Ny sökning
MS0070

Statistik A - Grundläggande statistik

Denna kurs vänder sig till dig som vill få en introduktion till några vanliga statistiska metoder. Utöver den teoretiska bakgrunden får du genomföra statistiska analyser med modern programvara och arbeta med analys av data i ett eget projekt.

Kunskaper inom statistisk inferens – att dra slutsatser från insamlade data med hjälp av matematiska metoder – är viktigt inom i stort sett alla områden i dagens samhälle. I kursen presenteras en del allmänna begrepp inom statistisk teori och modellering, liksom några specifika metoder, såsom t-test, proportionstest och chitvåtest.

Vid praktiskt arbete med data är det viktigt att kunna välja en lämplig metod för ett givet problem, och att kunna utvärdera resultatet från en metod och dra rimliga slutsatser. I kursen arbetar du med frågeställningar kring data i datorövningar och tillämpar dina kunskaper i ett undersökningsprojekt som även inkluderar enkätkonstruktion.

Information från kursledaren

Course information will be send out in the end of August/beginning av September to the email adress you have given at antagning.se/studyadmission.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

MS0070-10332 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för MS0070

Läsåret 2021/2022

Statistik A - Grundläggande statistik (MS0070-M1332)

2021-09-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Statistik A - Grundläggande statistik (MS0070-10297)

2020-09-30 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Statistik A - Grundläggande statistik (MS0070-10295)

2019-10-02 - 2019-10-31

Kursplan

MS0070 Statistik A - Grundläggande statistik, 7,5 Hp

Statistics A - Basic Statistics

Ämnen

Matematisk statistik

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Moment 1 5,0 0102
Moment 2 2,5 0103

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

120 hp på grundnivå

English 6/Engelska

Mål

Målet med kursen är att ge en introduktion till grunderna i sannolikhetslära och statistisk inferens. Efter avslutad kurs skall de studerande kunna:

• redogöra för grundläggande begrepp inom sannolikhetsläran och statistiska principer

och formulera problem i statistiska termer

• beskriva vanliga statistiska metoder inklusive villkor och antaganden

• välja lämplig statistisk metod för ett givet problem

• genomföra en grundläggande statistisk analys i den statistiska programvaran R

• tolka och utvärdera resultat korrekt och dra rimliga slutsatser

• klart och tydligt kommunicera resultat och slutsatser

Innehåll

momenten som behandlas är:

Moment 1 (5 hp)

• Beskrivande statistik.

• Grundläggande sannolikhetslära.

• Sannolikhetsfördelningar.

• Statistisk inferens för medelvärden och proportioner för ett och två stickprov.

• Icke-parametriska metoder.

• Analys av frekvensdata.Moment 2 (2.5 hp)

Projektarbete ensam eller i grupp.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Moment 1

- Godkänd skriftlig tentamen. Betyg U, 3,4,5 ges.Moment 2

- Godkänd projektrapport och godkänd muntlig presentation på ett obligatoriskt seminarium. På rapporter, muntliga presentationer, opponeringar, inlämningsuppgifter samt seminariedeltagande ges endast betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U).
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen överlappar helt eller delvis med följande kurser på SLU:

MS0065 Grundläggande matematisk statistik, 5.0 hp

ST0058 Statistik för ekonomer, 15 hp

ST0059 Grundläggande matematik och statistik för biologer, 7.5 hp

VM0058 Populationsmedicin, 15 hp (momentet Statistik, 3.5 hp)

TU0002 Populationsmedicin, 15 hp (momentet Statistik 3.5 hp)

HV0110 Naturvetenskaplig grundkurs – evolution och ekologi, 15 hp (momentet Matematik och statistik 5 hp)

HV0123 Naturvetenskaplig grundkurs – Husdjursagronom, 15 hp (momentet Matematik och statistik 5 hp)

HV0113 Naturvetenskaplig grundkurs – sport och sällskapsdjur, 15 hp (momentet Matematik och statistik 5 hp)

HV0109 Etologi och djurskydd, 15 hp (momentet Statistik 3 hp)

BI1259 Ekologi och statistik, 15 hp (momentet Statistik 5 hp)

BI1260 Ekologi och statistik för trädgårdsingenjörer, 15 hp (momentet Statistik 5 hp)

KE0066 Kemi, ekologi och statistik, 15 hp (momentet Statistik 2.5 hp)

SG0204 Statistik och skogsinventering, 15 hp

ST0057 Grundläggande statistik för ekonomer, 5 hp

MS0052 Grundläggande statistik för biologer, 5 hp

MS0042 Biologisk statistik, 5 hp

MS0035 Grundläggande statistik och matematik, 10 hp

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Energi och teknik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

  1. Experimental Design and Data analysis for biologists Författare: Gerry P. Quinn, Michael J. Keough ISBN: 978-0-521-00976-8 1) R programming software [R programming software] (https://cran.r-project.org/)1) R Studio [R Studio] (https://www.rstudio.com/)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Matematisk statistik
Kurskod: MS0070 Anmälningskod: SLU-10332 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Energi och teknik Studietakt: 100%