Ny sökning
MS0071

Statistik B - Regressions- och variansanalys

Att analysera statistiska samband mellan olika variabler är användbart i många situationer. I denna kurs får du stifta bekantskap med några vanliga metoder, genomföra statistiska analyser med modern programvara och arbeta med analys av data i ett eget projekt.

I många sammanhang vill man studera samband mellan olika variabler och dra eventuella slutsatser. I kursen introduceras du till de kraftfulla och allmängiltiga statistiska metoder som finns inom regressions- och variansanalys. Du får också en överblick över vanliga försöksdesigner.

Vid praktiskt arbete med data är det viktigt att kunna välja en lämplig metod för ett givet problem, och att kunna utvärdera resultatet från en metod och dra rimliga slutsatser. I kursen arbetar du med frågeställningar kring data i datorövningar och tillämpar mot slutet dina kunskaper i ett eget litet projekt.

Information från kursledaren

The course will start on Tuesday the 2nd of November at 13.00 on Campus (Sal J).
Course literature:	
	Experimental Design and Data Analysis for Biologists
	Gerry P. Quinn
	Michael J. Keough

Schedule
	A detailed schedule can be found under "Timetable".

In the  Course information file (informationMS0071.pdf) on the Canvas page of the course, you will find all the information you need about the course. Read it carefully.

If you are a first time user of R, then I would recommend you to see the files under module 
"Getting started with R (videos and instructions)".

An email has been sent to students admitted for this course. If you have not received such an email please contact the course leader;

razaw.al-sarraj@slu.se

Remember that you need to be registered to the course at the latest on Tuesday, Nov 2nd by self-registrations. 

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

MS0071-20167 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för MS0071

Läsåret 2021/2022

Statistik B - Regressions- och variansanalys (MS0071-M2167)

2021-11-02 - 2021-12-02

Läsåret 2020/2021

Statistik B - Regressions- och variansanalys (MS0071-20162)

2020-11-02 - 2020-12-02

Läsåret 2019/2020

Statistik B - Regressions- och variansanalys (MS0071-20156)

2019-11-01 - 2019-12-03

Kursplan

MS0071 Statistik B - Regressions- och variansanalys, 7,5 Hp

Statistics B - Regression analysis and analysis of variance

Ämnen

Matematisk statistik

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Moment 1 6,0 0102
Moment 2 1,5 0103

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

120 hp på grundnivå

5 hp grundläggande statistik

English 6/Engelska 6

Mål

Målet med kursen är att ge en överblick över metoder inom ramen av generella linjära modeller, såsom regressions- och variansanalys. I slutet av kursen kommer studenten kunna:

• beskriva generella linjära modeller och deras antaganden och villkor

• välja lämplig generell linjär modell för givet experiment eller studiedesign

• genomföra en regressions- eller variansanalys i den statistiska programvaran R

• göra korrekta tolkningar och värdera resultaten, samt dra rimliga slutsatser

• klart och tydligt kommunicera resultat och slutsatser

Innehåll

Kursen består av föreläsningar och datorövningar, samt ett projektarbete. De huvudsakliga momenten som behandlas är:

Moment 1 (6 hp)

• Enkel linjär regression.

• Multipel linjär regression.

• Variansanalys med en eller flera fixa eller slumpmässiga faktorer.

• Kovariansanalys, dummykodning och den generella linjära modellen.

• Residualanalys.

• Modeller som kan användas när förutsättningar för grundmodellen inte är uppfyllda, t.ex. icke-parametriska metoder, icke-linjära modeller eller modeller för observationer som inte är oberoende.Moment 2 (1.5 hp)

Projektarbete ensam eller i grupp.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Moment 1

- Godkänd skriftlig eller muntlig tentamen. Betyg U, 3,4,5 ges.Moment 2

- Godkänd projektrapport och godkänd muntlig presentation på ett obligatoriskt seminarium. På rapporter, muntliga presentationer, opponeringar, inlämningsuppgifter samt seminariedeltagande ges endast betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U).
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen överlappar helt eller delvis med följande kurser på SLU:

ST0058 Statistik för ekonomer, 15 hp

MS0064 Variansanalys, 5 hp

HV0131 Avel 1 (moment variansanalys)

HV0132 Avel 2 (moment variansanalys)

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Energi och teknik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

  1. Experimental Design and Data Analysis for Biologists Författare: Gerry P. Quinn, Michael J. Keough ISBN: 978-0-521-00976-8

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Matematisk statistik
Kurskod: MS0071 Anmälningskod: SLU-20167 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Energi och teknik Studietakt: 100%