Ny sökning
LV0103

Möjligheter och utmaningar för hållbara livsmedelssystem

Information från kursledaren

Welcome to the course Prospects and challenges for sustainable food systems!

All course information is available on the canvas course page, which will be regularly updated before the start of the course, and then used as the main communication channel throughout the course.

The literature list is found under the canvas heading 'Modules - course information', https://slu-se.instructure.com/courses/6067. Also the course schedule is found on canvas.

Kind regards,

Pernilla & Johan

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-10-24 och 2022-11-14

Andra kursvärderingar för LV0103

Läsåret 2022/2023

Möjligheter och utmaningar för hållbara livsmedelssystem (LV0103-M1065)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Möjligheter och utmaningar för hållbara livsmedelssystem (LV0103-10209)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2021/2022

Möjligheter och utmaningar för hållbara livsmedelssystem (LV0103-M1209)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Möjligheter och utmaningar för hållbara livsmedelssystem (LV0103-10237)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Möjligheter och utmaningar för hållbara livsmedelssystem (LV0103-10066)

2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Möjligheter och utmaningar för hållbara livsmedelssystem (LV0103-10081)

2018-09-03 - 2018-11-05

Kursplan

LV0103 Möjligheter och utmaningar för hållbara livsmedelssystem, 15,0 Hp

Prospects and challenges for sustainable food systems

Ämnen

Livsmedelsvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Tentamen och individuellt LCA-projekt 8,0 0302
Seminarier, projekt, övningar och studiebesök 7,0 0303

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

- 180 hp, varav minst 90 hp inom naturvetenskap eller samhällsvetenskap

- Engelska 6

Mål

Syftet med kursen är att skapa ökad förståelse för hur olika livsmedelssystem ser ut i dag, deras förutsättningar samt möjligheter och utmaningar för framtidens hållbara produktion och konsumtion av livsmedel. Livsmedelssystem studeras utifrån miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet i olika skalor (lokalt, regionalt, nationellt och globalt) med särskilt fokus på hållbar användning av naturresurser. Kursen ges som en avancerad introduktion till mastersprogrammet i hållbara livsmedelssystem.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Samla in och sammanställa information om livsmedelssystem, samt identifiera faktorer som påverkar produktion och konsumtion av specifika livsmedel idag och i framtiden.

- Redogöra för livsmedelsproduktionens förutsättningar samt kunna ge exempel på existerande produktionskedjor av säkra livsmedel inklusive primärproduktion, förädling, distribution och avfallshantering av livsmedel i olika skalor.

- Visa förståelse för hållbarhetsutmaningarna i livsmedelssystem och kunna problematisera begreppet hållbar utveckling i relation till livsmedelssystem utifrån olika aspekter (miljömässiga, ekonomiska och sociala).

- Redogöra för verktyg för att utvärdera hållbarhet ur olika perspektiv.

- Beskriva, utvärdera och jämföra (kvalitativt och kvantitativt) olika livsmedel ur ett livscykelperspektiv och kunna föreslå förbättringsåtgärder.

- Analysera och bedöma livsmedelssystem ur ett konsumtionsperspektiv och redogöra för sambanden mellan kostval, hälsa och miljöpåverkan.

- Identifiera underutnyttjade och nya livsmedelsråvaror och livsmedel samt bedöma potentialen hos dessa.

Innehåll

Produktion och konsumtion av livsmedel hör till de mest aktuella hållbarhetsfrågorna i dag. Kursen omfattar aspekter från hela livsmedelskedjan, inklusive primärproduktion, förädling, distribution, konsumtion och avfallshantering, och komplexa samband mellan dessa. Fokus ligger på effektiv användning av resurser genom hela kedjan. Detta inkluderar även minimering av svinn i alla led, en resurseffektiv användning av uppkomna sidoströmmar och restprodukter samt återföringspotential. I kursen utgår vi från kunskap om dagens livsmedelssystem, hur de ser och fungerar och analyserar framtida förbättringspotential. Hållbara livsmedelssystem inkluderar även livsmedelssäkerhet och nutritionsaspekter. I det egna arbetet får studenterna fördjupa sig i produktionskedjor, analysera dem utifrån ett livscykelperspektiv, jämföra med andra produktionskedjor och ta fram förbättringsförslag som leder till ökad hållbarhet. Under projektets gång hålls seminarier utifrån bland annat konsumtionsperspektiv med aktivt deltagande av forskare inom området.Kursen består av föreläsningar, litteraturstudier, seminarier (obligatoriska) och eget arbete utifrån fallstudier (som kombinerar individuella uppgifter och arbete i grupp) och bygger i hög grad på studentcentrerad undervisning, samt kontakter med olika aktörer inom livsmedelskedjan (som kan kräva obligatorisk närvaro). Kursen samlar studenter med olika utbildningsbakgrund och den samlade kompetensen i gruppen och de tidigare erfarenheterna hos studenterna bidrar till en fördjupad förståelse för dagens livsmedelssystem och vad som krävs för en övergång till framtidens hållbara livsmedelssystem.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

För godkänd kurs krävs:

- Godkänd muntlig och skriftlig redovisning av projektarbeten samt inlämningsuppgifter

- Närvaro på obligatoriska moment

- Godkänt deltagande i seminarier

- Godkänd individuell skriftlig tentamen
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Energi och teknik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

The complete literature list with links to the reports and articles is available on the canvas page of the course; https://slu-se.instructure.com/courses/6067.

For questions, please contact Pernilla Tidåker (pernilla.tidaker@slu.se).

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Livsmedelsvetenskap
Kurskod: LV0103 Anmälningskod: SLU-10065 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Energi och teknik Studietakt: 100%