Ny sökning
MS0073

Grundläggande matematisk statistik

Som ingenjör kan du komma i kontakt med slumpmässiga fenomen, t.ex. osäkerhet hos mätdata. I denna kurs får du en introduktion till hur matematiska modeller kan användas för att dra slutsatser kring insamlade data. I ett litet projekt får du analysera data inom energiområdet.

Matematisk statistik kallas ibland ”slumpens matematik” och kunskaper inom området är viktigt för en ingenjör. I sannolikhetsläran får du en överblick över de vanligaste matematiska beskrivningarna för slumpmässiga förlopp, medan du i statistisk inferens möter några vanliga statistiska metoder för analys av insamlade data, t.ex. t-test och regressionsanalys.

Vid praktiskt arbete med data är det viktigt att kunna välja en lämplig metod för ett givet problem, och att kunna utvärdera resultatet från en metod och dra rimliga slutsatser. I kursen arbetar du i datorövningar med frågeställningar kring data och tillämpar mot slutet dina kunskaper i ett eget litet projekt, baserat på problemställningar inom energisystem.

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-10-24 och 2022-11-14

Kursplan

MS0073 Grundläggande matematisk statistik, 5,0 Hp

Basic Mathematical Statistics

Ämnen

Matematisk statistik

Utbildningens nivå

Grundnivå

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande Matematik 15 hp.

Mål

Kursens syfte är att ge en introduktion till sannolikhetsteoretiska och statistiska begrepp samt ingenjörsmässiga tillämpningar av dessa. Efter genomgången kurs ska de studerande kunna:

• tillämpa grundläggande sannolikhetsteoretiska begrepp och statistiska principer

• formulera ett givet problem i statistiska termer

• beskriva de vanligaste statistiska metoderna inklusive under vilka förutsättningar de kan användas

• välja en lämplig statistisk metod för ett givet problem

• genomföra en statistisk analys utifrån den metod man har valt

• tolka och utvärdera resultaten korrekt och dra rimliga slutsatser

• använda statistisk programvara för beskrivande statistik och enklare modellering

• genomföra ett mindre statistiskt projekt i grupp

Innehåll

Kursen bygger på föreläsningar, lektioner, datorövningar samt ett mindre statistikprojekt där datamaterial undersöks och regressionsanalys genomförs. Övningsexemplen kommer att knyta an till bl a energiområdet.

De huvudsakliga momenten som behandlas är följande: Beskrivande statistik: Mått på genomsnitt och variation, olika diagram. Sannolikhetsteori: Utfallsrum, räkneregler, slumpvariabler, sannolikhetsfördelningar. Statistisk teori: Punktskattning, konfidensintervall, hypotesprövning, icke-parametriska metoder. Regression och korrelation. Användning av statistiska datorpaket.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig projektredovisning. Godkänd skriftlig tentamen.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Energi och teknik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: MS0065

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

Rydén, Jesper (2015). Stokastik för ingenjörer (2 utgåvan). Studentlitteratur.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 12684 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Matematisk statistik
Kurskod: MS0073 Anmälningskod: SLU-10218 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Energi och teknik Studietakt: 33%