Ny sökning
MS0065

Grundläggande matematisk statistik

Som ingenjör kan du komma i kontakt med slumpmässiga fenomen, t.ex. osäkerhet hos mätdata. I denna kurs får du en introduktion till hur matematiska modeller kan användas för att dra slutsatser kring insamlade data. I ett litet projekt får du analysera data inom energiområdet.
Matematisk statistik kallas ibland ”slumpens matematik” och kunskaper inom området är viktigt för en ingenjör. I sannolikhetsläran får du en överblick över de vanligaste matematiska beskrivningarna för slumpmässiga förlopp, medan du i statistisk inferens möter några vanliga statistiska metoder för analys av insamlade data, t.ex. t-test och regressionsanalys.
Vid praktiskt arbete med data är det viktigt att kunna välja en lämplig metod för ett givet problem, och att kunna utvärdera resultatet från en metod och dra rimliga slutsatser. I kursen arbetar du i datorövningar med frågeställningar kring data och tillämpar mot slutet dina kunskaper i ett eget litet projekt, baserat på problemställningar inom energisystem.

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2021-10-25 och 2021-11-15

Andra kursvärderingar för MS0065

Läsåret 2020/2021

Grundläggande matematisk statistik (MS0065-10238) 2020-08-31 - 2020-10-25

Läsåret 2019/2020

Grundläggande matematisk statistik (MS0065-10185) 2019-09-02 - 2019-11-03

Läsåret 2018/2019

Grundläggande matematisk statistik (MS0065-10104) 2018-09-03 - 2018-10-28

Läsåret 2017/2018

Grundläggande matematisk statistik (MS0065-10019) 2017-08-28 - 2017-10-29

Läsåret 2016/2017

Grundläggande matematisk statistik (MS0065-10037) 2016-08-29 - 2016-10-21

Läsåret 2015/2016

Grundläggande matematisk statistik (MS0065-10254) 2015-08-31 - 2015-10-30

Läsåret 2014/2015

Grundläggande matematisk statistik (MS0065-10100) 2014-09-01 - 2014-11-09

MS0065 Grundläggande matematisk statistik, 5,0 Hp

Basic Mathematical Statistics

Kursplan fastställd

2013-10-23

Ämnen

Matematisk statistik

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Teoridel 4,00 1002
Projektdel 1,00 1003

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande Matematik 20 hp.

Mål

Kursens syfte är att ge en introduktion till sannolikhetsteoretiska och statistiska begrepp samt ingenjörsmässiga tillämpningar av dessa. Efter genomgången kurs ska de studerande kunna:
• tillämpa grundläggande sannolikhetsteoretiska begrepp och statistiska principer
• formulera ett givet problem i statistiska termer
• beskriva de vanligaste statistiska metoderna inklusive under vilka förutsättningar de kan användas
• välja en lämplig statistisk metod för ett givet problem
• genomföra en statistisk analys utifrån den metod man har valt
• tolka och utvärdera resultaten korrekt och dra rimliga slutsatser
• använda statistisk programvara
• genomföra ett statistiskt projekt självständigt i grupp

Innehåll

Kursen bygger på föreläsningar, datorövningar samt ett mindre enskilt statistikprojekt. Övningsexemplen kommer att knyta an till bl a energiområdet.
De huvudsakliga momenten som behandlas är följande: Beskrivande statistik: Mått på genomsnitt och variation, olika diagram. Sannolikhetsteori: Utfallsrum, räkneregler, slumpvariabler, sannolikhetsfördelningar. Statistisk teori: Punktskattning, konfidensintervall, hypotesprövning, icke-parametriska metoder. Regression och korrelation. Användning av statistiska datorpaket.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig projektredovisning. Godkänd skriftlig tentamen.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för energi och teknik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Utbildningsutskottet för ekonomi, miljö och teknik
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Civilingenjörsprogrammet i energisystem Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 12684 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Matematisk statistik
Kurskod: MS0065 Anmälningskod: SLU-10210 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för energi och teknik Studietakt: 35%