Ny sökning
MP0005

Miljöperception och upplevelse

The course deals with principles of how the environment and its components are perceived and experienced. What sensations do we experience while moving through a landscape? How do we interpret them and how do they affect the way we approach the environment and adapt to it? The course introduces and elaborates on fundamental principles on human perception and appraisal of the environment, and deals with the perception and experience of textural and structural patterns, affordances, soundscapes and other fundamental properties of the outdoor environment. Theoretical studies are combined with practical exercises.

This year’s course is online based (via Zoom and Canvas), due to covid-19 restrictions.

The course consists of four main blocks including a number of compulsory online elements:

August 30 - September 1, 2021
September 29 - October 1
November 17 - 19
December 20 - 22

(For more details see schedule)

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2022-01-30

Andra kursvärderingar för MP0005

Läsåret 2021/2022

Miljöperception och upplevelse (MP0005-M1291) 2021-08-30 - 2022-01-16

MP0005 Miljöperception och upplevelse, 15,0 Hp

Environmental Perception and Experience

Kursplan fastställd

2020-12-03

Ämnen

Miljöpsykologi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande minst 120 hp och Engelska 6

Mål

Målet med kursen är att ge studenterna en introduktion till miljöpsykologi, där såväl miljöeffekter på människor som människors påverkan på miljön ingår, liksom praktisk och teoretisk kunskap om miljöperception. Miljöperception avser de subjektiva sätt som grupper och individer uppfattar och bedömer miljön, samtidigt som man är en aktiv del av denna miljö. Kursen behandlar alla aspekter av miljöupplevelser, dvs. perception, kognition och miljövärdering. Huvudtyngdpunkten är på visuell perception, ljudlandskap och haptik. Relevant forskningsmetodik berörs.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

• beskriva och diskutera människa/miljö-relationer utifrån sensoriska modaliteter och kognitiva processer
• beskriva och diskutera relevanta teoretiska perspektiv och koncept avseende utomhusmiljöers effekt på människor
• analysera människors förståelse för och interaktioner med utomhusmiljöer, beroende på olika aspekter som t.ex. genus, ålder, sociala omständigheter, kulturell kontext, känsloläge, funktionsvariation, eller hälsa,
• analysera utomhusmiljöer avseende fysiska egenskaper som t.ex. struktur, mönster, färg m.m. som kan påverka människors perception och upplevelse genom att använda olika analysverktyg.

Innehåll

Kursen kännetecknas av studier av effekter av och upplevelser i utomhusmiljön. Litteraturstudier och övningar ger träning i förmågan att undersöka och analysera människors grundläggande perception, upplevelse och preferenser i relation till utomhusmiljöer. Teoretiska studier baseras på litteratur i miljöpsykologi och angränsande ämnesområden. Studenterna arbetar huvudsakligen på distans, men fysiska kursträffar kan förekomma. Gruppövningar, inklusive muntlig och skriftlig presentation, och skriftliga individuella inlämningsuppgifter är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Deltagande i obligatoriska moment. Godkända individuella inlämningsuppgifter och gruppövningar.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ges på distans och på halvfart.
Grundläggande kunskaper i landskapsarkitektur, arkitektur, psykologi, pedagogik eller miljövetenskap rekommenderas.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för människa och samhälle

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0238, MP0004

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Outdoor Environments for Health and Well-being - Master´s Programme Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 27500 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Miljöpsykologi
Kurskod: MP0005 Anmälningskod: SLU-10291 Plats: Alnarp Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för människa och samhälle Studietakt: 50%