Ny sökning
MP0003

Forskningsmetoder i studier av människa och miljö

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

MP0003-30238 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för MP0003

Läsåret 2021/2022

Forskningsmetoder i studier av människa och miljö (MP0003-M3238)

2022-01-17 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Forskningsmetoder i studier av människa och miljö (MP0003-30169)

2021-01-18 - 2021-06-06

Kursplan

MP0003 Forskningsmetoder i studier av människa och miljö, 15,0 Hp

Research Methods for People and Environment Studies

Ämnen

Landskapsarkitektur Miljöpsykologi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Kvalitativa studier 7,5 0102
Kvantitativa studier 7,5 0103

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande minst 120 hp och Engelska 6

Mål

Kursens mål är att ge en överblick över aktuella forskningsmetoder och -tekniker som används i studier av samspelet människa och miljö. Kursen ger en introduktion till metoder som kan användas i fältstudier för självständiga arbeten på masternivå eller forskarstudier.Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

• presentera olika tekniker och metoder som används i studier av människa-miljörelationer

• identifiera möjliga forskningsfrågor och/eller hypoteser avseende samspelet mellan människa och miljö

• exemplifiera, beskriva och motivera valet av metod för specifika forskningsfrågor inom ämnesområdet

• utforma kvalitativa och kvantitativa studier

• välja och tillämpa grundläggande kvalitativa och statistiska analysmetoder

• skriva en vetenskaplig rapport med vetenskapliga referenser efter källkritisk granskning

• identifiera och förklara etiska aspekter på vetenskapliga studier.

Innehåll

Olika angreppssätt att studera specifika forskningsfrågor baserade på teori och forskning inom människa-miljörelationer presenteras. Principer för hur man definierar forskningsfrågor och förslag på utformning av studier presenteras, förevisas och diskuteras. Genom detta uppnås en grund för förståelse för hur olika metoder genererar olika typer av kunskap. Olika alternativ för utformning av studier tas upp och praktiseras. De strategier som ingår hör till ett brett spektrum av metoder för människa-miljöstudier där det ingår metoder som är typiska för laborativa experiment, enkäter liksom fältarbete med deltagande observation. Vetenskapligt skrivande, där det ingår hantering av litteraturreferenser och källkritik, praktiseras och resulterar i ett antal delrapporter där olika metoder testas, samt en större slutinlämning. Obligatoriska seminarier där de olika metoderna behandlas ingår också. Exempel på etiska överväganden som kan bli aktuella i studier av människor belyses och diskuteras.

I kursen kombineras självständigt arbete på distans med obligatoriska online träffar.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Deltagande i obligatoriska moment. Godkänt deltagande i seminarier. Godkända övningar. Godkänd vetenskaplig artikel.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ges på halvfart och distans, med obligatoriska onlineträffar.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för människa och samhälle

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0240

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

  1. Preliminary literature list [Preliminary literature list] (https://slunik.slu.se/kursfiler/MP0003/30238.2122/Essential_literature_-_preliminary.pdf)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 27500 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Landskapsarkitektur Miljöpsykologi
Kurskod: MP0003 Anmälningskod: SLU-30238 Plats: Alnarp Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för människa och samhälle Studietakt: 50%