Ny sökning
LV0119

Livsmedelsteknologi med introduktion till livsmedelstillsyn

Välkomna till kursen 'Livsmedelsteknologi med introduktion till livsmedelstillsyn' som är den första kursen inom magisterprogrammet i livsmedelstillsyn.

Merparten av undervisningen kommer att ske på distans.Vi planera några kursmoment på campus, så att ni kan få träffa varandra.

Glöm inte att registrera er inför kursstarten!

Vi ser framemot att träffa er!

Monika och Sabine

LV0119 Livsmedelsteknologi med introduktion till livsmedelstillsyn, 15,0 Hp

Food Technology with introduction to food control

Kursplan fastställd

2021-06-03

Ämnen

Livsmedelsvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 180 hp varav 90 hp inom något av följande utbildningsområden: biologi, husdjursvetenskap, livsmedelsvetenskap, nutrition, folkhälsovetenskap, medicin, miljövetenskap, kemi, mat- och måltidsvetenskap, kostvetenskap

Förkunskapskravet är även uppfyllt av den som har en yrkesexamen som veterinär, biomedicinsk analytiker eller som dietist, och kan också uppfyllas på annat sätt som ger motsvarande kunskaper.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- muntligt och skriftligt beskriva hur livsmedel produceras
- redogöra för livsmedelskvalitet
- beskriva och förklara de moment som ingår i livsmedelstillsyn
- söka och sammanställa litteratur och information
- redogöra för våra baslivsmedels sammansättning och teknologiska egenskaper
- redogöra för våra vanligaste förädlings- och hållbarhetsprocesser
- översiktligt behärska presentations- och argumentationsteknik

Innehåll

Kursen bygger på föreläsningar, inbjudna föreläsare, grupparbete, muntlig och skriftlig redovisning av uppgifter
och självstudier.

Kursen ger en introduktion till:
- livsmedelsproduktion och livsmedelskvalitet
- livsmedelstillsyn och dess roll i livsmedelskedjan
- litteratur- och informationssökning
- presentationsteknik, opponering och argumentation

Kursen behandlar de flesta livsmedelsgrupper med avseende på:
- Kemisk sammansättning och dess effekter på olika egenskaper hos livsmedlen
- De vanligaste processerna för förädling av olika råvarorExaminationsformer och fordringar för godkänd kurs

Muntliga, praktiska och skriftliga tentamina.

Skriftlig tentamen: 10 hp (betyg U,3,4,5)
Faktablad: 2.5 hp (U/G)
Studentlektion: 2.5 hp (U/G)
Slutbetyg erhålls när alla obligatoriska moment uppnås.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för molekylära vetenskaper

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Livsmedelsvetenskap
Författare: Annica Nylander, Lena Jonsson, Ingela Marklinder, Margaretha Nydahl
ISBN: 9789144095677
Kommentar: Andra upplagan

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Livsmedelstillsyn - magisterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Livsmedelsvetenskap
Kurskod: LV0119 Anmälningskod: SLU-10349 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för molekylära vetenskaper Studietakt: 100%