Ny sökning
MP0001

Plats, aktivitet och individens utveckling

Place is important for human health, well-being and development. The course focuses on general principles regulating our use of space and the way the relationship with place evolves dynamically over the lifespan. Special attention is given to the role of natural elements for restorative activity and formation of emotional bonds to specific places and to nature at large. The course consists of theoretical studies as well as practical exercises.

This year’s course is largely online based (via Zoom and Canvas), due to covid-19 restrictions, the physical campus meetings may be turned into digital .
The course consists of four main blocks including a number of compulsory online elements:

September 1 – 3, 2021
October 6 – 8
November 15 – 17
January, 10 – 11 2022

(For more details see schedule)

Andra kursvärderingar för MP0001

Läsåret 2021/2022

Plats, aktivitet och individens utveckling (MP0001-10290) 2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2021/2022

Plats, aktivitet och individens utveckling (MP0001-M1290) 2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Plats, aktivitet och individens utveckling (MP0001-10183) 2020-08-31 - 2021-01-17

MP0001 Plats, aktivitet och individens utveckling, 15,0 Hp

Place, Activity and Human Development

Kursplan fastställd

2019-11-14

Ämnen

Miljöpsykologi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande minst 120 hp och Engelska 6

Mål

Kursens syfte är att förmedla en psykologisk förståelse för hur människors känslomässiga band till olika platser utvecklas genom livet med särskilt fokus på boende och bostadsområden.
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
- beskriva vad som är karaktäristiskt för platsrelaterade aktiviteter som äger rum i grön miljö och de psykologiska principer som reglerar detta agerande
- ange generella förändringar i formerna för samspel mellan människa och miljö under livsloppet
- analysera hur människor utvecklar känslomässiga band till specifika platser
samt att kunna förstå boendemiljöns betydelse för identitet
- diskutera vilken betydelse människors relation till platser kan ha vid förändring av miljöer och planeringsprocesser.

Innehåll

Kursen kombinerar teoretiska studier i aktuellt ämne med workshops och uppgifter för att undersöka följande teman:
Hur människor använder utomhusmiljön och vilka funktioner den har i deras vardagsliv. I fokus står miljöer för enskildhet och vila, liksom rörelse och skapande; i trädgårdar, på bostadsgårdar, parker och torg. Viktiga begrepp är "kreativitet", "självreglering" och "personligt utrymme".
Hur platser får mening. Vi uppmärksammar hur åtkomsten av favoritplatser i barndomen kan betraktas som en förelöpare till hemkänsla. Viktiga begrepp är "plats anknytning", "plats identitet" och "social sammanhållning".
Vilken betydelse människors relationer till plats får vid förändringar som flytt, ombyggnation och naturkatastrof.

Specifikationer för inlämningsuppgifter ges vid kursstart. Ett visst antal seminarier samt workshops och presentationer är obligatoriska.

I kursen kombineras självständigt arbete på distans med obligatoriska träffar på campus.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Deltagande i ett urval av workshops/seminarier och framgångsrikt slutförande av uppgifter. Godkänd tentamen.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ges på halvfart och distans, med obligatoriska campus-träffar.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för människa och samhälle

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0280
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Outdoor Environments for Health and Well-being - Master´s Programme Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Miljöpsykologi
Kurskod: MP0001 Anmälningskod: SLU-10014 Plats: Alnarp Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för människa och samhälle Studietakt: 50%