Ny sökning
LV0113

Vegetabiliska livsmedel

Kursen Plant Food Science ges i sin helhet på engelska och är avsedd för dig som är intresserad av livsmedel med råmaterial från växtriket. Den är på avancerad nivå och kräver att du har en kandidatexamen i livsmedelsvetenskap eller motsvarande. Kursen beskriver livsmedelskedjan från skörd till slutliga livsmedelsprodukter för de viktigaste grödorna. Många processtekniker beskrivs i detalj och vi diskuterar hur dessa kan påverka kvaliteten på maten beroende på vilka råvaror som ingår. Livsmedelskvalitet kan ses på olika sätt och i kursen fokuserar vi främst på sensorisk och näringskvalitet eftersom det är viktiga aspekter för konsumenterna. Vi diskuterar också funktionella egenskaper som är relevanta för industrin vid processning, hantering och lagring av livsmedelsprodukter. När det är möjligt försöker vi koppla alla dessa kvalitetsaspekter till sammansättningen av växtråvarorna.Kursen inkluderar föreläsningar, övning i att läsa vetenskapliga artiklar, tolkning av forskningsdata och två tillfällen med laborationer. Den avslutande skriftliga tentamen är utformad så att förståelse av teorin och förmågan att lösa problem gynnas.

Information från kursledaren

Welcome to Plant food science 2022 (updated info January 14)

The course will start with a call-over January 17, 2022 at 10.15.

Due to the current pendemic situation the course will be on zoom, at least the first few weeks. I will present a suggested reschedule of the laboratury work at the call-over and discuss the possibilities to carry out the lab-work on campus. As far as we know now, the examination will be on campus, but we need to be open for any changes. The preliminary schedule is valid for the first three weeks exept for the fact that all activities will be on zoom.

Zoom link to call-over, lectures and other activites:
https://slu-se.zoom.us/j/62348458776
Passcode 417226

See you all Monday the 17th!
Roger

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LV0113-30179 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LV0113

Läsåret 2021/2022

Vegetabiliska livsmedel (LV0113-M3179)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2020/2021

Vegetabiliska livsmedel (LV0113-30253)

2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Vegetabiliska livsmedel (LV0113-30060)

2020-01-20 - 2020-03-24

Kursplan

LV0113 Vegetabiliska livsmedel, 15,0 Hp

Plant Food Science

Ämnen

Biologi Livsmedelsvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Teoretisk del 11,0 0102
Obligatoriska moment 4,0 0103

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp varav 90 hp i något av huvudområdena biologi eller livsmedelsvetenskap. Kunskaper motsvarande engelska 6.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:


- övergripande redogöra för livsmedelskedjan från skörd till färdig livsmedelsprodukt för de viktigaste växtråvarorna,

- utförligt redogöra för hur de berörda växtråvarornas produktspecifika egenskaper och deras lagringsförhållande påverkar den färdiga livsmedelsproduktens sensoriska och nutriotionella kvalitet,

- utförligt redogöra för principer för industriella processer som omvandlar och vidareförädlar växtråvaror till ätfärdiga produkter
,

- utförligt redogöra för hur förädlingsprocesser omvandlar råvaror till ätfärdig produkt och hur produktens kvalitet påverkas av processen.

Innehåll

Kursen belyser växtprodukters sensoriska och nutritionella kvalitet i relation till växtråvarans morfologiska och kemiska egenskaper. Principer för olika industriella processer för vidareförädling av växtråvaran till färdiga livsmedelsprodukter beskrivs varvid samband mellan sammansättning, processbarhet och produktkvalitet betonas.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen, godkända uppgifter, godkänd muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kunskaper motsvarande 5 hp cellbiologi och 5 hp växtfysiologi rekommenderas.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för molekylära vetenskaper

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Övriga biologikurser
Ersätter: LV0074.2

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

  1. Principles of cereal science and technology Författare: Delcour and Hoseney ISBN: 978-891127-63-2 Kommentar: Main course book.
  2. Food processing technology - Principles and practice Författare: Fellows ISBN: 978-1-84569-216-2 Kommentar: Reference book. A few copies of this book can be borrowed on a short term (1 day) from the department.
  3. Postharvest - An introduction to physiology and handelling of fruit, vegetables and ornamentals Författare: Wills et al. ISBN: 978-1-84593-227-5 Kommentar: Reference book. A few copies of this book can be borrowed on a short term (1 day) from the department.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Biologi Livsmedelsvetenskap
Kurskod: LV0113 Anmälningskod: SLU-30179 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för molekylära vetenskaper Studietakt: 100%