Ny sökning
MP0009

Nature and Animal Assisted Interventions

Nature assisted interventions make use of plants, other natural elements or companion animals, as part of programmes for prevention, treatment or rehabilitation in health care settings and other institutions (e.g. jails) or everyday settings as schools, workplaces and housing for elderly.
Based on the current knowledge and state of the art of nature assisted intervention students will learn in what way plants, other natural elements and companion animals can add to restoration, rehabilitation and treatment for humans’ health and well-being; both as part of different institutions and as programmes for life-style changes which make nature assisted interventions part of everyday life. The course is divided into two main sections: The first section will focus on the interaction between human and plants and other natural elements, while the second part will focus on the interaction between human and animals, with specific focus on companion animals.
The course comprises lectures, literature seminars, study visits, project work, exercises and a scientific paper.

The course consists of four main blocks including a number of compulsory online elements see information below from course leader.

Information från kursledaren

Dates for obligatory online meetings spring 2023

16 January (introduction)

30 January - 1 February

1 March - 3 March (Skara)

17 May - 19 May

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för MP0009

Läsåret 2021/2022

Nature and Animal Assisted Interventions (MP0009-30258)

2022-01-17 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Nature and Animal Assisted Interventions (MP0009-M3258)

2022-01-17 - 2022-06-05

Kursplan

MP0009 Nature and Animal Assisted Interventions, 15,0 Hp

Nature and Animal Assisted Interventions

Ämnen

Miljöpsykologi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 ENDA

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande minst 120 hp och Engelska 6

Mål

Kursen handlar om hur olika naturelement som växter och djur aktivt kan användas i hälsofrämjande arbete som del av behandling, rehabilitering och program för prevention och etablering av hälsofrämjande vardagsvanor riktat mot olika målgrupper.Efter genomgången kurs, ska studenten kunna:

• Beskriva och diskutera hur naturen kan användas i förebyggande arbete, behandling och rehabilitering inom olika målgrupper.

• Identifiera och analysera vilken roll växter, djur och andra element i naturen har i en intervention.

• Utveckla program för naturunderstödda interventioner.

• Reflektera kring naturassisterade interventioner i förhållande till olika yrkesrollers praktik.

• Kritiskt bedöma ett djurs lämplighet att ingå i en intervention

• Bedöma de etiska aspekterna när det gäller människors och djurs involvering i naturunderstödda interventioner.

Innehåll

Vid naturunderstödda interventioner görs växter, djur och andra element i naturen till del av förebyggande arbete och program för behandling och rehabilitering. Kursen behandlar hur denna interaktion med naturen som del av behandlingar och program kan bidra till människors hälsa och välmående. Kursen består av en del som specifikt fokuserar på användningen av växter och annan del som specifikt fokuserar på hur djur kan ingå i en intervention. Kursen omfattar föreläsningar, litteraturseminarier, studiebesök, projektarbete, övningar och en vetenskaplig uppsats. Skriftliga inlämningar, muntliga presentationer av övningsuppgifter och deltagande i seminarier och fältstudier är obligatoriska.

I kursen kombineras självständigt arbete på distans med obligatoriska onlineträffar. De olika campus-träffarna (ej obligatoriska) kan hållas vid olika SLU-campus (Alnarp, Skara och/eller Umeå).

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Deltagande i obligatoriska moment. Godkänt deltagande i seminarier. Godkänt genomförande av övningsuppgifter. Godkänd vetenskaplig uppsats.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ges på halvfart och distans, med obligatoriska onlineträffar.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för människa och samhälle

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0263, LK0307, LK0344

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 27500 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Miljöpsykologi
Kurskod: MP0009 Anmälningskod: SLU-30015 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för människa och samhälle Studietakt: 50%