Ny sökning
LV0111

Livsmedelsmikrobiologi, kvalitetsledning och livsmedelslagstiftning

Mikroorganismer kan förstöra mat och göra oss sjuka, men de kan också användas för att producera unika drycker och livsmedel. På kursen lär du dig förstå och arbeta med mikroorganismer utifrån livsmedelssäkerhet och vid produktion av fermenterade livsmedel. Vi jobbar också med kvalitet och lagstiftning kring livsmedel.

Vi förväntar oss alla att maten vi äter är säker och inte förstörd av bakterier eller mögel. Men hur kan man försäkra sig om det, både i samband med produktionen och när man hanterar mat hemma? Som ”livsmedelsmikrobiolog” på kursen kommer du att få lära känna och arbeta praktiskt med bakterier, jäster och mögel som har betydelse för livsmedel. Du får också en översikt över parasiter och virus i livsmedel.

Intensivt labbarbete i grupper utmanar och utvecklar ditt självförtroende och ditt oberoende att kunna lösa komplexa uppgifter. Du arbetar med realistiska exempel, både med sjukdomsframkallande bakterier och med ”good bugs” i livsmedelsproduktionen. Kursen kompletterar detta med föreläsningar och gruppövningar.

Du får träna olika former av kommunikation, från formell vetenskapligt skrivande till faktarapporter inom livsmedelsindustrin. Vi jobbar också med HACCP, ett universellt verktyg som livsmedelsindustrin använder för att kunna producera säkra livsmedel. För att ge en helhetsbild av förutsättningar och krav kring livsmedelshantering så bekantar vi oss också med juridikens grunder och tittar lite närmare på Svensk och Europeisk livsmedelslagstiftning.
2020-10-05
Schedule available on home page!
Hello! The schedule is now available. Please note that minor changes can still occur. If so, we will inform you through Canvas. Don´t hesitate to contact me if you have comments or questions regarding the schedule! Hasse

2020-09-07
Home page active!
Welcome to Food Microbiology, quality management and food law! Information regarding teaching aspects of the Corona pandemic at the end of the document! The course starts on November 2 at 9.00 in room C216 in the BioCentrum building. The first day we will have a thorough presentation of the course so please note that this day is mandatory (obligatorisk). We will also divide you into working groups of approximately 3 students. The groups will have their first activity already this first afternoon. Some general words about our course: for many years, we have used a pedagogical approach, which puts quite a lot of responsibility on you as a student. As with any other course, and maybe even more so, this means that the learning outcome of “Food Microbiology, quality management and food law” is largely dependent on your own input. We encourage and give you space to find your own solutions to the tasks we give you. We believe that this is the best way to learn – for this course and for the future! We will be back with more info, but please contact us if you have any questions. The schedule will appear on the home page four weeks ahead of course start. Once again, welcome to the exciting world of food microbiology! Hasse and Su-Lin How we do teaching on LV0111 with respect to the pandemic We are all to follow the guidelines from Swedish authorities and the University when it comes to social distancing, personal hygiene and general precautions. Particularly important to note is that no student will fail to pass the course because of legitimate absence. This means, that if you have any suspected symptoms of disease, or in any other respect feel that you should stay at home in order not to spread the virus you should do so. As with any time you miss class, it can be repaired one way or another, and we will be helpful in this respect. Much of the teaching on LV0111 will take place on Campus, mainly because we believe this is the soul of our course! In order to do this in the safest way, we also would like to have a discussion with each one of you before course start. You will receive a mail from us, and we would like you to answer a few question, which are relevant for our preparations. If you don´t get this mail, please let us know!

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2021-01-31

Andra kursvärderingar för LV0111

LV0111 Livsmedelsmikrobiologi, kvalitetsledning och livsmedelslagstiftning, 15,0 Hp

Food microbiology, quality management and food law

Kursplan fastställd

2018-11-26

Ämnen

Livsmedelsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande minst:
- 60 hp livsmedelsvetenskap, varav
- 5 hp biokemi,
- 5 hp cellbiologi
- 5 hp mikrobiologi
Kunskaper motsvarande Engelska 6.

Mål

Kursen syftar till att ge en djupare förståelse för den positiva och negativa påverkan mikroorganismer kan ha på livsmedel. Övning i att utföra mikrobiologiska analyser och att utvärdera och kommunicera resultaten från analyserna utgör en betydande del av kursen.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- beskriva och sammanfatta ekologi, fysiologi och taxonomi hos mikroorganismer som är relevanta för production och hantering av livsmedel
- beskriva och exemplifiera betydelsen av kemiska och fysiska egenskaper hos råvaror och livsmedel för tillväxt och aktivitet hos mikroorganismer
- beskriva och förklara förskämning och sjukdomsframkallande aktivitet hos livsmedelsburna mikroorganismer och de strategier som används för att förebygga denna
- beskriva och förklara mikroorganismernas roll som hjälpmedel i livsmedelsproduktionen
- självständigt använda och utvärdera mikrobiologisk metodologi samt tolka resultaten från denna
- beskriva och utvärdera kvalitetsledningssystem (HACCP)
- beskriva och diskutera relevanta delar av livsmedelslagstiftningen

Innehåll

Del livsmedelsmikrobiologi innehåller:
- interaktionen mellan livsmedel och mikroorganismer
- livsmedel som substrat och miljö
- lagringsmetoder
- förskämning av livsmedel
- mikroorganismer som används i livsmedelsproduktion
- ekologi och fysiologi hos patogena mikroorganismer i livsmedel
metodologi för isolering och identifiering av mikroorganismer

Delarna kvalitetshantering och livsmedelslagstifting innehåller:
- kvalitetsledningssystem, inklusive och med primärt fokus på HACCP (Hazard analysis and Critical Control Points)
- riskvärdering och riskhantering
- grunderna inom lagstiftning
- livsmedelslagstiftning
- förvaltningsrätt

Kursens moment behandlas i föreläsningar, obligatoriska laborationer och gruppövningar. Övning i att utföra mikrobiologiska analyser och att utvärdera och kommunicera resultaten från analyserna utgör en betydande del av kursen
Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

- Godkänd skriftlig tentamen
- Godkänt deltagande i laborationer med skriftlig och muntlig rapportering
- Godkända - individuella och gruppuppgifter
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Förkunskapskravet på 60 hp livsmedelsvetenskap kan uppnås genom att högskolepoäng i djur- och växtfysiologi räknas som högskolepoäng i livsmedelsvetenskap.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för molekylära vetenskaper

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: BI1159 och BI1029
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Food Microbiology 4th edition
Författare: Martin Ray Adams, Maurice O Moss, Peter McClure
ISBN: 978-1849739603
Kommentar: You will probably manage with older editions although there will be some nice updates in the new one!

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - livsmedel Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Livsmedelsvetenskap
Kurskod: LV0111 Anmälningskod: SLU-20158 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för molekylära vetenskaper Studietakt: 100%