Ny sökning
MP0008

Hälsofrämjande utomhusmiljöer

The course is divided into three steps. In step one, literature review, the students identify relevant aspects of health promoting environments for different user groups and for people in general and compile useful literature. This is reported in a written literature review. In step two, different ways of investigating and analysing outdoor spaces in relation to different user groups’ specific needs as well as to people’s general needs are identified and/or developed and tried out. This is reported orally in seminars and in written reports. In step three different strategies to form programs for health promoting environments are developed and compared. This step is also reported orally in seminars and in written reports. The course consists of lectures, exercises (compulsory), assignments (compulsory), seminars (compulsory), and study visits (compulsory).

This year’s course is online based (via Zoom and Canvas).
The course consists of four main blocks including a number of compulsory online elements:

January 19 – 21, 2022
March 7 – 9
March 21 – 23 (own work)
May 18 – 20


(For more details see schedule)

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för MP0008

Läsåret 2021/2022

Hälsofrämjande utomhusmiljöer (MP0008-30257)

2022-01-17 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Hälsofrämjande utomhusmiljöer (MP0008-M3257)

2022-01-17 - 2022-06-05

Kursplan

MP0008 Hälsofrämjande utomhusmiljöer, 15,0 Hp

Health Promoting Outdoor Environments

Ämnen

Landskapsarkitektur Miljöpsykologi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0101

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav(A1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp på grundnivå och 15 hp på avancerad nivå samt Engelska 6

Mål

Målet med kursen är att skapa kompetens för att förstå, undersöka och utveckla hälsofrämjande miljöer i relation till olika brukargruppers behov, liksom till människors generella behov.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

• Beskriva och diskutera utomhusmiljöer som en potentiellt hälsofrämjande resurs för olika brukargrupper, liksom för människor i allmänhet.

• Undersöka och analysera privata och offentliga platser i relation till specifika behov hos olika brukargrupper, liksom till människors generella behov

• Ställa evidensbaserad forskning och evidensbaserad design i relation till utvecklingen av hälsofrämjande miljöer

• Beskriva och diskutera deltagande forskningsmetodik i samband med utvecklingen av hälsofrämjande miljöer

• Utforma program (dvs. behovsförklaringar) för utveckling av hälsofrämjande miljöer

• Presentera ovan beskriven kunskap skriftligt, muntligt och visuellt

Innehåll

Kursen genomförs i tre delar. I del ett – litteraturgenomgång – identifierar studenten relevanta aspekter av hälsofrämjande miljöer för olika brukargrupper och för människor generellt och ställer samman användbar litteratur. Detta rapporteras i en skriftlig litteraturgenomgång. I del två identifieras, utvecklas och testas olika sätt att undersöka och analysera utomhusmiljöer i förhållande till olika brukargruppers specifika behov och människors generella behov. Redovisningen av del två sker dels muntligen i seminarier, dels skriftligen i form av rapporter. I del tre utvecklas och jämförs olika strategier för att utforma program för hälsofrämjande miljöer. Denna del redovisas också muntligt i seminarier och som skriftliga rapporter. Kursen består av föreläsningar, övningar och övningsuppgifter (obligatoriska), seminarier (obligatoriska) och studiebesök (obligatoriska).

I kursen kombineras obligatoriska onlineträffar med arbete självständigt och i grupp.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

• Deltagande i obligatoriska moment. Godkänt deltagande i seminarier. Godkänt utförande av övningar och övningsuppgifter. Godkända skriftliga inlämningar.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ges på halvfart och distans, med obligatoriska onlineträffar. Grundläggande kunskaper i landskapsarkitektur, arkitektur, kulturgeografi, pedagogik eller psykologi rekommenderas.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för människa och samhälle

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0262

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 27500 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Landskapsarkitektur Miljöpsykologi
Kurskod: MP0008 Anmälningskod: SLU-30014 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för människa och samhälle Studietakt: 50%