Ny sökning
LV0103

Möjligheter och utmaningar för hållbara livsmedelssystem

2021-08-13


Welcome to the course Prospects and Challenges for Sustainable Food Systems!

We are looking forward to meet you on campus in the end of August and for lively and inspiring discussions about problems with current food production and consumption and solutions and pathways toward future sustainable food systems!

The course for the autumn semester is planned as a campus course but due to the pandemic parts of the course (mainly lectures) will be given on zoom while we are striving to have workshops, seminars and presentations on campus. On-campus actvities will be organised in a precautionary manner so physical distance can be maintained; we will e.g. use larger lecture halls than normally and SLU will limit the number of students on campus at one time. Conditions may of course change so please make sure that you are updated with the latest information on the SLU homepage, from the Public Health Agency of Sweden and, during the course, on Canvas (the course platform providing all necessary course information when the course is running).

This first course has a massive amount of interesting literature, both reports and scientific articles, addressing many important aspects of food system sustainability. It is a good idea to get familiar with the literature list before hand and - when the course starts, i.e. from the very beginning - to read the literature directly in connection with the lectures. There are links to all literature and/or pdf files on Canvas and no need to buy any literature.

Students attending the master's program 'Sustainable Food Systems' (SFS) have their introduction 10.00 while the introduction to the course for all students (SFS programme students as well as all other students) is on zoom at 13.00. https://slu-se.zoom.us/j/63751596475. Passcode: sfs2021.

Hope to see you soon at Ultuna Campus in Uppsala!

Best regards, Pernilla Tidåker (course leader on behalf of the course team)

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2021-10-25 och 2021-11-15

Andra kursvärderingar för LV0103

LV0103 Möjligheter och utmaningar för hållbara livsmedelssystem, 15,0 Hp

Prospects and challenges for sustainable food systems

Kursplan fastställd

2017-11-15

Ämnen

Livsmedelsvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Tentamen och individuellt LCA-projekt 8,00 1002
Seminarier, projekt, övningar och studiebesök 7,00 1003

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

- 180 hp, varav minst 90 hp inom naturvetenskap eller samhällsvetenskap
- Engelska 6

Mål

Syftet med kursen är att skapa ökad förståelse för hur olika livsmedelssystem ser ut i dag, deras förutsättningar samt möjligheter och utmaningar för framtidens hållbara produktion och konsumtion av livsmedel. Livsmedelssystem studeras utifrån miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet i olika skalor (lokalt, regionalt, nationellt och globalt) med särskilt fokus på hållbar användning av naturresurser. Kursen ges som en avancerad introduktion till mastersprogrammet i hållbara livsmedelssystem.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- Samla in och sammanställa information om livsmedelssystem, samt identifiera faktorer som påverkar produktion och konsumtion av specifika livsmedel idag och i framtiden.
- Redogöra för livsmedelsproduktionens förutsättningar samt kunna ge exempel på existerande produktionskedjor av säkra livsmedel inklusive primärproduktion, förädling, distribution och avfallshantering av livsmedel i olika skalor.
- Visa förståelse för hållbarhetsutmaningarna i livsmedelssystem och kunna problematisera begreppet hållbar utveckling i relation till livsmedelssystem utifrån olika aspekter (miljömässiga, ekonomiska och sociala).
- Redogöra för verktyg för att utvärdera hållbarhet ur olika perspektiv.
- Beskriva, utvärdera och jämföra (kvalitativt och kvantitativt) olika livsmedel ur ett livscykelperspektiv och kunna föreslå förbättringsåtgärder.
- Analysera och bedöma livsmedelssystem ur ett konsumtionsperspektiv och redogöra för sambanden mellan kostval, hälsa och miljöpåverkan.
- Identifiera underutnyttjade och nya livsmedelsråvaror och livsmedel samt bedöma potentialen hos dessa.

Innehåll

Produktion och konsumtion av livsmedel hör till de mest aktuella hållbarhetsfrågorna i dag. Kursen omfattar aspekter från hela livsmedelskedjan, inklusive primärproduktion, förädling, distribution, konsumtion och avfallshantering, och komplexa samband mellan dessa. Fokus ligger på effektiv användning av resurser genom hela kedjan. Detta inkluderar även minimering av svinn i alla led, en resurseffektiv användning av uppkomna sidoströmmar och restprodukter samt återföringspotential. I kursen utgår vi från kunskap om dagens livsmedelssystem, hur de ser och fungerar och analyserar framtida förbättringspotential. Hållbara livsmedelssystem inkluderar även livsmedelssäkerhet och nutritionsaspekter. I det egna arbetet får studenterna fördjupa sig i produktionskedjor, analysera dem utifrån ett livscykelperspektiv, jämföra med andra produktionskedjor och ta fram förbättringsförslag som leder till ökad hållbarhet. Under projektets gång hålls seminarier utifrån bland annat konsumtionsperspektiv med aktivt deltagande av forskare inom området.

Kursen består av föreläsningar, litteraturstudier, seminarier (obligatoriska) och eget arbete utifrån fallstudier (som kombinerar individuella uppgifter och arbete i grupp) och bygger i hög grad på studentcentrerad undervisning, samt kontakter med olika aktörer inom livsmedelskedjan (som kan kräva obligatorisk närvaro). Kursen samlar studenter med olika utbildningsbakgrund och den samlade kompetensen i gruppen och de tidigare erfarenheterna hos studenterna bidrar till en fördjupad förståelse för dagens livsmedelssystem och vad som krävs för en övergång till framtidens hållbara livsmedelssystem.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

För godkänd kurs krävs:
- Godkänd muntlig och skriftlig redovisning av projektarbeten samt inlämningsuppgifter
- Närvaro på obligatoriska moment
- Godkänt deltagande i seminarier
- Godkänd individuell skriftlig tentamen
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för energi och teknik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) FoodSource
Författare: FCRN
Kommentar: Chapters 1-4, 7-9
2) Solutions for a cultivated planet
Författare: Foley et al. 2011
3) The future of food from the sea
Författare: Costello et al. 2020.
4) Nutrient Imbalances in Agricultural Development
Författare: Vitousek et al 2009
5) Can soil-less crop production be a sustainable option for soil conservation and future agriculture?
Författare: Muller et al 2017
6) Introduction to Systems Thinking
Författare: Kim, Daniel H. 1999
7) Food systems and natural resources
Författare: UNEP 2016
Kommentar: Chapters 1-5, 7 and appendix 1
8) The sustainable farm- does it exist?
Författare: Röös
9) Losing the Links Between Livestock and Land
Författare: Naylor et al. 2005
10) Doughnut for the Anthropocene: humanity’s compass in the 21st century
Författare: Raworth K. A
Kommentar: Supplement to: Raworth K. A Doughnut for the Anthropocene: humanity’s compass in the 21st century. Lancet Planet Health 2017; 1: e48–49
11) Food Miles or Poverty Eradication? The moral duty to eat African strawberries at Christmas
Författare: Müller, B. 2007
12) The world on Agricultural Economics
Författare: Martiin 2014
Kommentar: Chapter 21. Available in SLU e-library.
13) Logistics and Supply Chain Management. Strategies for reducing cost and improving service.
Författare: Christopher. 1998.
14) How Does Agriculture Change Our Climate?
Författare: Colombo et al. 2018.
15) Food Supply Chain Management and Logistics: From Farm to Fork
Författare: Dani. 2015
22) The role of farm animals in a circular food system
Författare: Van Zanten et al. 2019
27) Organic agriculture in the twenty-first century
Författare: Reganold & Wachter.
29) Environmental performance in the US broiler poultry sector: Life cycle energy use and greenhouse gas, ozone depleting, acidifying and eutrophying emissions
Författare: Pelletier. 2008
30) Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers
Författare: Poore & Nemecek. 2018

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Sustainable Food Systems – Master´s Programme Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Livsmedelsvetenskap
Kurskod: LV0103 Anmälningskod: SLU-10209 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för energi och teknik Studietakt: 100%