Ny sökning
LV0118

Matsvinn - dagens problem och framtidens möjligheter

Kursvärderingen är avslutad

LV0118-10306 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LV0118

Läsåret 2021/2022

Matsvinn - dagens problem och framtidens möjligheter (LV0118-M1306) 2021-08-30 - 2021-09-29

LV0118 Matsvinn - dagens problem och framtidens möjligheter, 7,5 Hp

Food waste - current situation and future opportunities

Kursplan fastställd

2020-12-18

Ämnen

Livsmedelsvetenskap Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

- Kunskaper motsvarande 120 hp på grundnivå, varav minst
- 15 hp inom livsmedelsvetenskap, kostvetenskap, miljövetenskap, biologi, teknologi/teknik, husdjursvetenskap, lantbruksvetenskap eller trädgårdsvetenskap.

- Engelska 6

Mål

Kursens syfte är att ge övergripande kunskap om matsvinn i livsmedelskedjans olika led; hur och varför det uppstår, vilka konsekvenser det får, vilka åtgärder som kan vidtas för att minska omfattningen av förlusterna och hur matavfallet kan utnyttjas i form av restprodukter och näringsåterföring. Kursen ska även utveckla studenternas förmåga att tillämpa vetenskapliga metoder relaterade till hantering av matavfall.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Förklara hur och varför matsvinn uppstår i olika delar av livsmedelskedjan
- Diskutera matsvinn i förhållande till relevant lagstiftning och uppsatta miljö- och hållbarhetsmål
- Identifiera problem och formulera forskningsfrågor som rör matsvinn
- Använda lämpliga metoder för kvantitativ och kvalitativ analys av matsvinn
- Föreslå och utvärdera lösningar för att reducera matsvinn och för att återanvända och återvinna matavfall i olika delar av livsmedelskedjan

Innehåll

I kursen ingår hur matsvinn uppstår och hanteras genom hela livsmedelskedjan vilket inkluderar primärproduktion, förädling, distribution, försäljning i butik samt i restauranger, storkök och hushåll. Matsvinn studeras ur olika aktörers perspektiv och etiska, sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter beaktas, lokalt såväl som globalt.

Följande aspekter tas upp i kursen:
- Matavfallshierarkin och möjligheter för att reducera, återanvända och återvinna matavfall.
- Lagstiftning och nationella och internationella miljö- och hållbarhetsmål
- Metoder för att kvantifiera matsvinn och bedöma dess påverkan och konsekvenser samt metoder för valorisering av matavfall.
- Utformning av kvalitativa och kvantitativa studier för att utvärdera möjligheter för att reducera, återanvända och återvinna matavfall i olika delar av livsmedelskedjan.

Dessa aspekter behandlas genom föreläsningar, seminarier och studiebesök (där deltagande kan vara obligatoriskt), projektuppgifter och skriftlig examinering.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

- Godkänd skriftlig och muntlig redovisning av uppgifter, individuellt och i grupp
- Godkänt deltagande i obligatoriska delar av kursen
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för energi och teknik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)

Objective

Grade 3; Pass

Grade 4; Pass with credit

Grade 5; Pass with distinction

1. Explain how and why food waste occurs in different parts of the food supply chain.

The student explains how and why food waste occur in different parts of the food supply chain.

The student explains in detail how and why food waste occur in different parts of the food supply chain.

The student explains in detail and compares how and why food waste occur in different parts of the food supply chain.

2. Discuss food waste in relation to relevant regulations and policies.

The student discusses food waste in relation to relevant regulations and policies.

The student discusses in detail food waste in relation to relevant regulations and policies.

The student discusses in detail and critically reflects on food waste in relation to relevant regulations and policies.

3. Apply appropriate methods for analyzing quantities and qualities of food waste.

The student applies appropriate methods for analyzing quantities and qualities of food waste.

4. Identify problems and formulate research questions with regards to food waste.

The student identifies problems and formulates research questions with regards to food waste.

5. Propose and assess solutions for reduction, reuse and recycling of waste in different stages of the food supply chain.

The student proposes and assess solutions for reduction, reuse and recycling of waste in different stages of the food supply chain.

1) Routledge Handbook of Food Waste
Författare: Edited ByChristian Reynolds, Tammara Soma, Charlotte Spring, Jordon Lazell
Kommentar: Tillgäglig som e-bok via biblioteket

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: EnvEuro - European Master in Environmental Science Sustainable Food Systems – Master´s Programme Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Livsmedelsvetenskap Miljövetenskap
Kurskod: LV0118 Anmälningskod: SLU-10306 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för energi och teknik Studietakt: 100%