Ny sökning
LV0108

Animaliska livsmedel

I kursen lär du dig om animaliska livsmedelsprodukter. Vi studerar kvalitetsaspekter och egenskaper hos olika produkter i relation till sammansättning och egenskaper hos livsmedelsråvarorna mjölk, kött och fisk. Kursen bygger på föreläsningar, laborationer och seminarier, och vi besöker ett mejeri och ett slakteri.

Kursen ges för livsmedelsstudenter men är också öppen för andra studenter som är intresserade av ämnet. Eftersom kursen ges på avancerad nivå och fokuserar på kemiska, biokemiska och mikrobiologiska förändringar under hantering, lagring och bearbetning av animaliska livsmedelsråvaror, behöver du en bred kunskap i livsmedelsvetenskap eller biologi, samt baskunskaper i djurfysiologi och mikrobiologi.

Kursen ger dig kunskap om olika kvalitetsaspekter relaterade till livsmedelsråvarorna mjölk, kött, fisk och ägg. Du lär dig om hur ost och korv produceras, samt om faktorer i process och hantering med avgörande betydelse för produkternas kvalitet. Exempel på frågor som kommer att belysas är: Vad händer under ostlagringen? Hur får korv den fina rosa färgen?

I kursens praktiska delar får du tillverka ost, jämföra hur textur och smak hos animaliska livsmedelsprodukter påverkas av variation i processen, lära dig utvärdera kvalitet hos olika fiskarter och mäta kvalitetsegenskaper som färg och textur på köttprodukter. Du får också besöka ett slakteri och ett mejeri.

Aktuell forskning inom området presenteras av och diskuteras i grupper.

Welcome to the Animal Food Science course (LV0108, 15 hp) spring term 2022 - starting Thursday March 24 and ending Friday June 3!

Since 2020, this course has been given 100% on-line. Now we finally go into a new phase of the pandemic and restrictions were recently removed! We therefore plan for a campus-based course and look forward to meeting you face-to-face in March! Still, we may prefer and decide to have some actitivies in zoom, this we can decide together when we meet!

The first part of the course will focus on dairy science and technology, and the second part on meat science and fish quality. There will be written examinations at the end of each of these parts. A preliminary schedule will be available on the course homepage latest February 24. Detailed information about the course and its different activities will be given, and formation of student groups for exercises will take place at the first day of the course, Thursday March 24 at 10.15 in room C213, in the BioCenter building. Don't miss out!

Course literature can be found on the course homepage, additional reading material will be handed out during the course. If you have changed your plans and decided not to participate in the course, please inform me ASAP by sending an e-mail (ase.lundh@slu.se). This facilitates the final planning of the course and makes room for additional students.

Important!! If you are not already SLU student you must sign up for your campus account on time. Information about how to do this can be found here:

https://student.slu.se/en/studies/new-student/check-list

It is important that you register yourself to the course and you can do this via the student web (Ladok Student). However, to do this, you must have enabled your campus account.

Finally, if you have questions, please contact me at ase.lundh@slu.se, or our director of studies, Hans Jonsson (hans.jonsson@slu.se) or Su-Lin Hedén (su-lin.leong@slu.se). We look forward to seeing you March 24!!

Best regards from your course leaders!

Åse Lundh and Sabine Sampels

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-05-29 och 2022-06-19

Andra kursvärderingar för LV0108

Läsåret 2021/2022

Animaliska livsmedel (LV0108-M4093) 2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Animaliska livsmedel (LV0108-M4124) 2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Animaliska livsmedel (LV0108-40124) 2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Animaliska livsmedel (LV0108-40034) 2020-03-25 - 2020-06-07

LV0108 Animaliska livsmedel, 15,0 Hp

Animal Food Science

Kursplan fastställd

2018-11-26

Ämnen

Livsmedelsvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Skrivning mejerivetenskap och -teknologi 6,00 1002
Skrivning köttvetenskap och fiskkvalitet 6,00 1003
Deltagande i övriga obligatoriska moment 3,00 1004

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp varav 90 hp i något av huvudområdena biologi eller livsmedelsvetenskap, varav 5 hp djurfysiologi och 5 hp mikrobiologi. Kunskaper motsvarande Engelska 6.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

- utförligt redogöra för sammansättning och egenskaper samt hur olika produktionsfaktorer påverkar användbarhet, processbarhet och den färdiga produktens kvalitet för mjölk, kött och fisk
- redogöra för industriella processer som omvandlar och vidareförädlar mjölk, kött och fisk till ätfärdiga produkter
- redogöra för de biokemiska, mikrobiella och hygieniska faktorernas betydelse för användbarheten av mjölk, kött och fisk och för de slutliga produktkvalitetsegenskaperna.

Innehåll

Kursen behandlar olika produktionskedjor för animaliska livsmedel, inklusive mjölk, ägg och kött från nötkreatur, gris, fjäderfä och fisk. Tyngdpunkten ligger på kemisk sammansättning och strukturer i animaliska livsmedelsråvaror, och hur dessa påverkas av externa faktorer i produktion och hantering. Viktiga processer för framställning av animaliska livsmedel, t.ex. för mjölk och fermenterade mjölkprodukter, smör, ost, nötkött, skinka, korv och fiskprodukter, kommer att beskrivas, varvid relationen mellan råvarans sammansättning och ätkvaliteten hos de resulterande produkterna kommer att betonas.

Kursen består av föreläsningar, laborationer, gruppuppgifter, seminarier och studiebesök.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga tentamina samt godkänt deltagande i obligatoriska moment inkluderande laborationer, grupparbeten och seminarier.

  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för molekylära vetenskaper

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: LV0071

LV0108 Animal food science 2022 Course grading criteria

Grade

Course objective 1

Course objective 2

Course objective 3

5

Evaluate how variation in the composition of the raw food material (milk, meat, fish) may affect the refining process and suggest necessary modifications in the process

Assess the importance of different metabolic and biochemical factors in predicting the final quality of animal food products

4

Apply scientific principles toexplain how different production factors will affect the composition and processing of milk, meat and fish as well as final food product quality for milk, meat and fish.

Explain how different stages of processing are integrated within the chain, using own examples.

Apply scientific principles to explainthe importance of biochemical, microbiological and hygienic factorsfor the utilisation of milk, meat and fish and for the final food product quality

3

Comprehensively describecomposition and properties of milk, meat and fish and how different production factorsinfluence utilisation, processing and final food product quality for milk, meat and fish

Clearly account for the industrial processes that transform and refine milk, meat and fish into ready-to-eat products.


Comprehensively describe the importance of biochemical, microbiological and hygienic factorsfor the utilisation of milk, meat and fish and for the final food product quality

Forms of examination of the course objectives

Course objective 1

Course objective 2

Course objective 3

Form of exam

  1. Participation in compulsory activities of the course (e.g. exercises, quizzes, seminars, literature reviews; U/G)
  2. Written examination, dairy science and technology (6 hp; U/3/4/5)
  3. Written examination, meat science and fish quality (6 hp; U/3/4/5

1) Dairy science and technology (2nd edition, 2005)
Författare: Walstra, Wouters and Geurts
ISBN: ISBN: 9780824727635
3) Meat science. An introductory text. (2nd edition, 2010)
Författare: Warris
ISBN: ISBN: 9781845935931

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - livsmedel Agronomprogrammet - livsmedel (270 hp) Sustainable Food Systems – Master´s Programme Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Livsmedelsvetenskap
Kurskod: LV0108 Anmälningskod: SLU-40093 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för molekylära vetenskaper Studietakt: 100%