Ny sökning
MS0074

Matematisk statistik med skogliga tillämpningar

MS0074 Matematisk statistik med skogliga tillämpningar, 7,5 Hp

Mathematical Statistics with forest applications

Kursplan fastställd

2021-11-17

Ämnen

Matematisk statistik

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier samt

- Matematik 4

Mål

Syftet med kursen är att studenten ska lära sig grunderna i matematisk statistik för att förstå hur insamling och analys av data om tillståndet i skogen och skogslandskapet kan göras på ett objektivt sätt med lämpliga statistiska metoder, för att kunna svara på frågor om bland annat populationers storlek och eventuella effekter av behandlingar samt undersöka samband.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- använda och redogöra för grundläggande begrepp och betraktelsesätt inom sannolikhetsteori
- beskriva inventeringsmetoder för hur data samlas in med sannolikhetsurval och hur dessa metoder påverkar skattning och varians av skogliga variabler
- utföra beräkningar av skattningar och tillhörande variansskattningar med data från vanligt förekommande sannolikhetsurval
- redogöra för grundläggande begrepp och betraktelsesätt inom statistisk inferens
- beräkna konfidensintervall och utföra hypotesprövningar, samt sätta erhållna resultat i sitt sammanhang
- redogöra för grundläggande begrepp och betraktelsesätt inom området linjär regression samt formulera regressionsmodeller från en given problemformulering.
- tillämpa statistiska metoder och regressionsmodeller för bearbetning, analys och presentation av numeriska data, samt kunna välja lämplig analysmetod och modell utifrån frågeställning och förutsättningar.
- utvärdera linjära regressionsmodeller samt tolka erhållet resultat med avseende på ekologisk kontext.

Innehåll

Genom föreläsningar, övningar i relevant programvara och självstudier kan studenten tillägna sig grundläggande kunskaper i sannolikhetsteori, tillämpad statistik och skogsinventering. Objektiv inventering av skog, markanvändning och biologisk mångfald behandlas samt relateras till bland annat Riksskogstaxeringen och NILS (Nationella inventeringar av landskapet i Sverige). Här ingår vanligt förekommande metoder för objektiv inventering med sannolikhetsurval, samt tillhörande skattningar av populationsparametrar.

De statistiska metoder som tas upp under kursen tillämpas på skogliga och biologiska frågeställningar och datamaterial. Där behandlas konfidensintervall och hypotesprövningar, med fokus på jämförelser av populationsmedelvärden och -proportioner, samt den bakomliggande sannolikhetsteorin. Linjär regression behandlas, såväl enkel som multipel sådan, med både kontinuerliga och kategoriska förklarande variabler. Fokus ligger på bearbetning, val av modell, analys och presentation av erhållna resultat.


Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

x
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen går parallellt och är delvis integrerad med kursen xxx, dessa kurser läses med fördel gemensamt. Viss förkunskap i grundläggande statistik och vetenskapsteori (motsvarande kursinnehållet i Vetenskapsteori och metod) är önskvärd men ej ett strikt krav.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skoglig resurshushållning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Skogsvetarprogrammet (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Matematisk statistik
Kurskod: MS0074 Anmälningskod: SLU-10124 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för skoglig resurshushållning Studietakt: 50%