Ny sökning
MP0007

Nature Based Interventions

Based on the current knowledge and state of the art of nature based intervention students will learn why and how natural environments can support humans’ health promotion. The knowledge can be used to improve planning, choice of and/or design of places for nature based interventions. Special attention is paid to the role of nature, as different kinds of landscape e.g. forests and gardens; edible plants as well as considering variation related to season and geographic location. Different places where nature based interventions are used will be visited both with the whole class and individually, and professionals working with NBI will be interviewed.
Written assignments, oral presentation of exercises and participation in seminars and field trips are compulsory.

The course consists of four main blocks including a number of compulsory online elements:

5 sept (introduction), 2022
19 sept - 21 sept
12 okt - 14 okt (Umeå)
5 dec - 7 dec


(For more details see schedule)

Information från kursledaren

Dear all,

Welcome to course NBI (MP0007) - officially starting on September 5th with an online meeting where we will go through all the necessary information to complete the course according to the course schedule of five modules (see the file under Schedule). We will explain the structure for the entire course and specifically each module including relevant literature and mandatory assignments. The link to the zoom meeting is found on Canvas so please confirm your course registration to access the link.

We look forward to meeting you and together taking on the journey of exploring the topic of nature-based interventions.

All well,

Anna María and Elisabeth

NBI 2022 Introduction pre-course.pdf

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2023-01-08 och 2023-01-29

Andra kursvärderingar för MP0007

Läsåret 2022/2023

Nature Based Interventions (MP0007-M1016)

2022-08-29 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Nature Based Interventions (MP0007-10293)

2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2021/2022

Nature Based Interventions (MP0007-M1293)

2021-08-30 - 2022-01-16

Kursplan

MP0007 Nature Based Interventions, 15,0 Hp

Nature Based Interventions

Ämnen

Landskapsarkitektur Miljöpsykologi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0101

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp och Engelska 6

Mål

Kursen handlar om hur olika typer av naturmiljöer kan användas som utgångspunkt för verksamheter riktad mot olika målgrupper som del av behandling, rehabilitering och program för prevention och etablering av hälsofrämjande vardagsvanor.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

• Redogöra och reflektera kring potentialen med naturbaserade interventioner i förhållande till olika målgrupper.

• Identifiera lämpliga utemiljöer för naturbaserade interventioner.

• Utveckla naturbaserade interventioner för vila och återhämtning liksom mera krävande fysisk och kognitiv aktivitet.

• Analysera den specifika naturmiljöns betydelse vid en intervention

• Reflektera kring naturbaserade interventioner i förhållande till olika yrkesrollers praktik.

Innehåll

Det övergripande målet med kursen är att ge insikter i hur olika typer av naturmiljöer kan användas vid hälsofrämjande interventioner riktade mot olika brukargrupper. Strategier för att identifiera, använda och utveckla naturbaserade verksamheter presenteras. Användbarheten hos olika naturtyper - såsom strand, skog och trädgård - i förhållande till årstid och platsens specifika belägenhet uppmärksammas. Besök till yrkesverksamma som berättar hur de använder platsen och det omgivande landskapet i sin verksamhet utgör en viktig del. Kursen omfattar föreläsningar, seminarier, studiebesök, projektarbeten och övningar. Skriftliga inlämningar, muntliga presentationer av övningsuppgifter och deltagande i seminarier och fältstudier är obligatoriska.

I kursen kombineras självständigt arbete på distans med obligatoriska onlineträffar. De olika campus-träffarna kan hållas vid olika SLU-campus (Alnarp, Skara och/eller Umeå).

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Deltagande i obligatoriska moment. Godkänt deltagande i seminarier. Godkända övningsuppgifter. Godkänd vetenskaplig uppsats.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ges på halvfart och distans, med obligatoriska onlineträffar.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för människa och samhälle

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0306

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 27500 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Landskapsarkitektur Miljöpsykologi
Kurskod: MP0007 Anmälningskod: SLU-10016 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för människa och samhälle Studietakt: 50%