+Innovation:+Integrating+Technological,+Market+and+Organizational+Change,+6th+Edition-p-9781119379454) Kommentar: We use some chapters from this book. There are accessible copies at the SLU library. This was the main course book 2019-2020. Course evaluations have strongly suggested another main course book, why we this year will use Trott "innovation management" instead.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1F)
Ämne: Livsmedelsvetenskap
Kurskod: LV0102 Anmälningskod: SLU-30263 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för människa och samhälle Studietakt: 100%