Ny sökning
MP0002

Landskapsanalys i studier av människa och miljö

All students that have been admitted for the course are welcome to the course introduction on wednesday (January 26th), 13.00 at Zoom. You find the link to Zoom at Canvas and it has also been sent to your email box.

This year, due to the pandemic situation, the three course meetings will be online only. The three online meetings, with the discussions and exchanges that take place during the meetings, are an important part of the course. Therefore all course meetings are compulsory.

See you soon! Anna

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-05-29 och 2022-06-19

Andra kursvärderingar för MP0002

Läsåret 2021/2022

Landskapsanalys i studier av människa och miljö (MP0002-M3256) 2022-01-17 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Landskapsanalys i studier av människa och miljö (MP0002-30168) 2021-01-18 - 2021-06-06

MP0002 Landskapsanalys i studier av människa och miljö, 15,0 Hp

Landscape Analysis for People and Environment Studies

Kursplan fastställd

2019-11-14

Ämnen

Landskapsarkitektur Miljöpsykologi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande minst 120 hp och Engelska 6

Mål

Kursens mål är att inom ramen för studier av relationen människa/miljö ge kompetens att genomföra landskapsanalyser och att skapa förståelse för landskapsanalysens möjligheter.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
• diskutera och jämföra koncept och verktyg för analys och design
• formulera problem som är relevanta för landskapsanalys
• identifiera relevant litteratur för landskapsanalys
• identifiera och utveckla verktyg inom landskapsanalys
• använda och utvärdera verktyg för landskapsanalys
• presentera genomförda landskapsanalyser muntligt, skriftligt och visuellt

Innehåll

Kursen är uppbyggd i tre steg. Det första steget omfattar litteraturstudier där studenterna identifierar problem och koncept inom fältet för människa/miljöstudier som är relevanta för landskapsanalys och gör sammanställningar av användbar litteratur som illustrerar de identifierade aspekterna i obligatoriska litteraturrapporter. Det andra steget innebär att identifiera och/eller utveckla verktyg för landskapsanalys i ett människa-miljöperspektiv, vilket redovisas skriftligt och muntligt i seminarier. Det tredje steget består av att testa, jämföra och utvärdera sådana verktyg. Även detta redovisas skriftligt och muntligt i seminarier.

I kursen kombineras obligatoriska campus-träffar med arbete självständigt och i grupp.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Deltagande i obligatoriska moment. Godkänt deltagande i seminarier. Godkända övningar.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ges på halvfart och distans, med obligatoriska campus-träffar.
Grundläggande kunskaper i landskapsarkitektur, arkitektur, psykologi, pedagogik eller miljövetenskap rekommenderas.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för människa och samhälle

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0239
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Outdoor Environments for Health and Well-being - Master´s Programme Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 27500 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Landskapsarkitektur Miljöpsykologi
Kurskod: MP0002 Anmälningskod: SLU-30256 Plats: Alnarp Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för människa och samhälle Studietakt: 50%