Ny sökning
MS0074

Matematisk statistik med skogliga tillämpningar

Genom föreläsningar, övningar i relevant programvara och självstudier kan studenten tillägna sig grundläggande kunskaper i sannolikhetsteori, tillämpad statistik och skogsinventering. Objektiv inventering av skog, markanvändning och biologisk mångfald behandlas samt relateras till bland annat Riksskogstaxeringen och NILS (Nationella inventeringar av landskapet i Sverige). Här ingår vanligt förekommande metoder för objektiv inventering med sannolikhetsurval, samt tillhörande skattningar av populationsparametrar.


De statistiska metoder som tas upp under kursen tillämpas på skogliga och biologiska frågeställningar och datamaterial. Där behandlas konfidensintervall och hypotesprövningar, med fokus på jämförelser av populationsmedelvärden och -proportioner, samt den bakomliggande sannolikhetsteorin. Linjär regression behandlas, såväl enkel som multipel sådan, med både kontinuerliga och kategoriska förklarande variabler. Fokus ligger på bearbetning, val av modell, analys och presentation av erhållna resultat.


Kursvärdering

Andra kursvärderingar för MS0074

Läsåret 2023/2024

Matematisk statistik med skogliga tillämpningar (MS0074-10117)

2023-08-28 - 2023-10-30

Läsåret 2022/2023

Matematisk statistik med skogliga tillämpningar (MS0074-10124)

2022-08-29 - 2022-10-31

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Skogsvetarprogrammet (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Matematisk statistik
Kurskod: MS0074 Anmälningskod: SLU-10080 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för skoglig resurshushållning Studietakt: 50%