Ny sökning
LV0117

Grundkurs - Livsmedelsvetenskap

Kursvärderingen är avslutad

LV0117-10207 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

LV0117 Grundkurs - Livsmedelsvetenskap, 7,5 Hp

Basic course Food Science

Kursplan fastställd

2020-12-10

Ämnen

Livsmedelsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet och särskild behörighet enligt områdesbehörighet 14: Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D alternativt områdesbehörighet A11: Biologi 2, Fysik 1a eller Fysik 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4.
Dessutom gäller meritkurser enligt respektive områdesbehörighet.

Mål

Kursens syfte är att ge en introduktion till utbildningen, en bild av livsmedelsvetarens framtida arbetsmöjligheter och en förståelse för naturresursernas betydelse i samhällets alla led. Dessutom ska kursen ge en inblick i aktuell livsmedelsforskning och fördjupning i livmedelsrelaterade ämnen. Kursen syftar även till att introducera studenten till universitetsstudier och att ge övning i generella färdigheter som att ge övning i skriftlig och muntlig presentation.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- översiktligt beskriva nyttjande av naturresurser och deras betydelse i samhällets i alla led
- övergripande redogöra för de viktigaste livsmedelsråvarornas produktion och sammansättning
- beskriva de vanligaste förädlingsvägarna för livsmedel
- redogöra för matens roll för människan (sociologiskt och fysiologiskt)
- söka och kritiskt bearbeta litteratur samt förmedla information i skrift och tal

Innehåll

Kursen består av en blandning av föreläsningar, seminarier, enskilda arbeten och grupparbeten.
Genom föreläsningar av forskare och inbjudna experter, och i förekommande fall studiebesök, får studenten en bred bild av livsmedelsområdets alla delar och av livsmedelsvetarens möjliga arbetsmarknad. Seminarier och projektarbeten ger studenten möjlighet till fördjupning i delar av kursen och även träning i generella färdigheter. I kursen ingår obligatoriska moment som olika typer av inlämningsuppgifter och redovisning(ar) av projektarbeten.

Följande områden behandlas under kursen:
- introduktion till universitetsstudier med moment som studieteknik, informationssökning, kommunikation och presentationsteknik
- introduktion till etisk argumentation och hållbart naturresursutnyttjande
- livsmedel ur forskningens, myndigheters, livsmedelsbranschens och konsumentens perspektiv
- livsmedlens väg från primärproduktion till konsumtion
- livsmedelsråvarornas kemiska sammansättning och egenskaper

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända muntliga och skriftliga redovisningar av projektarbeten samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för molekylära vetenskaper

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: LV0100

Betygskriterier LV0117 Grundkurs - Livsmedelsvetenskap, 7.5 hp

Betygsskala: Godkänd / Icke godkänd

Kursmål och betygskriterier

För betyget godkänd ska studenten kunna:

1. beskriva nyttjande av naturresurser och deras betydelse i samhällets i alla led

2. redogöra för de viktigaste livsmedelsråvarornas produktion och sammansättning

3. beskriva de vanligaste förädlingsvägar och – processer inom livsmedelsindustrin

4. redogöra för de viktigaste regler och riktlinjer för märkning av livsmedel

5. söka och kritiskt bearbeta litteratur

6. förmedla information i skrift och tal

7. aktivt delta i obligatoriska moment

1) NA
Kommentar: Kursen har ingen litteraturlista

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Livsmedelsprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Livsmedelsvetenskap
Kurskod: LV0117 Anmälningskod: SLU-10207 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för molekylära vetenskaper Studietakt: 100%